Skip to main content
Europa-Kommissionens logo
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel25. april 2018Repræsentationen i Danmark

Kunstig intelligens i EU

Kommissionen har fremlagt en række foranstaltninger, der skal sætte kunstig intelligens i arbejde for EU-borgerne og styrke Europas konkurrenceevne på dette område ved at booste investeringer og fastsætte etiske retningslinjer

AI

Kommissionen foreslår en trestrenget strategi, der skal øge de offentlige og private investeringer, forberede os på de socioøkonomiske ændringer, der vil være følge af kunstig intelligens, og sikre passende etiske og retlige rammer. Initiativet kommer som følge af en anmodning fra de europæiske ledere om en europæisk tilgang til kunstig intelligens.

Europas forskere, laboratorier og opstartsvirksomheder på området for kunstig intelligens er i verdensklasse. EU er også stærk inden for robotteknologi og har en verdensførende transport-, sundheds- og fremstillingssektor, der bør begynde at anvende kunstig intelligens for at forblive konkurrencedygtig. Men den skarpe internationale konkurrence kræver en koordineret indsats, hvis EU skal forblive på forkant med den teknologiske udvikling inden for kunstig intelligens.

Booste den finansielle støtte til og tilskynde til anvendelsen af kunstig intelligens i både den offentlige og den private sektor

EU's offentlige og private sektorer bør øge investeringerne i forskning og innovation på området for kunstig intelligens med mindst 20 mia. EUR fra nu af og indtil udgangen af 2020. For at støtte disse bestræbelser øger Kommissionen sin investering i kunstig intelligens til 1,5 mia. EUR for perioden 2018-2020 inden for rammerne af EU's forsknings- og innovationsprogram Horisont 2020. Denne investering forventes at udløse yderligere finansiering på 2,5 mia. EUR fra eksisterende offentlig-private partnerskaber, f.eks. for så vidt angår massedata ("big data") og robotteknologi. Det vil i nøglesektorerne, lige fra transport til sundhed, fremme udviklingen af kunstig intelligens, forbinde og styrke forskningscentrene på dette område i Europa, og give incitament til, at der foretages tests og forsøg. Kommissionen vil også støtte udviklingen af en såkaldt "platform for kunstig intelligens efter behov", der vil give alle brugerne adgang til de relevante ressourcer vedrørende kunstig intelligens i EU.

Endvidere vil Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer blive mobiliseret for at stille yderligere støtte til rådighed for virksomheder og opstartsvirksomheder til investering i kunstig intelligens. Målet dermed er et mobilisere mere end 500 mio. EUR i samlede investeringer inden 2020 i en række nøglesektorer.

Kommissionen vil også fortsætte med at skabe et investeringsgunstigt klima for kunstig intelligens. Eftersom data er råmaterialet i de fleste teknologier inden for kunstig intelligens foreslår Kommissionen lovgivning, der skal gøre flere data tilgængelige til genanvendelse, samt foranstaltninger, som vil gøre datadeling lettere. Dette omfatter data fra offentlige forsyningsselskaber og miljødata, samt forsknings- og sundhedsdata.

Gøre EU klar til de socioøkonomiske ændringer, der vil være følge af kunstig intelligens

Fremkomsten af kunstig intelligens vil skabe mange nye job, hvorimod andre vil forsvinde, og de fleste job vil ændre karakter. Kommissionen tilskynder derfor medlemsstaterne til at modernisere deres uddannelsessystemer og at støtte omstilling på arbejdsmarkedet med udgangspunkt i den europæiske søjle for sociale rettigheder. Kommissionen vil yde bistand til partnerskaber mellem erhvervslivet og uddannelser med henblik på at tiltrække og fastholde mere af talentmassen inden for kunstig intelligens i Europa, etablere særlige uddannelsesprogrammer med finansiel støtte fra Den Europæiske Socialfond, og yde støtte til at styrke digitale færdigheder samt kompetencer inden for naturvidenskab, teknologi, ingeniørvirksomhed og matematik (STEM), iværksætteri og kreativitet. Forslag inden for rammerne af EU's næste flerårige finansielle ramme (2021-2027) vil omfatte øget støtte til uddannelse i avancerede digitale færdigheder, herunder ekspertise på området for kunstig intelligens.

Sikre, at der er passende etiske og retlige rammer

Ligesom med enhver anden transformativ teknologi vil der med kunstig intelligens blive rejst nye etiske og moralske spørgsmål vedrørende ansvar eller potentielt forudindtaget beslutningstagning. Nye teknologier bør ikke betyde nye værdier. Kommissionen vil inden udgangen af 2018 fremlægge etiske retningslinjer vedrørende udviklingen og anvendelsen af kunstig intelligens. Disse retningslinjer vil blive udarbejdet på grundlag af EU's charter om grundlæggende rettigheder, og der vil blive taget hensyn til bl.a. principperne for databeskyttelse og gennemsigtighed og bygget videre på arbejdet i Den Europæiske Gruppe vedrørende Etik inden for Naturvidenskab og Ny Teknologi. For at de kan blive indraget i udviklingen af disse retningslinjer vil Kommissionen samle alle relevante interessenter i en europæisk alliance vedrørende kunstig intelligens ("European AI Alliance"). Endvidere vil Kommissionen i lyset af den tekniske udvikling udarbejde en vejledning om fortolkningen af det nye direktiv om produktansvar inden midten af 2019 for at sikre juridisk klarhed for forbrugerne og producenterne i tilfælde af defekte produkter.

De næste skridt

Som følge af den erklæring om samarbejde, der blev undertegnet af 24 medlemsstater og af Norge den 10. april 2018, begynder Kommissionen i dag i samarbejde med medlemstaterne at arbejde på en koordineret plan om kunstig intelligens, som skal være klar inden udgangen af året. Hovedmålene er at maksimere virkningen af investeringerne på EU-plan og nationalt plan, at tilskynde til samarbejde i hele EU, at udveksle bedste praksis, og i fællesskab at fastlægge vejen frem for at sikre EU's globale konkurrenceevne på dette område. Kommissionen vil endvidere fortsætte med at investere i vigtige initiativer på området for kunstig intelligens, herunder udviklingen af mere effektive elektronikkomponenter og -systemer (såsom chips, der er udviklet specifikt til brug i forbindelse med kunstig intelligens), avanceret computerteknik i verdensklasse, samt flagskibsprojekter inden for kvanteteknologier og kortlægning af menneskehjernen.

Baggrund

Kunstig intelligens er ikke science fiction, men er allerede en del af hverdagen – f.eks. når vi anvender virtuelle personlige assistenter til at strukturere vores dagligdag, eller når vores mobiltelefoner foreslår sange, de "tror" vi vil kunne lide. Udover at gøre vores liv lettere hjælper intelligente systemer os med at løse nogle af verdens største udfordringer: at behandle kroniske sygdomme, bekæmpe klimaændringer og forudse trusler mod cybersikkerheden. Kunstig intelligens er en af det 21. århundredes mest strategiske teknologier.

Europa vil stå i allerforreste linje af denne udvikling, og mange af de seneste gennembrud inden for kunstig intelligens stammer fra europæiske laboratorier. Omkring en fjerdedel af al industriel og professionel servicerobotteknologi fremstilles af europæiske virksomheder.

Detaljer

Publikationsdato
25. april 2018
Forfatter
Repræsentationen i Danmark