Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel7. september 20214 min læsetid

Kommissionen klar til at udstede grønne obligationer

Kommissionen har en ramme for grønne obligationer, der har været genstand for uafhængig evaluering.

Grønne obligationer

Den tager dermed det næste skridt i udstedelsen af grønne obligationer for op mod 250 mia. EUR, hvilket svarer til 30 % af den samlede udstedelse under NextGenerationEU. Rammen giver investorer i de nye obligationer sikkerhed for, at de rejste midler tildeles grønne projekter, og at Kommissionen vil redegøre for deres miljøeffekt.

Nu hvor rammen er blevet vedtaget, vil Kommissionen hurtigt gå videre med den første udstedelse af grønne obligationer i oktober, som vil blive handlet på markedsvilkår.

Som meddelt tidligere på året har Kommissionen også gennemgået sin plan for finansiering af genopretningen i 2021 og bekræfter, at den i løbet af året vil udstede langfristede obligationer for i alt ca. 80 mia. EUR, som vil blive suppleret med kortfristede EU-gældsbeviser for et tocifret milliardbeløb.

Kommissionen vil udelukkende udstede EU-gældsbeviserne via auktioner, og auktionsprogrammet igangsættes den 15. september. Kommissionen vil normalt afholde to auktioner om måneden for EU-gældsbeviserne — henholdsvis den første og den tredje onsdag i måneden. Obligationerne vil blive handlet via både syndikering og auktioner. Ifølge den udstedelseskalender, som Kommissionen offentliggør i dag, vil der for obligationernes vedkommende normalt blive afholdt én auktion og én syndikering om måneden.

Rammen for grønne obligationer under NextGenerationEU er et enestående tiltag

Rammen for grønne obligationer under NextGenerationEU, som vedtages i dag, er udarbejdet i overensstemmelse med ICMA's (International Capital Market Association) principper for grønne obligationer, som er en markedsstandard for grønne obligationer. Den har i overensstemmelse med almindelig praksis været genstand for en uafhængig andenpartsevaluering foretaget af Vigeo Eiris, som er en del af Moody's ESG Solutions, og som fandt, at rammen følger ICMA's principper for grønne obligationer, er i overensstemmelse med EU's bredere strategi for miljø, sociale forhold og god selskabsledelse og vil yde et solidt bidrag til bæredygtighed.

Rammen er så vidt muligt tilpasset efter den europæiske standard for grønne obligationer. Forslaget om den europæiske standard for grønne obligationer blev forelagt af Kommissionen i juli 2021. Derefter fulgte en fælles beslutningsprocedure i Europa-Parlamentet og Rådet, som vil blive efterfulgt af en gennemførelsesperiode inden ikrafttrædelsen. Tilpasningen ses f.eks. ved, at en del af de støtteberettigede investeringer under genopretnings- og resiliensfaciliteten, som er hovedinstrumentet bag Europas genopretning, skal opfylde de tekniske screeningskriterier i EU's klassificeringsforordning.

Sådan sikres det, at de grønne obligationer har et grønt formål

Den ramme, der vedtages i dag, giver investorsamfundet forsikring for, at de midler, der rejses gennem udstedelsen af grønne obligationer under NextGenerationEU, vil gå til grønne formål.

Provenuet af de grønne obligationer vil helt konkret gå til at finansiere de klimarelaterede udgifters andel under genopretnings- og resiliensfaciliteten. Hver medlemsstat skal som minimum afsætte 37 % af midlerne i deres nationale genopretnings- og resiliensplan (dvs. planen for fordelingen af midler fra genopretnings- og resiliensfaciliteten) til klimarelaterede investeringer og reformer. Adskillige medlemsstater har planer om at overgå dette niveau.

Medlemsstaterne skal ifølge reglerne for genopretnings- og resiliensfaciliteten indrapportere deres grønne investeringer til Kommissionen. Kommissionen vil bruge disse oplysninger til at påvise over for investorerne, hvordan provenuet af de grønne obligationer er gået til at finansiere den grønne omstilling. Rapporteringen vil omfatte ni kategorier som fastlagt i rammen for grønne investeringer under NextGenerationEU, hvor ren energi, energieffektiviseringer og grøn transport tegner sig for størsteparten.

Rapportering

I overensstemmelse med almindelig praksis vil der inden for rammen skulle udarbejdes tildelingsrapporter og miljøredegørelser. Hvad angår tildelingsrapporten vil Kommissionen anvende data fra medlemsstaterne om deres udgifter til grønne projekter. En uafhængig ekstern revisor vil kontrollere tildelingsrapporterne.

Hvad angår miljørapporteringen vil den blive foretaget på tværs af tjenestegrene i Kommissionen for at trække på den brede erfaring i institutionen. Takket være denne rapportering vil investorer i grønne obligationer under NextGenerationEU få bedre indsigt i nyttevirkningen af deres investeringer. For at sikre en relevant, objektiv og nøjagtig rapportering om miljøeffekterne vil Kommissionen benytte uafhængig ekspertrådgivning. På baggrund heraf vil Kommissionen vise, hvordan provenuet af de grønne obligationer under NextGenerationEU er blevet fordelt på forskellige investeringskategorier og medlemsstater.

Næste skridt

Nu hvor rammen er blevet vedtaget, står lanceringen af de grønne obligationer under NextGenerationEU for døren, og den første udstedelse er allerede planlagt til oktober 2021 under det syndikerede udstedelsesformat.

Baggrund

NextGenerationEU er et midlertidigt genopretningsinstrument på ca. 800 mia. EUR i løbende priser, der skal støtte Europas genopretning efter coronapandemien og bidrage til at opbygge et grønnere, mere digitalt og mere modstandsdygtigt Europa.

For at finansiere NextGenerationEU vil Europa-Kommissionen på vegne af EU mobilisere op mod 800 mia. EUR fra kapitalmarkederne frem til slutningen af 2026. 421,5 mia. EUR vil være til rådighed i form af tilskud (under genopretnings- og resiliensfaciliteten og andre af EU's budgetprogrammer) og 385,2 mia. EUR i form af lån. Dette vil resultere i optagelse af lån på i gennemsnit ca. 150 mia. EUR om året.

I betragtning af omfanget, hyppigheden og kompleksiteten af de kommende lånetransaktioner vil Kommissionen følge den bedste praksis, der anvendes af store og hyppige udstedere, og gennemføre en diversificeret finansieringsstrategi.

I september 2020 meddelte Kommissionen, at den agtede at rejse 30 % af midlerne under NextGenerationEU ved at udstede grønne obligationer og anvende provenuet heraf til at finansiere grønne investeringer og reformer. Dette er et klart tegn på dens engagement i bæredygtighed.

Detaljer

Publikationsdato
7. september 2021