Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel8. september 2022Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

Forslag til afgørelse i sagen vedrørende udlændingenævnet m.m.

Sagen handler om familiesammenføring, tyrkisk statsborger og standstill-klausul

Forslag til afgørelse

Domstolens forslag til afgørelse

Om sagen:

X blev født i Tyrkiet og er tyrkisk statsborger. Hun giftede sig med Y i Tyrkiet den 10. juli 2015. Den 14. august 2015 indrejste X i Danmark, og den 21. oktober 2015 indgav hun ansøgning om familiesammenføring i Danmark på baggrund af sit ægteskab med Y efter de danske regler om familiesammenføring med en ægtefælle eller samlever, der har haft tidsubegrænset opholdstilladelse i Danmark i mere end de sidste 3 år.


Y indrejste i Danmark den 27. september 1979 og har boet i Danmark lige siden. Han fik permanent opholdstilladelse i Danmark i 1985. I henhold til de dengang gældende regler var der ingen dansktest som betingelse for opholdstilladelsen. Den 1. marts 2016 gav Udlændingestyrelsen X afslag på opholdstilladelse med henblik på familiesammenføring med Y under henvisning til, at Y ikke havde bestået den danske 1-test eller en dansk test på tilsvarende eller højere niveau som omhandlet i den dagældende udlændingelovs § 9 (12) (5).


Udlændingestyrelsen var af den opfattelse, at der i den foreliggende sag ikke var nogen særligt tungtvejende grunde til at give afkald på kravet om en bestået dansktest, og anførte endvidere, at denne test ikke var i strid med Danmarks internationale forpligtelser. Den vurderede desuden, at stand still-klausulerne som fortolket af Domstolen i Dogan-dommen ikke gav anledning til at ændre vurderingen.


Udlændinge- og Integrationsministeriet stadfæstede den 6. december 2017 den del af Udlændingestyrelsens afgørelse af 1. marts 2016, hvorved Udlændingestyrelsen konkluderede, at stand still-klausulerne ikke førte til et andet resultat end det meddelte afslag efter national ret. Ministeriet påpegede bl.a., at det ved indførelsen af sprogkravet blev vurderet, at det var begrundet af tvingende almene hensyn (integrationsinteressen), at det var egnet til at nå dette mål, og at det ikke gik længere end, hvad der var nødvendigt for at nå dette mål.


Østre Landsret har spurgt Domstolen, om standstill-klausulen i artikel 13 i afgørelse nr. 1/80 er til hinder for indførelse og anvendelse af en national bestemmelse, der som betingelse for ægtefællesammenføring — medmindre der foreligger særligt tvingende grunde i det konkrete tilfælde — kræver, at ægtefællen/samleveren består en sprogprøve på værtsmedlemsstatens officielle sprog.

Kilder

Detaljer

Publikationsdato
8. september 2022
Forfatter
Repræsentationen i Danmark