Skip to main content
Europa-Kommissionens logo
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel3. februar 2022Repræsentationen i Danmark

Kommissionen foreslår, at EU's digitale covidcertifikat forlænges med et år

Kommissionen foreslår at EU's digitale covidcertifikatforlænges med et år indtil den 30. juni 2023...

Re-open EU

Covid-19-virusset er fortsat udbredt i Europa, og det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at sige noget om, hvilke konsekvenser en eventuel stigning i antallet af infektioner i andet halvår af 2022 eller nye varianter vil få. Hvis medlemsstaterne beslutter at opretholde visse folkesundhedsmæssige foranstaltninger, kan man ved at forlænge forordningens gyldighed sikre, at rejsende fortsat kan benytte EU's digitale covidcertifikat, når de rejser i EU. Kommissionen vedtager forslaget i dag for at sikre, at Europa-Parlamentet og Rådet kan nå at afslutte lovgivningsproceduren, inden den gældende forordning udløber.

Ud over at foreslå, at gyldigheden af forordningen om EU's digitale covidcertifikat forlænges frem til juni 2023, foreslår Kommissionen også følgende mindre ændringer:

  • At laboratoriebaserede antigentest af høj kvalitet medtages blandt de typer test, der kan udstedes et testcertifikat for. Dette har til formål at udvide viften af diagnostiske test på et tidspunkt, hvor der er stor efterspørgsel efter covid-19-test.
  • At det sikres, at vaccinationscertifikater angiver det korrekte samlede antal doser, der er forvaltet inden for EU og ikke bare i den medlemsstat, der udsteder certifikatet. Dette skal afhjælpe et praktisk problem, som borgere har påpeget, og som består i, hvis en borger fået sine doser i forskellige medlemsstater, så fremgår det samlede antal doser ikke korrekt af certifikatet.
  • At sikre, at der kan udstedes certifikater til personer, som deltager i kliniske forsøg med vacciner mod covid-19. EU's digitale covidcertifikat, som udstedes til forsøgspersoner, kan derefter accepteres af andre medlemsstater. Dette skal anspore til den fortsatte udvikling og analyse af vacciner mod covid-19.

Hvordan EU's digitale covidcertifikat benyttes nationalt, er stadig op til medlemsstaterne. Der er intet i EU-lovgivningen om EU's digitale covidcertifikat, der hverken foreskriver eller forbyder, at EU's digitale covidcertifikat bruges nationalt (f.eks. til at give adgang til arrangementer eller restauranter). Samtidig er det sådan, at hvis en medlemsstat indfører en ordning med et covid-19-certifikat til nationale formål, skal den sikre, at EU's digitale covidcertifikat også fuldt ud er gyldigt til sådanne formål. Kommissionen opfordrer desuden medlemsstaterne til at afstemme den gyldighed, de fastsætter nationalt, efter den gyldighedsperiode, der fastsættes på EU-plan med henblik på rejser.

Næste skridt

Kommissionen opfordrer Europa-Parlamentet og Rådet til at drøfte forslaget hurtigst muligt, således at det sikres, at det inden den 30. juni 2022 kan vedtages at forlænge gyldigheden af den gældende forordning om EU's digitale covidcertifikat, som ellers udløber.

Senest den 31. marts 2022 vil Kommissionen også offentliggøre anden rapport om forordningen om EU's digitale covidcertifikat, således som fastsat i nævnte forordning. Den første rapport blev offentliggjort den 18. oktober 2021. Som anført i den første rapport fremlægger Kommissionen dagens forslag forud for anden rapport for at sikre, at den nødvendige lovgivningsprocedure kan afsluttes, inden gyldighedsperioden for den gældende forordning udløber.

