Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel24. juli 2020Repræsentationen i Danmark6 min læsetid

Gennemførelse af sikkerhedsunionen: initiativer til bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn, narkotika og ulovlige skydevåben

Kommissionen fremlægger i dag tre straksinitiativer med henblik på at gennemføre strategien for sikkerhedsunionen: en EU-strategi for en mere effektiv bekæmpelse af misbrug af børn, en ny EU-narkotikadagsorden og -handlingsplan og en EU-handlingsplan...

Gennemførelse af sikkerhedsunionen

Disse farer er grænseoverskridende og til stede både online og offline, og de kræver derfor alle en målrettet indsats på EU-plan. De er blevet forværret af coronaviruspandemien, især seksuelt misbrug af børn, som påviseligt forværres af fysisk isolation og øget aktivitet online. Bekæmpelsen af narkotikahandel og ulovlig handel med skydevåben er af afgørende betydning for bekæmpelsen af organiseret kriminalitet, som er en topprioritet med hensyn til den indre sikkerhed i hele Europa.

En EU-strategi for en mere effektiv bekæmpelse af misbrug af børn

Det anslås, at et barn ud af fem udsættes for en eller anden form for seksuel vold i Europa. Der er tegn på, at coronaviruskrisen har forværret problemet for de mange børn, der bor sammen med deres misbrugere, og anmeldelser af seksuelt misbrug af børn på internettet i EU er steget fra 23 000 i 2010 til over 725 000 i 2019. Europol har konstateret, at coronaviruspandemien hænger sammen med en øget udveksling online af billeder af misbrug.

For at supplere og forbedre EU's eksisterende aktiviteter til beskyttelse af børn mod seksuelt misbrug og for at imødegå nye udfordringer såsom uforudsete risici ved end-to-end-kryptering fremlægger Kommissionen en ny strategi for bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn både offline og online.

I strategien foreslås en række initiativer for 2020-2025, som fokuserer på:

 • bedre koordinering ved straks at iværksætte en undersøgelse med henblik på en eventuel oprettelse af et nyt europæisk center for seksuelt misbrug af børn. Centret vil bygge videre på bedste praksis fra lignende centre i verden, som f.eks. det nationale center for forsvundne og udnyttede børn i USA (National Center for Missing and Exploited Children), og vil kunne modtage anmeldelser om misbrug af børn fra virksomheder, støtte forebyggelsen og hjælpe ofrene. Desuden kan samarbejdet med erhvervslivet gennem EU's internetforum fortsætte, og en styrket beskyttelse af børn på verdensplan ved at fremme samarbejdet mellem flere forskellige interessenter via den internationale bevægelse WePROTECT Global Alliance to End Child Sexual Exploitation Online er også en prioritet
 • forebyggelse ved at tage fat på det forhold, at der kun findes begrænset forskning i, hvad der driver mennesker til at begå overgreb, og at formidlingen af forskningen til behandlere er minimal. Kommissionen vil arbejde på at oprette et forebyggelsesnetværk med henblik på at støtte stærkere forbindelser mellem forskning og behandling (især med hensyn til programmer for personer, der frygter, at de måske kan begå et overgreb) og skabe målrettede oplysningskampagner og mediemateriale
 • en stærk retlig ramme, der omfatter en fuldstændig gennemførelse af den eksisterende EU-lovgivning om bekæmpelse af seksuelt misbrug og seksuel udnyttelse af børn (direktiv 2011/93/EU), en kortlægning af lovgivningsmæssige mangler, bedste praksis og prioriterede tiltag samt en hensyntagen til ny lovgivning, navnlig med henblik på at onlinetjenesteudbydere pålægges at afsløre og anmelde kendt materiale med seksuelt misbrug til de offentlige myndigheder.
 • en styrket retshåndhævelse, der omfatter, at Europol opretter et innovationsknudepunkt og -laboratorium, at der arbejdes hen imod oprettelsen af et europæisk center for bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn samt midler til udvikling af de retshåndhævende myndigheders digitale kompetencer i medlemslandene.

