Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel11. marts 2021Repræsentationen i Danmark

Forslag til afgørelse om finansiering af den faste forbindelse over Femern Bælt

Retten afsagde den 13. december 2018 dom i sagerne T-630/15 Scandlines mod Kommissionen og T-631/15 Stena Line mod Kommissionen. Disse er nu appelleret til Domstolen, hvor generaladvokaten i dag har fremsat forslag til afgørelse.

Kommissionen indleder undersøgelse af Femern Bælt
18. JUNI 2021
Forslag til afgørelse
English
(1 MB - PDF)
Download

Scandlines og Stena Line havde anlagt sag mod Kommissionen med påstand om, at Kommissionens afgørelse af 23. juli 2015 om Statsstøtte SA.39078 (2014/N) (Danmark) – vedrørende finansiering af den faste forbindelse over Femern Bælt skulle annulleres. Kommissionen fandt i sin afgørelse, at foranstaltningerne til den faste forbindelse over Femern Bælt til planlægning, opførelse og drift af forbindelsen ikke udgjorde statsstøtte, og selv om de skulle udgøre statsstøtte, var de forenelige med det indre marked.

Til støtte for søgsmålet fremsatte Scandlines og Stena Lina fire anbringender: 1) Kommissionen begik en fejl, da den fastslog, at den finansiering, der blev ydet Femern A/S til de danske jernbanelandanlæg, ikke udgør statsstøtte som omhandlet i EU-retten, 2) Kommissionen begik en fejl, da den fandt, at de støtteforanstaltninger, der ydes til Femern A/S for den faste forbindelse, er forenelige med det indre marked i henhold til EU-retten. Kommissionen begik en retlig fejl og anlagde et åbenbart urigtigt skøn, da den fastslog, at den faste forbindelse over Femern Bælt var af fælleseuropæisk interesse, og da den fandt, at støtten var nødvendig og forholdsmæssig. Kommissionen begik også en begik en retlig fejl og anlagde et åbenbart urigtigt skøn vedrørende forebyggelsen af urimelige konkurrencefordrejninger og afvejningstesten og vedrørende udbetalingen af statsgarantierne, 3) Kommissionen tilsidesatte sin forpligtelse til at indlede den formelle undersøgelsesprocedure. Sagsøgerne har gjort gældende, at der foreligger beviser for alvorlige vanskeligheder vedrørende varigheden af og omstændighederne omkring den foreløbige undersøgelsesprocedure. De har endvidere gjort gældende, at der foreligger en utilstrækkelig og ufuldstændig analyse af den finansiering, der ydes Femern A/S til de danske jernbanelandanlæg, af den fælleseuropæiske interesse i den faste forbindelse over Femern Bælt, af nødvendigheden og forholdsmæssigheden af støtten og endelig af forebyggelsen af urimelige konkurrencefordrejninger og afvejningstesten og 4) Kommissionen har tilsidesat sin begrundelsespligt. Kommissionen har undladt at give en begrundelse i forbindelse med de danske jernbanelandanlæg, i forbindelse med den fælleseuropæiske interesse i den faste forbindelse over Femern Bælt, i forbindelse med nødvendigheden og forholdsmæssigheden af støtten og endelig i forbindelse med forebyggelsen af urimelige konkurrencefordrejninger og afvejningstesten.

I sine domme fastslog Retten, at ikke kan udelukkes, at der i princippet var behov for støtte til gennemførelse af et projekt af denne størrelse, men at Kommissionens undersøgelse af ​​behovet for støtte i den anfægtede beslutning var, i det mindste, utilstrækkelig og unøjagtig. Dette viser tilstedeværelsen af ​​alvorlige vanskeligheder, der krævede, at Kommissionen skulle indlede en formel undersøgelsesprocedure. Kommissionen havde således tilsidesat sin forpligtelse til at indlede den formelle undersøgelsesprocedure under hensyn til tilstedeværelsen af alvorlige vanskeligheder med hensyn til vurderingen af nødvendigheden af støtten.

Retten anførte endvidere, at ​​Kommissionens analyse i den anfægtede beslutning vedrørende proportionaliteten af ​​de omtvistede foranstaltninger til fordel for Femern, herunder beregning af perioden for tilbagebetaling af støtte og de støtteberettigede udgifter, var, i det mindste, utilstrækkelig og unøjagtig, endda modstridende, hvilket afslører tilstedeværelsen af ​​alvorlige vanskeligheder, som burde få Kommissionen til at indlede den formelle undersøgelsesprocedure.

Endelig var det Rettens opfattelse, at Kommissionen ikke kunne have erklæret de omhandlede statsgarantier forenelige med det indre marked uden at kende betingelserne for anvendelsen af disse. Kommissionen havde således begået en retlig fejl og udøvet et åbenbart urigtigt skøn.

Retten afviste de øvrige anbringender.

Retten annullerede på denne baggrund Kommissionens beslutning om finansieringen af den faste forbindelse over Femern Bælt, for så vidt som Kommissionen har besluttet ikke at gøre indsigelse mod de foranstaltninger, Danmark har ydet Femern A / S til planlægning, opførelsen og driften af den faste forbindelse.

Scandlines har appelleret Rettens domme til Domstolen og sigter mod ophævelse af dommene, idet Retten delvist forkastede deres søgsmål. Kommissionen har indgivet kontraappel og gjort gældende, at hele Scandlines søgsmål for Retten skulle have været afvist.

Domstolens generaladvokat Pitruzzella har i dag afgivet sit forslag til afgørelse i sagen.

Vedrørende Kommissionens kontraappeller

Kommissionen mener, at Retten traf en stiltiende afgørelse om formaliteten vedrørende Scandlines søgsmål for så vidt angår den del af den omtvistede afgørelse, der vedrører foranstaltningerne til fordel for Femern Landanlæg. Kommissionen har gjort gældende, at der kan iværksættes kontraappel til prøvelse af denne stiltiende afgørelse.

Generaladvokaten mener ikke, at Retten i det foreliggende tilfælde traf nogen – end ikke stiltiende – afgørelse om formaliteten vedrørende søgsmålene, som kan appelleres, kan der som konsekvens heraf hverken iværksættes hoved- eller kontraappel i denne henseende, hvorfor Kommissionens appeller bør afvises.

Vedrørende Scandlines appeller

Scandlines har gjort gældende, at Rettens domme er behæftet med retlige fejl, for så vidt som Retten konkluderede, at Kommissionen ikke begik fejl og ikke oplevede alvorlige vanskeligheder, da den fastslog, at foranstaltningerne til fordel for Femern Landanlæg hverken kan fordreje konkurrencen eller påvirke samhandelen mellem medlemsstaterne, og at disse foranstaltninger derfor ikke udgør statsstøtte.

Efter en gennemgang af Scandlines anbringender, mener Generaladvokaten ikke, Rettens domme er behæftet med fejl, og er af den opfattelse, at Scandlines appeller bør afvises.

Detaljer

Publikationsdato
11. marts 2021
Forfatter
Repræsentationen i Danmark