Skip to main content
Europa-Kommissionens logo
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel28. oktober 2020Repræsentationen i Danmark

Pakke om indsatsen mod covid-19...

Genopblussen af coronavirus: Kommissionen optrapper indsatsen for at styrke beredskabs- og indsatsforanstaltninger i hele EU!

EU-strategi for covid-19-vacciner

Kommissionen har iværksat i en række yderligere tiltag for at begrænse spredningen af coronavirus, redde liv og styrke det indre markeds modstandsdygtighed. Konkret tager foranstaltningerne sigte på at opnå større viden om virusspredningen og indsatsens effektivitet, intensivere målrettet testning, styrke kontaktopsporingen, forbedre forberedelserne af vaccinationskampagner og opretholde adgangen til vigtige forsyninger såsom vaccinationsudstyr, samtidig med at alle varer fortsat kan bevæges rundt i det indre marked og sikre rejser lettes. Dette kommer forud for de europæiske lederes virtuelle møde den 29. oktober om covid-19-koordinering som opfølgning på Det Europæiske Råds møde den 15. oktober. Skønt EU-landene er bedre forberedte og mere koordinerede end i de første måneder af pandemien, står borgere, familier og samfund i hele Europa fortsat over for en hidtil uset risiko for deres sundhed og trivsel.

I Kommissionens meddelelse om supplerende covid-19-indsatsforanstaltninger gøres der rede for de næste skridtpå nøgleområder, der skal styrke EU's indsats over for den aktuelle genopblussen af covid-19-tilfælde:

 1. Forbedring af informationsstrømmen for at give mulighed for beslutningstagning på et informeret grundlag

Det er vigtigt at sikre præcise, omfattende, sammenlignelige og rettidige oplysninger om epidemiologiske data samt om testning, kontaktopsporing og folkesundhedsovervågning for at kunne spore, hvordan coronavirus spredes på regionalt og nationalt plan. For at forbedre udvekslingen af data på EU-plan opfordrer Kommissionen EU-landene til at give alle relevante data til Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC) og Kommissionen.

 1. Indførelse af mere effektiv og hurtig testning

Testning er et afgørende redskab i indsatsen for at bremse spredningen af coronavirus. For at fremme en fælles tilgang og effektiv testning vedtager Kommissionen i dag en henstilling om covid-19-teststrategier, herunder brug af hurtige antigentest. Den opstiller centrale elementer, der skal tages i betragtning i forbindelse med nationale, regionale eller lokale teststrategier, såsom anvendelsesområde, grupper, der skal prioriteres, og centrale punkter i forbindelse med testkapacitet og ressourcer, og den indeholder anvisninger på, hvornår det kan være relevant med hurtige antigentest. Desuden opfordres EU-landene til at fremlægge nationale teststrategier senest midt i november. Kommissionen mobiliserer 100 mio. EUR under nødhjælpsinstrumentet til direkte indkøb af hurtige antigentest og levering heraf til EU-landene. Sideløbende hermed lancerer Kommissionen et fælles indkøb for at sikre endnu en adgangskanal. Hvis et EU-land har krav om forudgående test for tilrejsende, og hvis der ikke findes nogen testkapacitet for rejsende uden symptomer i deres oprindelsesland, bør de rejsende tilbydes mulighed for at blive testet efter ankomsten. Hvis der kræves eller anbefales negative covid-19-test med henblik på en aktivitet, er gensidig anerkendelse af test af afgørende betydning, navnlig i forbindelse med rejser.

 1. Fuld udnyttelse af kontaktopsporings- og advarselsapps på tværs af grænserne

Kontaktopsporings- og advarselsapps bidrager til at bryde smittekæderne. Indtil videre har EU-landene udviklet 19 nationale kontaktopsporing- og advarselsapps, som er blevet downloadet mere end 52 mio. gange. Kommissionen har for nylig lanceret en løsning for at forbinde nationale apps i hele EU gennem en "European Federation Gateway Service". Tre nationale apps (Tyskland, Irland og Italien) var de første, der blev forbundet den 19. oktober, da systemet kom online. Mange flere vil følge i de kommende uger. I alt er 17 nationale apps for øjeblikket baseret på decentrale systemer og kan blive interoperable i de kommende runder, mens andre er under forberedelse. Alle EU-landene bør indføre effektive og kompatible apps og styrke deres kommunikationsindsats for at fremme udbredelse af dem.

 1. Effektiv vaccination

Udvikling og anvendelse af sikre og effektive vacciner er en prioriteret indsats for hurtigt at bringe krisen til ophør. I henhold til EU-strategien for covid-19-vacciner forhandler Kommissionen aftaler med vaccineproducenter, så vacciner kan blive disponible i Europa og hele verden, så snart de har vist sig at være sikre og effektive. Derfor skal vacciner distribueres og anvendes så hurtigt som muligt, når de er blevet tilgængelige. Den 15. oktober fastlagde Kommissionen de vigtigste skridt, som EU-landene skal tage for at være fuldt forberedte, bl.a. gennem udvikling af nationale vaccinationsstrategier. Kommissionen vil indføre en fælles ramme for rapportering og en platform for overvågning af effektiviteten af de nationale vaccinestrategier. Med henblik på udveksling af bedste praksis vil konklusionerne af den første gennemgang af de nationale vaccinationsplaner blive fremlagt i november 2020.

