Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel9. december 2021Repræsentationen i Danmark5 min læsetid

Hadefuld tale og hadforbrydelser

Kommissionen har fremlagt et initiativ om at udvide listen over strafbare handlinger i EU til at omfatte hadefuld tale og hadforbrydelser...

hate-speach-istock-web.jpg

Der har været en voldsom stigning i tilfældene af hadefuld tale og hadforbrydelser i Europa både offline og online. Der er behov for en fælles EU-indsats for at tackle dette EU-omspændende problem. I øjeblikket er der dog intet retsgrundlag for at gøre hadefuld tale og hadforbrydelser strafbart på EU-plan. Den aktuelle liste over strafbare handlinger i EU, som findes i Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), skal udvides for at sikre fælles minimumsregler for, hvordan strafbare handlinger og sanktioner skal defineres i alle EU-medlemsstater. Initiativet i dag er første skridt i den procedure, der skal føre til en udvidelse af listen over strafbare handlinger i EU. Næste skridt er, at medlemsstaterne godkender initiativet, hvorpå Kommissionen kan fremsætte et lovgivningsforslag. 

Vigtige punkter i meddelelsen:

Det initiativ, der fremlægges i dag, beskriver, hvorfor listen over strafbare handlinger i EU bør udvides til at omfatte hadefuld tale og hadforbrydelser i lyset af kriterierne i artikel 83, stk. 1, i TEUF:

  • Den grænseoverskridende dimension af hadefuld tale og hadforbrydelser: Hadefuld tale på internettet spreder sig hurtigt og er tilgængelig for alle overalt. Ideologierne bag hadefuld tale og hadforbrydelser kan udvikles internationalt og hurtigt deles på nettet. Hadforbrydelser kan begås af netværk med medlemmer fra flere lande.
  • Hadefuld tale og hadforbrydelser som et kriminalitetsområde: Kommissionen mener, at hadefuld tale og hadforbrydelser er et kriminalitetsområde, da de begge er kendetegnet ved en iboende egenskab, nemlig "had" rettet mod personer eller grupper af personer, der har (eller opfattes som havende) de samme beskyttede karakteristika.
  • Hadefuld tale og hadforbrydelser som kriminalitet af særlig grov karakter: Hadefuld tale og hadforbrydelser er særligt alvorlige former for kriminalitet, da de undergraver EU's fælles værdier og grundlæggende rettigheder som nedfældet i artikel 2 og 6 i Traktaten om Den Europæiske Union og i chartret. De har skadelige virkninger for den enkelte, for lokalsamfundet og for samfundet som helhed.
  • Udviklingen inden for kriminalitet: Der har været en støt stigning i de to fænomener på grund af forskellige økonomiske, samfundsmæssige og teknologiske ændringer og udviklinger. Covid-19-pandemien har været en af de faktorer, der har bidraget til stigningen.
  • En udvidelse af listen over "strafbare handlinger i EU" er den eneste udvej: EU-medlemsstaterne er i forskellig grad i gang med at gøre hadefuld tale og hadforbrydelser strafbart. Det er dog kun ved at udvide listen over strafbare handlinger i EU, at man kan anlægge en effektiv og omfattende strafferetlig tilgang til disse fænomener på EU-plan og sikre en konsekvent beskyttelse af ofrene for sådanne handlinger.

De næste skridt

Når Rådet har opnået Europa-Parlamentets godkendelse, skal det enstemmigt vedtage en afgørelse, hvori hadefuld tale og hadforbrydelser defineres som et nyt kriminalitetsområde, der opfylder kriterierne i artikel 83, stk. 1, i TEUF.

Dernæst kan Kommissionen foreslå, at der vedtages lovgivning om minimumsregler for definition og straf af hadefuld tale og hadforbrydelser, som skal vedtages af Europa-Parlamentet og Rådet efter den almindelige lovgivningsprocedure.

Baggrund

Den eksterne undersøgelse, der offentliggøres i dag, bekræfter, at der er en bekymrende tendens til et stort omfang af hadefuld tale og hadforbrydelser. Der har under pandemien været en stigende grad af had over for f.eks. romaer, jøder, muslimer og personer af asiatisk oprindelse eller mod personer, der opfattes som værende af en sådan oprindelse, bl.a. i form af racistiske angreb og vold, voldelig mobning, trusler og racistiske krænkelser. Ifølge kilderne har 52 % af de unge kvinder og piger oplevet vold på nettet, bl.a. trusler og seksuel chikane, mens personer med handicap har større risiko for at blive ofre for voldelige forbrydelser, bl.a. hadforbrydelser, og for chikane end andre personer.

Hadforbrydelser og hadefuld tale strider mod de grundlæggende europæiske værdier i artikel 2 i EU-traktaten. Europa-Parlamentet og Rådet kan ifølge artikel 83, stk. 1, i TEUF fastsætte minimumsregler for, hvad der skal anses for strafbare handlinger, samt for straffene herfor på områder med kriminalitet af særlig grov karakter, der har en grænseoverskridende dimension. Det er områder som f.eks. terrorisme, menneskehandel og seksuel udnyttelse af kvinder og børn. På grundlag af udviklingen inden for kriminalitet kan Rådet vedtage en afgørelse om andre områder, som f.eks. disse, som – i næste trin – gør det muligt for Kommissionen at foreslå en solid ramme for, hvordan hadefuld tale og hadforbrydelser skal bekæmpes på EU-plan.

På EU plan findes der allerede en ramme for en stærk fælles bekæmpelse af racistisk og fremmedfjendsk hadefuld tale og hadforbrydelser, nemlig i Rådets rammeafgørelse om bekæmpelse af visse former for og tilkendegivelser af racisme og fremmedhad ved hjælp af straffelovgivningen. Rammeafgørelsen har til formål at sikre, at alvorlige udtryk for racisme og fremmedhad kan straffes med strafferetlige sanktioner, der er effektive, står i et rimeligt forhold til overtrædelsen og har afskrækkende virkning, i hele EU. Dette forudsætter, at hadefuld tale, dvs. offentlig tilskyndelse til vold eller had på grund af race, hudfarve, religion, herkomst eller national eller etnisk oprindelse, gøres strafbart i medlemsstaterne. Det kræver også, at medlemsstaterne for andre lovovertrædelser end hadefuld tale, sikrer, at racistiske og fremmedfjendske motiver betragtes som skærpende omstændigheder, eller at sådanne motiver alternativt tages i betragtning af domstolene ved strafudmålingen.

Kommissionen støtter medlemsstaternes bestræbelser på at gennemføre rammeafgørelsen effektivt gennem arbejdet i Gruppen på Højt Plan vedrørende Bekæmpelse af Racisme, Fremmedhad og Andre Former for Intolerance.

Det initiativ, der fremlægges i dag, er led i en større række EU-tiltag til bekæmpelse af ulovlig hadefuld tale og voldelige ekstremistiske ideologier og terrorisme på nettet såsom EU's adfærdskodeks for bekæmpelse af ulovlig hadefuld tale på internettet, den foreslåede retsakt om digitale tjenester, forordningen om håndtering af udbredelsen af terrorrelateret indhold online og EU's internetforum.

Dette initiativ vil støtte EU-handlingsplanen mod racisme 2020-2025, Strategien for bekæmpelse af antisemitisme og fremme af jødisk liv i EU samt strategien for ligestilling mellem kønnene 2020-2025.

Kilder

Detaljer

Publikationsdato
9. december 2021
Forfatter
Repræsentationen i Danmark