Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel22. februar 2018Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

Forslag til afgørelse i om beskatning af energiprodukter og elektricitet

Koppers Denmark fremstiller på sit anlæg i Nyborg en række produkter gennem raffinering og destillering af stenkulstjære, herunder solvent, der udgør ca. 3-4% af produktionen. Solvent er det eneste af de produkter, der produceres på Koppers Denmarks...

Dom i sag C-473/16 F

Produktionen sker på et tjæredestillationsanlæg og et naftalinanlæg. De to anlæg er indbyrdes forbundne og afhængige af fælles varmeforsyning samt fælles proceskontrolsystem. Restprodukter fra tjæredestillationsanlægget videreforarbejdes på naftalinanlægget, og solvent fremstillet på naftalinanlægget anvendes som brændsel i tjæredestillationsanlægget. Solvent anvendes endvidere som støttebrændsel til afbrænding af destillationsgas fra både tjæreanlægget og naftalinanlægget. Varmen fra afbrændingsprocessen genanvendes i anlæggene.

Koppers Denmark angav oprindeligt sit forbrug af solvent som energiafgiftspligtigt, men anmodede ved breve af 13. november 2008 og 22. december 2008 om tilbagebetaling af afgiften for tiden fra den 1. oktober 2005 til den 31. december 2007. SKAT traf den 24. september 2010 afgørelse om, at Koppers’ forbrug af solvent til brændsel i tjæredestillationsanlægget ikke var afgiftsfritaget, idet solventen ikke var anvendt til fremstilling af tilsvarende energiprodukter, da de producerede produkter ikke er afgiftspligtige.

Østre Landsret har spurgt EU-Domstolen, om det er producenten af energiprodukters forbrug af disse produkter som brændsel til fremstilling af andre energiprodukter, der er den udløsende begivenhed for energiafgiften, når de således fremstillede energiprodukter ikke er bestemt til anvendelse eller anvendes som motorbrændstof eller brændstof til opvarmning.

Domstolens polske generaladvokat Maciej Szpunar foreslår i dag Domstolen, at besvare Østre Landsrets spørgsmål med, at EU-reglerne om beskatning af energiprodukter og elektricitet skal fortolkes således, at det deri anvendte begreb »energiprodukter« omfatter alle de nævnte produkter, uanset om de anvendes som motorbrændstof eller brændsel til opvarmning. Medlemsstaterne er ikke berettigede til at begrænse reglernes anvendelsesområde på grundlag af arten eller anvendelsen af energiprodukter produceret af den virksomhed, som denne bestemmelse finder anvendelse på.

18. JUNI 2021
Forslag til afgørelse i sag C-49/17 - Koppers

Detaljer

Publikationsdato
22. februar 2018
Forfatter
Repræsentationen i Danmark