Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel30. maj 2017Repræsentationen i Danmark2 min læsetid

Forslag til afgørelse i sagerne C-649/15 P TV2 Danmark mod Kommissionen, C-656/15 P Kommissionen mod TV2 Danmark og C-657/15 P Viasat Broadcasting UK mod Kommissionen

TV2 A/S blev oprettet for at erstatte den uafhængige statslige virksomhed TV2/Danmark ("TV2"), som blev etableret i 1986. TV2 A/S har fået pålagt en public service-opgave, som består i at producere og sprede landsdækkende og regionale tv-programmer....

tv-test-thinkstock-istock-web.jpg

Ordningen for finansiering af TV2 blev undersøgt af Kommissionen i en afgørelse af 2004. Kommissionen konkluderede, at ordningen udgjorde statsstøtte. Kommissionen besluttede desuden, at den støtte, som Danmark havde tildelt TV2 mellem 1995 og 2002 i form af licensafgifter og andre foranstaltninger var forenelig med det indre marked med undtagelse af et beløb på 628,2 mio. kroner, som den kvalificerede som overkompensation. Kommissionen fastslog således, at Danmark skulle tilbagesøge dette beløb med renter fra TV2.
Da tilbagesøgning af denne støtte ville medføre, at TV2 A/S blev insolvent, indgav Danmark en anmeldelse til Kommissionen om en planlagt rekapitalisering af selskabet. Ved afgørelse af 6. oktober 2004 konkluderede Kommissionen, at de planlagte foranstaltninger til fordel for TV2 A/S var nødvendige for at genskabe den kapital, TV2 efter sin omdannelse til et aktieselskab havde behov for for at kunne opfylde sine public service-forpligtelser. Kommissionen besluttede derfor, at ethvert element af statsstøtte, der måtte være forbundet med den planlagte rekapitalisering af TV2 A/S, var foreneligt med det indre marked.
Ved dom af 22. oktober 2008 i sagen TV2/Danmark m.fl. mod Kommissionen (T 309/04, T 317/04, T 329/04 og T 336/04) annullerede Retten den første TV2-beslutning. Retten fastslog i dommen, at det var med rette, at Kommissionen fandt, at TV2's public service-opgave svarede til definitionen af tjenesteydelser af almen økonomisk interesse med hensyn til radio- og tv-virksomhed. Retten bemærkede imidlertid ligeledes, at der forelå flere uregelmæssigheder ved den første TV2-beslutning, som i sidste ende medførte dennes annullation.
Rekapitaliseringsbeslutningen har været genstand for to annullationssøgsmål. Ved to kendelser afsagt den 24. september 2009 fastslog Retten, at det, henset til annullationen af den første TV2-beslutning og henset til den tætte forbindelse mellem den forpligtelse til at tilbagesøge støtten, som fulgte af denne beslutning, og de foranstaltninger, som var genstand for rekapitaliseringsbeslutningen, var ufornødent at træffe afgørelse i de nævnte sager.
Som følge af annullationen af den første TV2-beslutning foretog Kommissionen en fornyet undersøgelse af de omhandlede foranstaltninger. I sin afgørelse af 2011 opretholdt Kommissionen sin holdning for så vidt angår kvalificeringen af de omhandlede foranstaltninger som statsstøtte til fordel for TV2. Skønt den i den første TV2-beslutning havde fastslået, at beløbet på 628,2 mio. DKK udgjorde en overkompensation, fandt den i den nye afgørelse, at dette beløb udgør en passende kapitalbuffer for TV2 A/S.
TV2 anlagde sag til prøvelse af denne beslutning ved Retten. I sin dom af 24. september 2015 i sag T 674/11 anullerede Retten den anfægtede afgørelse og fastslog, at Kommissionen havde begået en retlig fejl, da den vurderede, at de reklameindtægter, som TV2-Fonden overførte til TV2/Danmark i 1995 og 1996 udgjorde statsstøtte.
TV2, Kommissionen og Viasat Broadcasting UK har apelleret Rettens Dom til EU-Domstolen...

Detaljer

Publikationsdato
30. maj 2017
Forfatter
Repræsentationen i Danmark