Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel7. april 2021Repræsentationen i Danmark

Godt 920 mio. kr. til forskning af hastende karakter i coronavirusvarianter

Kommissionen mobiliserer 123 mio. EUR fra Horisont Europa, EU's nye forsknings- og innovationsprogram, for at bekæmpe virusvarianter...

Godt 920 mio. kr. til forskning af hastende karakter i coronavirusvarianter

Denne første hastefinansiering inden for rammerne af Horisont Europa supplerer en række EU-finansierede forsknings- og innovationsaktioner til bekæmpelse af coronavirusset og indgår i Kommissionens overordnede indsats for at forebygge, afhjælpe og reagere på virkningerne af coronavirusvarianter i overensstemmelse med den nye europæiske beredskabsplan for biologisk forsvar, HERA Incubator.

Nye indkaldelser af interessetilkendegivelser med hensyn til forskning af hastende karakter i coronavirusvarianter

Kommissionen har iværksat nye indkaldelser, der supplerer tidligere aktioner til udvikling af behandlinger og vacciner ved hjælp af tilrettelæggelse og gennemførelse af kliniske forsøg med henblik på at fremme udviklingen af lovende behandlinger af og vacciner mod sars-CoV-2/covid-19. Indkaldelserne skal støtte udviklingen af storstilede covid-19-kohorter og -netværk uden for Europas grænser, skabe forbindelser til europæiske initiativer samt styrke de infrastrukturer, der er nødvendige for at dele data, ekspertise, forskningsressourcer og eksperttjenester blandt forskere og forskningsorganisationer.

De projekter, der vil blive finansieret, forventes at:

  • etablere nye og/eller bygge videre på eksisterende storstilede regionale og multinationale kohorter med flere centre — også uden for Europas grænser — hvilket hurtigt skal fremme kendskabet til sars-CoV-2 og nye varianter heraf
  • videreudvikle lovende behandlinger af og vacciner mod sars-CoV-2/covid-19, hvor den prækliniske udvikling i kliniske forsøg allerede er veloverstået
  • støtte forskningsinfrastrukturer med henblik på at fremskynde dataudveksling og tilvejebringe hurtig forskningsstøtte og -ekspertise, bekæmpe coronavirusvarianterne og være beredte på fremtidige epidemier.

De udvalgte konsortier forventes at samarbejde med andre relevante initiativer og projekter på nationalt, regionalt og internationalt plan for at maksimere synergien og komplementariteten og undgå overlapninger i forskningsindsatsen.

Disse hasteindkaldelser vil afbøde truslen på kort til mellemlang sigt og samtidig gøre os forberedte til fremtiden. De vil bidrage til opbygningen af EU-Myndigheden for Kriseberedskab og -indsats på Sundhedsområdet (HERA), som vil sætte EU i stand til at foregribe og bedre håndtere fremtidige pandemier.

Indkaldelserne vil være åbne for indsendelse af forslag fra den 13. april og indtil fristens udløb den 6. maj 2021. De nye løsninger skal være tilgængelige og prismæssigt overkommelige for alle i overensstemmelse med principperne i den globale indsats for bekæmpelse af coronavirus.

Baggrund

I februar 2021 bekendtgjorde Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, iværksættelsen af en europæisk beredskabsplan for biologisk forsvar, HERA Incubator, med det formål at berede Europa på den øgede risiko for coronavirusvarianter. HERA Incubator skal samarbejde med videnskaben, industrien og offentlige myndigheder og mobilisere alle tilgængelige ressourcer for at sætte Europa i stand til at reagere på udfordringen.

Siden krisens begyndelse, men også langt tidligere, har Kommissionen været i front med hensyn til at støtte forskning og innovation og koordinere den europæiske og globale forskningsindsats, herunder pandemiberedskabet. Den har givet tilsagn om 1,4 mia. EUR til den globale indsats for bekæmpelse af coronavirus, hvoraf 1 mia. EUR kommer fra Horisont 2020, EU's tidligere forsknings- og innovationsprogram.

De nye særlige indkaldelser af interessetilkendegivelser, der lanceres i dag inden for rammerne af Horisont Europa, efterfølgeren til Horisont 2020, supplerer de tidligere tiltag til bekæmpelse af coronavirus: støtte til 18 projekter med 48,2 mio. EUR til udvikling af diagnostik, behandlinger, vacciner og epidemiberedskab, 8 projekter med 117 mio. EUR investeret i udvikling af diagnostik og behandlinger gennem initiativet vedrørende innovative lægemidler, 24 projekter med 133,4 mio. EUR til akutte behov og de socioøkonomiske konsekvenser af pandemien samt andre foranstaltninger for at støtte innovative idéer gennem Det Europæiske Innovationsråd. Indkaldelserne af interessetilkendegivelser gennemfører aktion 3 i ERAvsCorona-handlingsplanen — et arbejdsdokument, der er et resultat af dialoger mellem Kommissionens tjenestegrene og nationale institutioner.

Detaljer

Publikationsdato
7. april 2021
Forfatter
Repræsentationen i Danmark