Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel7. juli 2020Repræsentationen i Danmark3 min læsetid

Økonomisk prognose — sommer 2020: En endnu dybere og mere uensartet recession

På trods af den hurtige og omfattende politiske reaktion både på EU-plan og på nationalt plan vil EU's økonomi opleve en dyb recession i år som følge af coronaviruspandemien. Da ophævelsen af nedlukningsforanstaltningerne forløber mere gradvist end...

Økonomisk prognose - sommer 2020

Ifølge den økonomiske sommerprognose 2020 vil euroområdets økonomi skrumpe med 8,7 % i 2020 og vokse med 6,1 % i 2021. EU's økonomi som helhed forventes at skrumpe med 8,3 % i 2020 og vokse med ca. 5,8 % i 2021. Tilbagegangen i 2020 forventes således nu at blive betydeligt større end de 7,7 % for euroområdet og de 7,4 % for EU som helhed, der fremgik af forårsprognosen. Væksten i 2021 bliver også lidt mindre robust end forudset i foråret.

Pandemiens følger for den økonomiske aktivitet var allerede betydelige i første kvartal af 2020, selv om de fleste medlemsstater først begyndte at indføre nedlukningsforanstaltninger i midten af marts. Med den meget længere nedlukningsperiode og afbrydelse af den økonomiske aktivitet i andet kvartal af 2020 forventes det økonomiske resultat at være skrumpet betydeligt mere end i første kvartal.

De første data for maj og juni tyder imidlertid på, at det værste måske er overstået. Opsvinget forventes at tage til i andet halvår, selv om det stadig er ufuldkomment og uensartet i de forskellige medlemsstater.

Ekstraordinært høje risici

De risici, der er forbundet med prognosen, er usædvanligt høje og hovedsagelig negative.

Omfanget og varigheden af pandemien og af eventuelt nødvendige fremtidige nedlukningsforanstaltninger er stadig stort set ukendt. Prognosen er baseret på den antagelse, at nedlukningsforanstaltningerne fortsat vil blive lempet, og at der ikke kommer en ny smittebølge. Der er en betydelig risiko for, at arbejdsmarkedet vil lide mere langsigtet skade end forventet, og at likviditetsproblemer kan føre til solvensproblemer for mange virksomheder. Der er risici for de finansielle markeders stabilitet og fare for, at medlemsstaterne ikke i tilstrækkelig grad koordinerer deres nationale politiske tiltag. Hvis der ikke opnås enighed om de fremtidige handelsforbindelser mellem Det Forenede Kongerige og EU, vil det også kunne føre til lavere vækst, navnlig for Det Forenede Kongerige. Mere bredt betragtet kan protektionistiske politikker og en overdreven drejning væk fra de globale produktionskæder også påvirke handelen og den globale økonomi negativt.

På den anden side er der også omstændigheder, der kan medføre en mere positiv økonomisk udvikling end forventet, f.eks. hvis en vaccine mod coronavirus hurtigt bliver tilgængelig.

Kommissionens forslag om en genopretningsplan, der er centreret omkring et nyt instrument, NextGenerationEU, er ikke taget i betragtning i denne prognose, da det endnu ikke er vedtaget. En aftale om Kommissionens forslag er derfor også en faktor, der kan påvirke udviklingen i en mere positiv retning end forventet.

Mere generelt er der en chance for et hurtigere opsving end forventet, især hvis den epidemiologiske situation tillader en hurtigere ophævelse af de resterende restriktioner end antaget.

Baggrund

Denne prognose bygger på en række tekniske antagelser vedrørende vekselkurser, renter og råvarepriser med skæringsdato den 26. juni. For alle andre indgående data, herunder antagelser om offentlige politikker, tager denne prognose hensyn til oplysninger frem til og med den 30. juni. Medmindre der er redegjort for politiske tiltag på en troværdig og tilstrækkelig detaljeret måde, forudsættes der i fremskrivningerne ingen ændringer af den førte politik.

Europa-Kommissionen offentliggør hvert år to omfattende prognoser (forår og efterår) og to foreløbige prognoser (vinter og sommer). De foreløbige prognoser dækker den årlige og kvartalsvise udvikling i BNP og inflation for indeværende og kommende år for alle medlemsstaterne samt de samlede tal for EU og euroområdet.

Europa-Kommissionens næste økonomiske prognose er den økonomiske efterårsprognose 2020, der efter planen offentliggøres i november 2020.

Detaljer

Publikationsdato
7. juli 2020
Forfatter
Repræsentationen i Danmark