 1. Effektiv kommunikation til borgerne

Klar kommunikation er af afgørende betydning, for at den folkesundhedsmæssige indsats kan blive en succes, da dette i vid udstrækning afhænger af, i hvor høj grad offentligheden følger sundhedsanbefalingerne. Alle EU-landene bør relancere kommunikationskampagner for at bekæmpe falske, vildledende og farlige oplysninger, der fortsat cirkulerer, og imødegå risikoen for "pandemitræthed". Vaccination er et specifikt område, hvor de offentlige myndigheder er nødt til at intensivere deres indsats for at bekæmpe misinformation og sikre sig offentlighedens tillid, da der ikke vil blive gået på kompromis med sikkerhed eller effektivitet i Europas robuste system til godkendelse af vacciner. Vacciner kan ikke redde liv — men det kan vaccination.

 1. Sikring af væsentlige forsyninger

Siden udbruddet begyndte, har EU støttet producenter for at sikre, at lægemidler og medicinsk udstyr af afgørende betydning er til rådighed. Kommissionen har iværksat et nyt fælles indkøb af medicinsk udstyr til vaccination. For at give EU-landene bedre og billigere adgang til de værktøjer, der er nødvendige for at forebygge, opdage og behandle covid-19, udvider Kommissionen i dag også den midlertidige suspension af told og moms på import af medicinsk udstyr fra lande uden for EU. Kommissionen foreslår også, at hospitaler og praktiserende læger ikke skal betale moms af vacciner og testkits, der anvendes i kampen mod coronavirus.

 1. Fremme af sikre rejser

Den frie bevægelighed inden for EU og det grænseløse Schengenområde er resultater af den europæiske integration, som der sættes stor pris på. Kommissionen arbejder på at sikre, at rejser inden for EU er sikre både for de rejsende selv og for deres medborgere:

 • Kommissionen opfordrer EU-landene til fuldt ud at anvende Rådets henstilling om en fælles og koordineret tilgang til restriktioner for den frie bevægelighed. Borgere og virksomheder ønsker klarhed og forudsigelighed. Eventuelle resterende covid-19-relaterede foranstaltninger til intern grænsekontrol bør ophæves.
 • Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur og ECDC arbejder på en testprotokol for rejsende, der skal anvendes af offentlige sundhedsmyndigheder, flyselskaber og lufthavne for at hjælpe med at sikre, at passagererne ankommer sikkert. Kommissionen vil også, med input fra ECDC, samarbejde med EU-landene og agenturerne om en fælles tilgang til karantænepraksis, der skal fremlægges i november.
 • Passenger Locator Forms hjælper EU-landene med at foretage risikovurderinger af ankomster og muliggøre kontaktopsporing. I næste måned vil et pilotprojekt give EU-landene mulighed for at forberede lanceringen og anvendelsen af en fælles, digital EU Passenger Locator Form med fuld overholdelse af databeskyttelsesreglerne.
 • Re-open EU giver rettidige og nøjagtige oplysninger om sundhedsmæssige foranstaltninger og rejserestriktioner i alle EU-lande og i visse partnerlande. Kommissionen opfordrer EU-landene til at give nøjagtige og ajourførte oplysninger, så Re-open EU kan blive til en kvikskranke for information om sundhedsforanstaltninger og rejsemuligheder i EU. Der udvikles en ny Re-open EU-app, som vil blive lanceret i de kommende uger.

Hvad angår restriktioner for ikkevæsentlige rejser fra lande uden for EU til EU, fremlægger Kommissionen retningslinjer for, hvilke kategorier af personer der anses for at være nødt til at rejse af tvingende grunde og derfor fritages for restriktionerne. Dette vil hjælpe EU-landene til konsekvent at gennemføre Rådets henstilling om midlertidige restriktioner for rejser. Kommissionen opfordrer også endnu en gang EU-landene til at fremme, at dem, der lever i et varigt forhold, kan genforenes, og giver eksempler på dokumentation, der kan anvendes til dette formål.

 1. Udvidelse af de grønne baner

Anvendelsen af grønne baner — der især tillader passage af vejgodstransport på under 15 minutter — har siden marts været medvirkende til at opretholde leveringen af varer og EU's økonomiske struktur. Kommissionen foreslår at udvide anvendelsen af grønne baner for at sikre, at multimodal transport fungerer effektivt på områder, som omfatter jernbanegodstransport, luftfragt og godstransport ad vandvejen, og giver yderligere retningslinjer for at lette anvendelsen i praksis, f.eks. i form af elektronisk dokumentation og tilgængeligheden af rastepladser og tankstationer. EU-landene bør sikre uhindret fri bevægelighed for varer i hele det indre marked.

Baggrund

Der er i de seneste uger sket en foruroligende stigning i covid-19-smitteraten i hele Europa, og det har givet anledning til nye foranstaltninger for at begrænse spredningen af coronavirus og afbøde konsekvenserne heraf. Sundhedssystemerne er igen under pres, og derfor skal der gøres mere for at styre og klare situationen, beskytte liv og levebrød og fremme europæisk solidaritet. Selv om beredskabet og samarbejdet mellem EU-landene er blevet bedre siden begyndelsen af pandemien, er koordinering fortsat afgørende og bør styrkes.

Detaljer

Publikationsdato
28. oktober 2020
Forfatter
Repræsentationen i Danmark