Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel14. juni 2019Repræsentationen i Danmark4 min læsetid

Kommissionen indleder undersøgelse af Femern Bælt

Kommissionen har indledt en tilbundsgående undersøgelse for at fastslå, om den offentlige finansieringsmodel for den faste forbindelse over Femern Bælt er i overensstemmelse med EU's statsstøtteregler. Dette sker efter Den Europæiske Unions Rets...

Færgefart

Konkurrencekommissær Margrethe Vestager udtaler: "Femern Bælt-forbindelsen vil bidrage til den grænseoverskridende integration af de to regioner, som den vil forbinde. Kommissionen har tidligere godkendt støtteforanstaltninger til finansiering af forbindelsen i 2015, men Retten annullerede denne afgørelse, idet den fandt, at Kommissionen burde have indledt en tilbundsgående undersøgelse. Med indledningen af en sådan undersøgelse i dag opfordres alle interesserede parter til at give deres input, som vil gøre det muligt for Kommissionen at vedtage en ny, velfunderet endelig afgørelse".

Kommissionen har på grundlag af EU's statsstøtteregler indledt en tilbundsgående undersøgelse af Danmarks offentlige finansieringsmodel for den faste jernbane- og vejforbindelse over Femern Bælt mellem Danmark og Tyskland.

Den faste jernbane- og vejforbindelse over Femern Bælt et nøgleelement i færdiggørelsen af den vigtigste Nord-Syd-forbindelse mellem Centraleuropa og de nordiske lande. Den omfatter en tunnel under havet mellem Rødby på Lolland i Danmark og Puttgarden i Tyskland og de tilhørende jernbane- og vejforbindelser på land. Tunnellen bliver ca. 19 km lang og skal bestå af en dobbeltsporet, elektrificeret jernbane og en firesporet motorvej.

På grundlag af en mellemstatslig aftale mellem Danmark og Tyskland vil Danmark blive eneejer og bære den fulde risiko for finansieringen af den faste forbindelse samt for opgraderingen af de danske vej- og jernbaneforbindelser på land ("landanlæg"). Tyskland har ansvaret for finansieringen og opgraderingen af egne landanlæg og er ikke omfattet af Kommissionens undersøgelse.

I Danmark er to offentlige virksomheder blevet tildelt ansvaret for projektering, anlæg og drift af projektet: A/S Femern Landanlæg for de danske landanlæg og Femern A/S for den faste forbindelse.

I juli 2015 godkendte Kommissionen den offentlige finansieringsmodel for den faste jernbane- og vejforbindelse over Femern Bælt mellem Danmark og Tyskland i henhold til EU's statsstøtteregler. Kommissionen fandt navnlig:

  • at den finansiering, der ydes Femern Landanlæg til projektering, anlæg og drift af landanlæg i Danmark, ikke udgør statsstøtte, og
  • at det ikke var nødvendigt at afgøre, om den offentlige finansiering, der ydes Femern A/S alene til projektering, anlæg og drift af den faste jernbane- og vejforbindelse over Femern Bælt, udgør statsstøtte. Det skyldes, at foranstaltningen under alle omstændigheder ville blive betragtet som forenelig med EU's statsstøtteregler, idet den ansås for at fremme et vigtigt projekt af fælleseuropæisk interesse.

Efter at Scandlines og Stena Lines havde anlagt sag om prøvelse af Kommissionens afgørelse fra 2015, annullerede Retten i december 2018 delvis afgørelsen af proceduremæssige årsager (dommes T-630/15 og T-631/15). Retten bekræftede Kommissionens afgørelse med hensyn til den finansiering, der blev ydet Femern Landanlæg til landanlæggene. Retten fandt imidlertid også, at Kommissionen burde have indledt en formel undersøgelse med henblik på at vurdere den finansiering, som Danmark yder Femern A/S, inden vedtagelsen af statsstøtteafgørelsen.

Kommissionens undersøgelse

For at efterkomme Rettens dom fra december 2018 har Kommissionen i dag indledt en tilbundsgående undersøgelse i henhold til EU's statsstøtteregler af den finansiering til støtte for den faste forbindelse, som Danmark yder Femern A/S.

Kommissionen er på nuværende tidspunkt ikke i stand til at konkludere, om foranstaltningerne udgør statsstøtte, i betragtning af usikkerheden med hensyn til den faste forbindelses økonomiske karakter.

Denne type foranstaltninger kan anses for at have til formål at fremme et vigtigt projekt af fælleseuropæisk interesse.

Kommissionen vil navnlig fokusere på følgende elementer i sin undersøgelse, således som Retten kræver det:

(i) foranstaltningernes art, og hvorvidt de udgør individuel støtte eller støtteordninger

(ii) foranstaltningernes forenelighed med EU's statsstøtteregler, og navnlig om det kan fastslås, om der er tale om investeringsstøtte eller driftsstøtte, samt om foranstaltningerne er nødvendige og proportionale.

Indledningen af den tilbundsgående undersøgelse giver alle interesserede parter mulighed for at fremsætte bemærkninger, uden at det foregriber sagens udfald.

Baggrund

Traditionelt set er offentlig støtte til anlæg og drift af infrastrukturprojekter ikke blevet anset for at indebære statsstøtte. Der er dog sket vigtige markedsudviklinger, som har ført til stigende kommerciel anvendelse af sådanne infrastrukturer. EU-Domstolen har bekræftet, at offentlig finansiering af investeringsprojekter for infrastruktur er underlagt EU's statsstøtteregler, hvis infrastrukturen er tiltænkt kommerciel udnyttelse (forenede sager T-443/08 og T-455/08, Leipzig Halle). Derfor skal offentlig finansiering til projekter som den faste forbindelse over Femern Bælt vurderes efter EU's statsstøtteregler, i det omfang det er konstateret, at et sådant projekt er af økonomisk karakter.

EU's statsstøtteregler giver medlemsstaterne mulighed for at yde støtte til infrastrukturinvesteringer med henblik på at stimulere den økonomiske vækst på visse betingelser — herunder især princippet om at undgå overkompensation og behovet for at sikre, at der opretholdes lige konkurrencevilkår på markedet.

Detaljer

Publikationsdato
14. juni 2019
Forfatter
Repræsentationen i Danmark