Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel19. januar 2021Repræsentationen i Danmark

Høring af medlemsstaterne om rammebestemmelserne for statsstøtte under corona...

Kommissionen sendt et udkast til forslag om en forlængelse af de midlertidige rammebestemmelser for statsstøtte til den 31. december 2021 og en yderligere tilpasning af deres anvendelsesområde til høring hos medlemsstaterne.

Margrethe Vestager

Det oprindelige forslag blev vedtaget den 19. marts 2020 for at støtte økonomien i lyset af coronavirusudbruddet.

Ledende næstformand, Margrethe Vestager, der er ansvarlig for konkurrencepolitikken, udtaler: "Eftersom anden bølge af coronavirusudbruddet fortsat har stor indvirkning på vores liv, har virksomheder i hele Europa hårdt brug for yderligere hjælp til at komme gennem krisen. Derfor foreslår vi at forlænge de midlertidige rammebestemmelser for statsstøtte til den 31. december 2021 og at hæve de støttebeløb, der gennem visse foranstaltninger stilles til rådighed for virksomhederne for at sikre, at disse fortsat kan støttes effektivt. Vi vil fastlægge det videre forløb under hensyntagen til alle medlemsstaternes holdning og behovet for at bevare en effektiv konkurrence i det indre marked."

I lyset af den lange varighed og udviklingen af coronavirusudbruddet vurderer Kommissionen behovet for en yderligere forlængelse af de midlertidige rammebestemmelser og en fortsat tilpasning af anvendelsesområdet til virksomhedernes skiftende behov, samtidig med at den opretholder beskyttelsesforanstaltninger, der skal bevare en effektiv konkurrence. I udkastet til forslag indgår den indledende feedback, som medlemsstaterne gav i en spørgeundersøgelse, som Kommissionen i december 2020 iværksatte for at indhente medlemsstaternes synspunkter vedrørende gennemførelsen af de midlertidige rammebestemmelser for statsstøtte.

Kommissionen har på grundlag heraf sendt et udkast til forslag til høring hos medlemsstaterne, som bl.a. tager sigte på at:

  • forlænge de eksisterende bestemmelser i de midlertidige rammebestemmelser til den 31. december 2021. Formålet er at give medlemsstaterne mulighed for at støtte virksomhederne yderligere under den igangværende krise, samtidig med at der sikres lige konkurrencevilkår
  • i lyset af krisens lange varighed hæve loftet for de begrænsede støttebeløb, der ydes inden for de midlertidige rammebestemmelser (i øjeblikket op til 120 000 EUR pr. virksomhed, der er aktiv inden for fiskeri- og akvakultursektoren, 100 000 EUR pr. virksomhed, der er aktiv inden for primærproduktionen af landbrugsprodukter, og 800 000 EUR pr. virksomhed, der er aktiv inden for alle øvrige sektorer) og via foranstaltninger, der bidrager til at dække de af virksomhedernes faste omkostninger, der ikke dækkes af deres egne indtægter (i øjeblikket op til 3 mio. EUR pr. virksomhed), under hensyntagen til den fortsatte økonomiske usikkerhed og behovene i de virksomheder, der er ramt af krisen, og
  • give medlemsstaterne mulighed for også på et senere tidspunkt at konvertere tilbagebetalingspligtige instrumenter (herunder lån) på op til 800 000 EUR pr. virksomhed (120 000 EUR pr. virksomhed, der er aktiv inden for fiskeri- og akvakultursektoren, og 100 000 EUR pr. virksomhed, der er aktiv inden for primærproduktionen af landbrugsprodukter) til direkte tilskud. Dette har til formål at skabe incitamenter for medlemsstaterne til først og fremmest at vælge tilbagebetalingspligtige instrumenter som støtteform.

Medlemsstaterne har nu lejlighed til at kommentere Kommissionens udkast til forslag.

Baggrund

De midlertidige rammebestemmelser blev første gang ændret den 3. april 2020 for at øge mulighederne for at yde offentlig støtte til forskning, afprøvning og fremstilling af produkter, der er relevante for bekæmpelsen af coronavirusudbruddet, samt til beskyttelse af arbejdspladser og yderligere understøttelse af økonomien. Den 8. maj 2020 vedtog Kommissionen endnu en ændring af de midlertidige rammebestemmelser, der udvidede deres anvendelsesområde til at omfatte foranstaltninger vedrørende rekapitalisering og ansvarlig lånekapital. Den 29. juni 2020 vedtog Kommissionen en tredje ændring af anvendelsesområdet for de midlertidige rammebestemmelser med henblik på at støtte mikrovirksomheder, små virksomheder og opstartsvirksomheder samt fremme private investeringer. Den 13. oktober 2020 forlængede Kommissionen de midlertidige rammebestemmelser til den 30. juni 2021 (med undtagelse af rekapitaliseringsforanstaltninger, der kan gennemføres indtil den 30. september 2021) og gav medlemsstaterne mulighed for delvist at dække de af virksomhedernes faste udgifter, som kriseramte virksomheder ikke selv kan dække.

Detaljer

Publikationsdato
19. januar 2021
Forfatter
Repræsentationen i Danmark