Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel16. maj 2018Repræsentationen i Danmark

Opgradering af VIS - EU's visuminformationssystem

Kommissionen foreslår at opgradere visuminformationssystemet (VIS), som er den database, der indeholder oplysninger om personer, der ansøger om Schengenvisa. Det skal gøre det lettere at håndtere nye udfordringer på sikkerheds- og migrationsområdet...

Foto©hemera/Thinkstock

De foreslåede ændringer betyder, at der kan foretages en mere grundig baggrundskontrol af visumansøgere. Det bliver også muligt at lukke sikkerhedsinformationshullerne ved en bedre informationsudveksling mellem medlemsstater og at sikre fuld interoperabilitet med andre EU-databaser.

Visuminformationssystemet (VIS) er en EU-database, der skaber forbindelse mellem grænsevagterne ved EU's ydre grænser og medlemsstaternes konsulater verden over. Det giver de visumudstedende myndigheder vigtige oplysninger om personer, der søger om Schengenvisum til kortvarigt ophold, og grænsevagterne mulighed for at opdage rejsende, der kan udgøre en sikkerhedsrisiko. Med det forslag, der fremsættes i dag, udvides anvendelsesområdet for VIS, bl.a. ved at tilføje visa til længerevarende ophold og opholdstilladelser til systemet. Dette skal sikre, at myndighederne har de fornødne oplysninger, når de har brug for dem, samtidig med at databeskyttelsesreglerne overholdes fuldt ud. Forslaget er andet skridt i reformen af EU's fælles visumpolitik og følger de ændringer af visumkodeksen, Kommissionen fremlagde i marts 2018.

Øget sikkerhed og lukning af informationshuller

Den foreslåede opgradering af VIS-databasen vil øge den indre sikkerhed og forbedre grænseforvaltningen ved hjælp af følgende foranstaltninger:

  • Øget sikkerhedskontrol i alle databaser: Alle visumansøgninger, der er registreret i VIS, vil nu automatisk blive sammenholdt med oplysninger i alle andre EU-informationssystemer vedrørende sikkerhed og migration, såsom det nyligt oprettede ind- og udrejsesystem (EES), Schengeninformationssystemet (SIS) og det europæiske informationssystem vedrørende strafferegistre (ECRIS) gennem en fælles søgeportal. Dette obligatoriske krydstjek vil afsløre ansøgere, som benytter flere identiteter, og identificere personer, som udgør en risiko for sikkerheden eller for irregulær migration
  • Bedre udveksling af data og oplysninger: Der opbevares i dag ingen oplysninger på EU plan om visa til længerevarende ophold og opholdstilladelser. Med den foreslåede opgradering udvides VIS' anvendelsesområde til også at omfatte disse oplysninger. Dette vil give grænsevagter mulighed for hurtigt at afgøre, om et visum til længerevarende ophold eller en opholdstilladelse, som benyttes til at krydse Schengenområdets ydre grænser, er gyldigt og i den rette indehavers besiddelse. Dermed lukkes et vigtigt hul i sikkerheden.
  • Mere effektive tilbagesendelsesprocedurer: Fra nu af skal VIS-databasen også indeholde en kopi af visumansøgerens rejsedokument. Dette betyder sammen med den tilladelse, som personalet i Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning får til at tilgå VIS, at det bliver lettere at identificere irregulære migranter og sende dem tilbage, hvorved EU's tilbagesendelsespolitik bliver mere effektiv
  • Større kapacitet til at retsforfølge forbrydere og forebygge kriminalitet: De retshåndhævende myndigheder vil nu have en mere struktureret adgang til VIS med henblik på at forebygge, opdage og efterforske terrorhandlinger eller anden alvorlig kriminalitet. Adgangen gives på strenge betingelser og skal ske under fuld overholdelse af EU's databeskyttelsesregler. Retshåndhævende myndigheder vil også have mulighed for at få adgang til VIS med henblik på at søge eller identificere savnede eller bortførte personer og ofre for menneskehandel.

De næste skridt

eu-LISA bliver det EU-agentur, der får ansvar for at udvikle og forvalte den opgradere VIS-database. Endelig opfordrer Kommissionen som sidste led i reformen af EU's visumpolitik Europa-Parlamentet og Rådet til at afslutte lovgivningsprocessen så hurtigt som muligt for at lukke eventuelle informationshuller og lette rejsen for de besøgende, der kommer lovligt til EU.

Baggrund

EU's fælles visumpolitik gør det lettere at rejse til EU med henblik på turist- og forretningsophold, hvilket bidrager til EU's økonomi og vækst, mellemfolkelige kontakter og dialog. Alene i 2016 blev der udstedt næsten 14 millioner Schengenvisa til kortvarige ophold (se de seneste statistikker vedrørende Schengenvisa).

Siden visumkodeksens ikrafttræden i 2010 har den kontekst, som visumpolitikken fungerer i, ændret sig drastisk. I de senere år har EU fået nye udfordringer på migrations- og sikkerhedsområdet. I september 2017 bebudede Kommissionen, at den ville komme med forslag til, hvordan EU's fælles visumpolitik kunne moderniseres. Kommissionen bekræftede i sit arbejdsprogram for 2018, at den ville fremsætte forslag til en revision af visumkodeksen, hvilket den gjorde i marts 2018.

Samtidig er EU ved at opgradere sine informationssystemer vedrørende sikkerhed og grænseforvaltning for at lukke informationshuller og forbedre den interne sikkerhed. Som opfølgning på Rådets konklusioner fra juni 2017 fremlagde Kommissionen i december 2017 et forslag til, hvordan man kunne få EU's informationssystemer til at arbejde sammen på en mere effektiv og intelligent måde. Med det forslag, der fremsættes i dag, opgraderes VIS, og der lægges et fundament for at gøre systemet fuldt ud interoperabelt med andre EU-databaser med henblik på grænse- og migrationsforvaltning.

Detaljer

Publikationsdato
16. maj 2018
Forfatter
Repræsentationen i Danmark