Skip to main content
Europa-Kommissionens logo
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel12. september 2018Repræsentationen i Danmark

Kommissionens migrationspakke

Kommissionen stiller forslag om de sidste elementer, der skal til for at opnå kompromis om reform på migrations- og grænseområdet...

lampedusa1-web.jpg

Kommissionsformand Jean-Claude Juncker fremsatte i sin tale om Unionens tilstand i 2018 tre nye og ambitiøse forslag med henblik på at sikre fuld solidaritet i EU på migrationsområdet og bedre beskyttelse af Europas ydre grænser. De nye regler bliver præsenteret en uge forud for det uformelle møde i Salzburg den 19.-20. september og er et konkret bidrag til EU-ledernes forventede drøftelser om migrationsområdet.

De har endvidere til formål at gøre det lettere at opnå et overordnet kompromis vedrørende den igangværende reform af EU's asylsystem. Med dagens forslag fastsættes et nyt ambitionsniveau for den europæiske grænse- og kystvagt og Den Europæiske Unions Asylagentur, og der sigtes mod, at de begge forstærkes for at sikre, at medlemsstaterne til enhver tid kan regne med fuld operationel støtte fra EU. Desuden foreslår Kommissionen i dag at forbedre effektiviteten af tilbagesendelsesprocedurerne, opdatere de gældende EU-regler om tilbagesendelse og fastlægge de næste skridt vedrørende lovlig migration, som er et af de afgørende elementer i en afbalanceret migrationspolitik.

Der er allerede er gjort enorme fremskridt med hensyn til det overordnede arbejde med at reformere det fælles EU-asylsystem. Den ihærdige indsats, der er gjort i de seneste to år, betyder, at fem ud af de syv forslag, som Kommissionen fremsatte i 2016, er tæt på at være endeligt vedtaget. De supplerende elementer, der præsenteres i dag, har til formål at fremme opnåelsen af et samlet kompromis om alle forslagene. Kommissionens følger i dag op på ledernes opfordring fra Det Europæiske Råds møde i juni 2018 og lægger grundlaget for at sikre hurtige fremskridt hvad angår alle de forskellige asylreformer.

En fuldt udstyret europæisk grænse- og kystvagt

For at bygge videre på de resultater, der er opnået i de sidste to år, foreslår Kommissionen at forstærke den europæiske grænse- og kystvagt yderligere og sætte et ambitionsniveau, der svarer til de fælles udfordringer, som Europa står over for hvad angår migrations- og grænseforvaltning. Den europæiske grænse- og kystvagts mandat udvides, men dette er blot med henblik på at yde støtte til medlemsstaterne og erstatter ikke deres ansvar i forvaltningen af de ydre grænser og tilbagesendelse. Dagens forslag omfatter:

 • Et stående korps med en operativ stab på 10 000 personer inden 2020: Med henblik på at sikre en forudsigelig og passende mængde ressourcer vil agenturet nu have rådighed over sit eget personale og udstyr, såsom fartøjer, fly og køretøjer
 • Gennemførelsesbeføjelser: Med henblik på at sikre deres fulde operationelle effektivitet vil medlemmerne af EU's grænse- og kystvagts stående korps i den medlemsstat, de indsættes i, under medlemsstatens myndighed og kontrol have mulighed for at udføre opgaver, der kræver gennemførelsesbeføjelser, såsom at foretage identitetskontrol, give tilladelse til eller afslag på indrejse ved de ydre grænser og pågribe personer ved grænsen
 • Øget støtte i forbindelse med tilbagesendelser: Agenturet vil nu, ud over at tilrettelægge og finansiere fælles tilbagesendelsesaktioner, også kunne yde støtte i forbindelse med tilbagesendelsesprocedurer i medlemsstaterne, f.eks. ved identificering af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold, udstedelse af rejsedokumenter og forberedelse af afgørelser om tilbagesendelse for den ansvarlige nationale myndighed, som fortsat træffer de faktiske afgørelser om tilbagesendelse
 • Et stærkere samarbejde med tredjelande: Agenturet vil være i stand til — efter forudgående aftale med det pågældende land — at iværksætte fælles operationer og udsende personale til tredjelande uden den nuværende begrænsning til nabolande
 • Øgede finansielle midler: De samlede udgifter til den foreslåede opgradering af den europæiske grænse- og kystvagt beløber sig til 1,3 mia. EUR* for perioden 2019-2020. Der foreslås for EU's næste budgetperiode 2021-2027 et samlet beløb på 11,3 mia. EUR.

Et forstærket asylagentur

Dagens forslag vil yderligere ruste det fremtidige EU-asylagentur med det mandat, de værktøjer og de finansielle midler, der er nødvendige for på hurtig og komplet vis at kunne bistå medlemsstaterne igennem hele asylproceduren. Dagens forslag omfatter:

 • Fuld operationel støtte vedrørende asylprocedurer: Agenturets asylstøttehold vil være til rådighed med henblik på en komplet række støtteaktiviteter, herunder ved at udføre hele den administrative fase af asylproceduren
 • De fælles migrationsstyringshold vil støtte medlemsstaterne, når disse har behov for og anmoder om støtte, herunder i hotspots og kontrollerede centre. Holdene vil blive koordineret af Kommissionen og vil bestå af eksperter fra den europæiske grænse- og kystvagt, EU's Asylagentur og Europol. De vil under værtsmedlemsstatens myndighed være i stand til at udføre alle de nødvendige opgaver i forbindelse med modtagelse af nyankomne, vurdering af personer med/uden behov for beskyttelse og gennemførelse af asyl- og tilbagesendelsesprocedurer
 • Øgede finansielle midler: Kommissionen foreslår med henblik på at sikre, at agenturet kan udføre sine udvidede opgaver, et budget på 321 mio. EUR for perioden 2019-2020 og 1,25 mia. EUR for perioden 2021-2027.

