Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel24. februar 2021Repræsentationen i Danmark

Høring om vilkårene for arbejde via onlineplatforme...

Kommissionen strter første fase af høringen af de europæiske arbejdsmarkedsparter om, hvordan man kan forbedre arbejdsvilkårene for personer, der arbejder via digitale arbejdsplatforme.

Beskyttelse af personer, der arbejder via platforme

Platformsarbejde udvikler sig hurtigt i EU på tværs af et stigende antal erhvervssektorer. Det kan give øget fleksibilitet, flere jobmuligheder og ekstra indtægter, blandt andet for personer, der kan finde det vanskeligere at komme ind på det traditionelle arbejdsmarked. Visse typer platformsarbejde er imidlertid også forbundet med usikre arbejdsvilkår, hvilket afspejles i manglende gennemsigtighed og forudsigelighed i kontraktordninger, sundheds- og sikkerhedsmæssige udfordringer og utilstrækkelig adgang til social beskyttelse. Yderligere udfordringer i forbindelse med platformsarbejde omfatter dets tværnationale dimension og spørgsmålet om algoritmisk styring.

Coronaviruskrisen har fremskyndet den digitale omstilling og udvidelsen af platformforretningsmodeller på det indre marked. Nogle platforme spillede en vigtig rolle med hensyn til at sikre adgang til tjenester under nedlukningerne. Samtidig har sundhedskrisen yderligere fremhævet den sårbare situation for personer, der arbejder inden for områder som platformsøkonomien, både med hensyn til eksponering for sundheds- og sikkerhedsrisici og begrænset adgang til social beskyttelse og sociale ydelser.

Denne udvikling kombineret med digitale platformes tværnationale karakter har yderligere understreget behovet for et EU-initiativ til forbedring af arbejdsvilkårene for personer, der arbejder via platforme.

Formålet med denne første høring af arbejdsmarkedets parter er at indhente synspunkter fra europæiske arbejdsmarkedsparter om behovet og retningen for en mulig EU-indsats for at forbedre arbejdsvilkårene for platformsarbejdere. Høringen er åben i mindst seks uger.

Baggrund

I sine politiske retningslinjer understregede kommissionsformand Ursula von der Leyen, at "digitaliseringen betyder hurtige forandringer med betydning for arbejdsmarkedet". Hun gav tilsagn om at "afsøge muligheder for at forbedre arbejdsbetingelserne for arbejdstagere på onlineplatforme".

I meddelelsen "Et stærkt socialt Europa for retfærdig omstilling" beskrives de forskellige muligheder og udfordringer, som Europa står over for med hensyn til klimaindsats, digitalisering og demografiske forandringer, og behovet for, at disse omstillinger bliver retfærdige og sociale, understreges. I meddelelsen bliver det desuden bemærket, at forbedrede arbejdsvilkår for platformsarbejdere er nødvendige for at skabe en bæredygtig vækst i platformsøkonomien.

I Kommissionens arbejdsprogram for 2021 bebudes et lovgivningsinitiativ om forbedring af arbejdsvilkårene for platformsarbejdere inden udgangen af 2021. Dette initiativ vil være til støtte for gennemførelsen af principperne i den europæiske søjle for sociale rettigheder.

I henhold til artikel 154, stk. 2, i TEUF skal arbejdsmarkedets parter høres i to faser om forslag på det socialpolitiske område på grundlag af artikel 153 i TEUF. Medmindre arbejdsmarkedets parter beslutter at indlede forhandlinger indbyrdes efter første eller anden fase af høringen, agter Kommissionen at fremsætte et lovgivningsinitiativ inden årets udgang.

Detaljer

Publikationsdato
24. februar 2021
Forfatter
Repræsentationen i Danmark