EU's nye narkotikadagsorden og -handlingsplan for 2021-2025

Narkotikamarkedet har en anslået værdi på 30 mia. EUR om året alene i Europa. De sociale omkostninger for menneskers liv og eksistensgrundlag og for folkesundheden er talløse. Produktionen og tilgængeligheden af narkotika i EU er fortsat høj, og i vores tætforbundne verden betyder organiserede kriminelle gruppers indblanding, at narkotikaproblematikken bliver mere og mere global. Det kræver en bedre koordineret indsats at håndtere de sikkerhedsmæssige og sundhedsmæssige konsekvenser af narkotikahandel og stofmisbrug for bedre at beskytte europæerne.

EU's nye narkotikadagsorden og -handlingsplan for 2021-2025 udstikker den politiske ramme og prioriteterne for indsatsen i de kommende fem år og indeholder en række strategiske prioriteter i EU's narkotikadagsorden. Dagsordenens vigtigste fokusområder er:

 • forstærkede sikkerhedsforanstaltninger, der fokuserer på alle aspekter af narkotikahandel, fra organiserede kriminelle grupper til forvaltning af EU's ydre grænser og ulovlig distribution og produktion
 • øget forebyggelse, herunder oplysning om stoffers bivirkninger, navnlig i krydsfeltet mellem stofmisbrug, vold og andre former for kriminalitet
 • mindskning af narkotikarelaterede skader ved hjælp af adgang til behandling, reduktion af risici og skader samt en afbalanceret tilgang til narkotikaproblematikken i fængslerne.

EU's narkotikadagsorden og -handlingsplan vil styrke den evidensbaserede, integrerede og afbalancerede tilgang til reduktion af efterspørgslen efter og udbuddet af narkotika gennem et omfattende tværfagligt perspektiv, der dækker de videnskabelige, miljømæssige, sociopolitiske, teknologiske og internationale aspekter af spørgsmålet, samtidig med at der tages hensyn til coronaviruspandemiens indvirkning på narkotikaproblematikken.

Ny handlingsplan om ulovlig handel med skydevåben

Spredningen og tilgængeligheden af ulovlige skydevåben øger faren ved grov og organiseret kriminalitet, herunder terrorangreb, og er ofte forbundet med narkotikahandel, menneskehandel, smugling af migranter, falskmøntneri, miljøkriminalitet eller organiseret berigelseskriminalitet. EU har i flere år koordineret aktiviteter til bekæmpelse af ulovlig handel med skydevåben, men der opstår fortsat nye trusler, som kræver nye tiltag. Den nye handlingsplan om ulovlig handel med skydevåben fokuserer på fire prioriteter:

 • sikring af en retlige ramme til mindskning af risikoen for omledning af skydevåben fra det lovlige marked til det sorte marked
 • forbedring af kendskabet til truslen ved hjælp af udbedring af manglen på sammenlignelige statistikker om hændelser, der involverer skydevåben, og beslaglæggelser af skydevåben i hele EU
 • styrkelse af retshåndhævelsen med henblik på at stoppe menneskesmuglerne
 • intensivering af det internationale samarbejde med et omfangsrigt sæt aktiviteter med fokus på Sydøsteuropa.

Baggrund

De initiativer, der er vedtaget i dag, er en del af strategien for sikkerhedsunionen. Formålet er at skabe en tværfaglig, koordineret og integreret tilgang til sikkerhed. Strategien omfatter de strategiske og indbyrdes afhængige sikkerhedsprioriteter, der skal fremmes på EU-plan i perioden 2020-2025.

Flere oplysninger

Spørgsmål og svar: Gennemførelse af sikkerhedsunionen

Pressemeddelelse: EU's strategi for sikkerhedsunionen: samling af trådene i et nyt sikkerhedsøkosystem

Meddelelse om EU's strategi for sikkerhedsunionen

Om bekæmpelsen af seksuelt misbrug af børn:

Om bekæmpelsen af narkotika:

Om bekæmpelsen af ulovlig handel med skydevåben:

Detaljer

Publikationsdato
24. juli 2020
Forfatter
Repræsentationen i Danmark