En mere konsekvent og effektiv europæisk tilbagesendelsespolitik

En målrettet revision af tilbagesendelsesdirektivet vil bidrage til at fremskynde tilbagesendelsesprocedurerne, til bedre at forhindre forsvinden og irregulære sekundære bevægelser samt til at fremme effektive tilbagesendelser under fuld overholdelse af de grundlæggende rettigheder.

 • En ny grænseprocedure: Personer, hvis asylansøgning er blevet afvist i forbindelse med grænseprocedurerne, vil direkte undergå en forenklet procedure for tilbagesendelse uden en frist for frivillig udrejse og med kortere appelfrister. Det vil sikre, at afgørelser om tilbagesendelse hurtigt kan vedtages og håndhæves fuldt ud ved grænsen og i de kontrollerede centre
 • Klare procedurer og regler for at forhindre misbrug: For at undgå forsinkelser skal tilbagesendelsesafgørelser udstedes straks efter eller sammen med en afgørelse om ophør af lovligt ophold. I forbindelse med afviste asylansøgninger vil der være en fælles frist på højst 5 dage for appel af afgørelser om tilbagesendelse, og der vil for personer, der er genstand for en tilbagesendelsesprocedure, blive indført en forpligtelse til at samarbejde, herunder i forbindelse med identitetskontrol og udstedelse af rejsedokumenter
 • Effektive frivillige tilbagesendelser: Medlemsstaterne skal med henblik på fremme af frivillig tilbagevenden og på øget økonomisk og praktisk støtte etablere programmer for frivillig tilbagevenden. Samtidig vil medlemsstaterne kunne afkorte fristen for frivillig tilbagevenden, f.eks. for at forhindre, at den pågældende person forsvinder
 • Klare regler om frihedsberøvelse: Fælles kriterier for afgørelse af risikoen for, at en person forsvinder, hvilket er en af de afgørende faktorer for, hvorvidt frihedsberøvelse er berettiget, vil bidrage til at sikre en mere effektiv anvendelse af frihedsberøvelse i tilbagesendelsesprocedurer under fuld overholdelse af de grundlæggende rettigheder. For bedre at afspejle det tidsrum, der er nødvendigt for at gennemføre vellykkede tilbagesendelser, og forudsat at betingelserne for anvendelse af frihedsberøvelse er opfyldt, bør medlemsstaterne give mulighed for en indledende frihedsberøvelsesperiode på mindst 3 måneder. Endvidere vil medlemsstaterne nu kunne tilbageholde personer, der er genstand for en afgørelse om tilbagesendelse, og som udgør en trussel mod den offentlige orden eller den nationale sikkerhed.

Fremme af lovlige migrationsveje til Europa

Med henblik på en afbalanceret og omfattende migrationspolitik er det afgørende at udvikle velordnede, lovlige migrationsveje for personer med behov for beskyttelse og skabe attraktive kanaler til behovsbaseret arbejdskraftmigration. Kommissionen har allerede fremsat en række initiativer og forslag med det formål at styrke sikker og lovlig migration. Disse bør nu hurtigt gennemføres af medlemsstaterne:

 • Det nye blå EU-kort: Rådet bør nå til enighed om ordningen med det blå EU-kort, der allerede i 2016 blev foreslået af Kommissionen for at tiltrække højtkvalificerede arbejdstagere til EU og forbedre EU-økonomiens konkurrenceevne
 • Genbosætning: Medlemsstaterne skal intensivere gennemførelsen af deres tilsagn om at genbosætte 50 000 personer med behov for international beskyttelse inden oktober 2019. For at sikre en fuldt koordineret indsats på langt sigt bør der opnås enighed om Kommissionens forslag fra 2016 om en EU-genbosætningsramme
 • Styrke samarbejdet med ikke-EU-lande, herunder ved at iværksætte pilotprojekter om lovlig migration med vigtige afrikanske oprindelses- og transitlande inden udgangen af 2018, hvilket kan forbedre samarbejdet om den overordnede migrationsstyring.

Baggrund

Spørgsmålet om grænseforvaltning og migration har været en politisk prioritet, siden Juncker-Kommissionen tiltrådte — fra kommissionsformandens fremlæggelse af sine politiske retningslinjer i juli 2014 til den seneste tale om Unionens tilstand den 12. september 2018.

Der er inden for rammerne af den europæiske dagsorden for migration fra 2015 gjort betydelige fremskridt med hensyn til at udstyre EU med de rette værktøjer til bedre migrationsforvaltning på mellemlang og lang sigt på områderne for irregulær migration, grænser, asyl og lovlig migration.

Kommissionen fuldfører i dag sit arbejde inden for rammerne af dagsordenen for migration med tre nye forslag, der skal sikre en rent europæisk tilgang til migrationsforvaltning i en ånd af solidaritet og ansvarlighed, og som følger op på Det Europæiske Råds konklusioner fra juni.

Detaljer

Publikationsdato
12. september 2018
Forfatter
Repræsentationen i Danmark