Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel3. oktober 2017Repræsentationen i Danmark

Kommissionens pakke om offentlige udbud...

For at styrke det indre marked og som en del af den fortsatte indsats for at stimulere investeringer i EU har Kommissionen fremlagt et initiativ, der skal gøre offentlige udbud mere effektive og bæredygtige, samtidig med at digitale teknologier...

europa_istockphoto-web.jpg

Dette initiativ har fire hovedområder:

  • Fastlæggelse af indsatsområder for forbedring – medlemsstaterne opfordres til at udvikle en strategisk tilgang til politikker for offentlige udbud med fokus på seks prioriteter: øget anvendelse af innovative, grønne og sociale kriterier ved indgåelse af offentlige kontrakter professionalisering af offentlige indkøbere bedre adgang for små og mellemstore virksomheder til markeder for offentlige udbud i EU og for EU-virksomheder i ikke-EU-lande. øget gennemsigtighed, integritet og kvalitet i data om offentlige udbud digitalisering af offentlige udbudsforløb og mere samarbejde mellem de offentlige indkøbere i EU.
  • Frivillig forudgående evaluering af store infrastrukturprojekter — Komplekse projekter kan gå galt helt fra starten, hvis lederne ikke til fulde forstår de komplekse regler, der gælder for storstilede offentlige udbud. Kommissionen vil oprette en helpdesk, der tidligt i forløbet kan besvare specifikke spørgsmål om projekter med en anslået værdi på mere end 250 mio. EUR. I forbindelse med projekter af stor betydning for den pågældende medlemsstat eller med en samlet anslået værdi på over 500 mio. EUR kan de relevante myndigheder anmode Kommissionen om at kontrollere hele udbudsplanen for forenelighed med EU's regler om offentlige udbud, hvilket reducerer usikkerheden og risikoen for forsinkelser og juridiske udfordringer markant. Ordningen er frivillig, Kommissionens rådgivning er ikke-bindende, og oplysningerne vil blive behandlet under strenge fortrolighedskrav.
  • Henstilling om professionalisering af offentlige indkøbere — Kommissionen fremsætter forslag om foranstaltninger, som medlemslandene bør træffe for at sikre, at offentlige indkøbere har de færdigheder, den tekniske viden og proceduremæssige forståelse, der er nødvendig for at overholde reglerne og sikre, at skatteyderne får de bedste varer og ydelser for deres penge. Kommissionen vil gøre det nemmere at udveksle god praksis og nyskabende metoder.
  • Høring om fremme af innovation gennem offentlige udbud — I dag indleder Kommissionen en målrettet høring for at opnå feedback fra interessenterne om muligheder for at fremme innovation gennem indkøb af varer og ydelser. Indkøb af innovation kan vedrøre både resultaterne af innovation og innovative indkøbsmetoder. Høringen er åben indtil den 31. december og vil levere input til fremtidig vejledning for de offentlige myndigheder og har f.eks. fokus på, hvordan man fastlægger en strategi, organiserer støtte til indkøb af innovation eller anvender innovationsvenlige værktøjer til offentlige udbud.

Kommissionen vil også fremover støtte medlemslandene i til fulde at udnytte de muligheder, som de nye regler for offentlige udbud giver, og opfordrer myndighederne og interessenterne til at opbygge et partnerskab for at forbedre udbud på området.

Baggrund:

EU arbejder i hidtil ukendt omfang på at stimulere økonomien og sætte gang i investeringerne, navnlig via investeringsplanen for Europa og en positiv finanspolitisk kurs i det europæiske semester. Disse strategier skal understøttes af strukturelle reformer til fremme af innovation og vækst. Det er derfor af afgørende betydning at fokusere på forbedring af det indre markeds funktionsmåde og fjernelse af barrierer for investeringer på nationalt og europæisk plan.

En betydelig del af offentlige investeringer i vores økonomi anvendes til offentlige udbud: 2 billioner EUR årligt, hvilket svarer til 14 % af EU's BNP. Det er i fælleseuropæisk interesse at sikre, at skatteydernes penge anvendes effektivt.

EU-lovgivningen om offentlige udbud kræver, at alle offentlige kontrakter over en bestemt værdi skal sendes i udbud under overholdelse af principperne om gennemsigtighed, ligebehandling og ikkeforskelsbehandling. Disse regler blev forenklet yderligere i 2014. I stedet for kun at tildele en kontrakt på baggrund af den bedste pris tilskyndes myndighederne til at integrere kvalitative kriterier, kræve innovative, energibesparende løsninger eller insistere på bæredygtige og socialt integrerende metoder.

Kommissionen følger fortsat nøje gennemførelsen af EU's lovgivning om offentlige udbud i national ret og hjælper offentlige myndigheder med at forstå og drage fordel af mulighederne ved offentlige udbud.

Parallelt hermed og som bebudet i den industripolitiske strategi vil Kommissionen fortsat bestræbe sig på at nå til enighed om ambitiøse kapitler om offentlige udbud i frihandelsaftaler og dermed hjælpe EU-virksomheder med at sælge på markeder i ikke-EU-lande. Der er et presserende behov for at løse op for det nuværende dødvande i Rådet med hensyn til Kommissionens forslag til et internationalt instrument for offentlige udbud hurtigst muligt.

Detaljer

Publikationsdato
3. oktober 2017
Forfatter
Repræsentationen i Danmark