Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel18. januar 2022Repræsentationen i Danmark

Pakke om videregående uddannelse

I dag har det europæiske samfund mere end nogensinde brug for bidrag fra universiteter og andre videregående uddannelsesinstitutioner.

Kommissionen lancerer sin årlige oversætterkonkurrence for skoler

Europa står over for store udfordringer, f.eks. klimaændringer, den digitale omstilling og den aldrende befolkning, på et tidspunkt, hvor vi er ramt af den største globale sundhedskrise i et århundrede og dens økonomiske konsekvenser. Universiteterne og sektoren for videregående uddannelse som helhed indtager en unik position i krydsfeltet for uddannelse, forskning og innovation, i udformningen af bæredygtige og modstandsdygtige økonomier og i bestræbelserne på at gøre EU grønnere, mere inklusivt og mere digitalt.

De to nye initiativer, en europæisk strategi for universiteter og et forslag fra Kommissionen til Rådets henstilling om brobygning med henblik på et effektivt europæisk samarbejde om videregående uddannelse, vil støtte universiteterne i disse bestræbelser.

Den europæiske strategi for universiteter

Europa er hjemsted for næsten 5 000 videregående uddannelsesinstitutioner, 17,5 mio. studerende på videregående uddannelser, 1,35 mio. mennesker, der underviser på videregående uddannelser, og 1,17 mio. forskere. Denne strategi har til formål at støtte alle universiteter i Europa og sætte dem i stand til at tilpasse sig ændrede forhold, trives og bidrage til Europas modstandsdygtighed og genopretning. I strategien foreslås en række vigtige foranstaltninger, der skal støtte de europæiske universiteter i retning af fire mål:

  • styrkelse af den europæiske dimension af videregående uddannelse og forskning
  • konsolidering af universiteternes rolle som fyrtårne i vores europæiske levevis med støtteforanstaltninger, der fokuserer på akademiske karrierer og forskningskarrierer, kvalitet og relevans for fremtidssikrede færdigheder, mangfoldighed, inklusion, demokratisk praksis, grundlæggende rettigheder og akademiske værdier
  • styrkelse af universiteterne som centrale aktører i forandringerne i forbindelse med den dobbelte grønne og digitale omstilling
  • styrkelse af universiteterne som drivkraft for EU's globale rolle og lederskab.

Brobygning med henblik på et effektivt europæisk samarbejde om videregående uddannelse

Kommissionens forslag til en rådshenstilling har til formål at gøre det muligt for europæiske videregående uddannelsesinstitutioner at samarbejde tættere og dybere, lette gennemførelsen af fælles tværnationale uddannelsesprogrammer og -aktiviteter, samle kapacitet og ressourcer eller tildele fælles eksamensbeviser. Det er en opfordring til EU-landene om at træffe foranstaltninger og skabe passende betingelser på nationalt plan for at muliggøre et sådant tættere og bæredygtigt tværnationalt samarbejde, en mere effektiv gennemførelse af fælles uddannelses- og forskningsaktiviteter og værktøjerne i det europæiske område for videregående uddannelse (Bologna). Det vil lette strømmen af viden og opbygge en stærkere forbindelse mellem uddannelse, forskning og innovative industrisamfund. Målet er navnlig at støtte udbuddet af muligheder for livslang læring af høj kvalitet for alle med fokus på de færdigheder og kompetencer, der er mest nødvendige for at opfylde de aktuelle økonomiske og samfundsmæssige krav.

Vejen frem: fire flagskibsinitiativer

Den europæiske dimension inden for videregående uddannelse og forskning vil blive styrket med fire flagskibsinitiativer inden midten af 2024:

  • Udvidelse til 60 Europauniversiteter med mere end 500 videregående uddannelsesinstitutioner inden midten af 2024 med et vejledende budget under Erasmus+ på i alt 1,1 mia. EUR for 2021-2027. Målet er at udvikle og dele et fælles langsigtet strukturelt, bæredygtigt og systemisk samarbejde om uddannelse, forskning og innovation ved at skabe europæiske campusser fælles for universiteter, hvor studerende, personale og forskere fra alle dele af Europa kan nyde godt af problemfri mobilitet og skabe ny viden sammen på tværs af lande og fagområder.
  • Indsats hen imod en retlig statut for alliancer af videregående uddannelsesinstitutioner for at gøre det muligt for dem at samle ressourcer, kapaciteter og deres styrker via et Erasmus+-pilotprojekt fra 2022.
  • Indsats hen imod et fælles europæisk eksamensbevis for at anerkende værdien af tværnationale erfaringer med de kvalifikationer fra videregående uddannelser, som de studerende opnår, og mindske bureaukratiet i forbindelse med gennemførelsen af fælles programmer.
  • Opskalering af initiativet med det europæiske studiekort ved at anvende en unik europæisk identifikator for studerende, der er tilgængelig for alle mobile studerende i 2022 og for alle studerende på universiteter i Europa inden midten af 2024, for at fremme mobiliteten på alle niveauer.

Næste skridt

Koordinering af indsatsen mellem EU, EU-landene, regionerne, civilsamfundet og sektoren for videregående uddannelse er afgørende for at gøre den europæiske strategi for universiteter til en realitet. Kommissionen opfordrer Rådet, EU-landene og universiteterne til at drøfte denne politiske dagsorden og arbejde sammen hen imod fremtidssikrede universiteter.

Kommissionens forslag til Rådets henstilling om brobygning med henblik på et effektivt europæisk samarbejde om videregående uddannelse vil blive drøftet med EU-landene. Når forslagene er vedtaget af Rådet, vil Kommissionen støtte EU-landene og relevante partnere i gennemførelsen af denne rådshenstilling.

Baggrund

Kommissionen meddelte i sin meddelelse om etablering af det europæiske uddannelsesområde inden 2025 og i sin meddelelse om et nyt europæisk forskningsrum, at den har til hensigt at iværksætte en fælles dagsorden for omstilling af de videregående uddannelser. I Rådets konklusioner om det nye europæiske forskningsrum, der blev vedtaget den 1. december 2020, understreges det, at der skal udvikles stærkere synergier og sammenkoblinger mellem det europæiske forskningsrum, det europæiske område for videregående uddannelse og de videregående uddannelsesrelaterede elementer i det europæiske uddannelsesområde. I sin resolution af 26. februar 2021 om en strategiramme for det europæiske uddannelsessamarbejde på og uden for det europæiske uddannelsesområde (2021-2030) pegede Rådet på fastlæggelsen af en dagsorden for omstilling af de videregående uddannelser som en konkret foranstaltning på det prioriterede område videregående uddannelse.

Den politiske dagsorden for det europæiske forskningsrum, der er knyttet som bilag til Rådets konklusioner om den fremtidige styring af det europæiske forskningsrum, der blev vedtaget den 26. november 2021, støtter aktioner, der er relevante for universiteter, herunder en særlig indsats for at sætte videregående uddannelsesinstitutioner i stand til at udvikle sig i overensstemmelse med det europæiske forskningsrum og i synergi med det europæiske uddannelsesområde.

 

 

Kilder

Detaljer

Publikationsdato
18. januar 2022
Forfatter
Repræsentationen i Danmark