Medlemmerne af kommissærkollegiet udtaler:

Kommissær med ansvar for retlige anliggender, Didier Reynders, udtaler: Vi kan ikke forudsige, hvordan pandemien vil udvikle sig, men vi kan sikre, at borgerne fortsat kan nyde godt af et certifikat, der fungerer og accepteres over alt. Hvis forordningen ikke forlænges, risikerer vi at få mange forskellige nationale systemer med den forvirring og de forviklinger, dette medfører. EU's digitale covidcertifikat har vist sig at være et effektivt middel til at gøre det lettere at rejse sikkert og frit. Selv om jeg ser frem til den dag, hvor der ikke længere er brug for det, kan det indtil da give os mulighed at rejse sikkert rundt i Europa."

Kommissær med ansvar for sundhed og fødevaresikkerhed, Stella Kyriakides, tilføjer: "EU's digitale covidcertifikat har gjort det lettere at rejse frit og sikkert i en tid med stor usikkerhed. Borgerne har taget det til sig, og det har gjort livet lettere for dem. Dette vigtige værktøj har været afgørende for at styre risici og støtte de folkesundhedsmæssige foranstaltninger, der er truffet for at beskytte borgerne under pandemien. I dag foreslår vi at ajourføre mulighederne for at benytte certifikatet til rejser i hele EU for at skabe sikkerhed for borgerne, sålænge det af hensyn til folkesundheden er nødvendigt. Vi foreslår også, at certifikatet ajourføres for at tage højde for den seneste videnskabelige udvikling, de seneste epidemiologiske ændringer, behovet for at fremskynde boosterkampagner og støtte vigtig igangværende klinisk forskning og anerkende de borgere, som deltager i den."

Kommissær for det indre marked, Thierry Breton, udtaler: "Med over 1,2 milliarder udstedte certifikater og 60 tilknyttede lande er EU's digitale covidcertifikat blevet en standard på verdensplan. Ved hjælp af EU-portalens digitale infrastruktur vil vi fortsat fremme accepten af covidcertifikater på tværs af grænserne, i takt med at pandemien udvikler sig. Det er et vigtigt redskab til at fremme fri bevægelighed og rejser selv i en tid med usikkerhed."

Baggrund

Europa-Parlamentet og Rådet vedtog den 14. juni 2021 forordningen om EU's digitale covidcertifikat for at gøre det lettere at rejse sikkert og frit under covid-19-pandemien. Den har været gældende siden den 1. juli 2021. Forordningen skulle udløbe den 30. juni 2022.

EU's digitale covidcertifikat er en succeshistorie. Certifikatet gør det fortsat lettere for borgere at rejse sikkert i hele Den Europæiske Union under pandemien. Indtil videre har medlemsstaterne udstedt over 1,2 milliarder certifikater. Derudover har det vist sig at være det eneste fungerende covid-19-certifikatsystem, der benyttes på internationalt plan i stor skala, og som har skabt en global standard. Pr. 31. januar 2022 var 33 tredjelande og territorier forbundet til EU's digitale covidcertifikatsystem, og det forventes, at flere vil deltage i fremtiden.

Den 21. december 2021 vedtog Kommissionen nye regler for EU's digitale covidcertifikat, som til rejseformål inden for EU fastsætter en bindende acceptperiode på ni måneder (præcis 270 dage) for vaccinationscertifikater, der dokumenterer, at det primære vaccinationsforløb er afsluttet. Disse regler trådte i kraft den 1. februar 2022.

Den 25. januar 2022 indvilligede Rådet i at ajourføre reglerne for at gøre det lettere at rejse sikkert og frit i EU under covid-19-pandemien. Ifølge reglerne bør indehavere af et gyldigt certifikat i de fleste tilfælde ikke være genstand for supplerende restriktioner ved rejser inden for EU.

Kommissionen foreslår i dag også en parallel forordning, som udvider anvendelsesområdet for EU's digitale covidcertifikat til tredjelandsstatsborgere med lovligt ophold eller bopæl på medlemsstaternes område.

Kilder

Detaljer

Publikationsdato
3. februar 2022
Forfatter
Repræsentationen i Danmark