Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel24. september 2020Repræsentationen i Danmark5 min læsetid

Pakken om digital finans

Kommissionen har vedtaget en ny pakke om digital finans, som omfatter en strategi for henholdsvis digital finans og detailbetalinger samt lovgivningsforslag om kryptoaktiver og digital modstandsdygtighed.

Nye regler for online betalinger m.m.

Den pakke, Kommissionen har fremlagt vil styrke Europas konkurrenceevne og innovation i den finansielle sektor og bane vejen for, at Europa kan sætte standarden på globalt plan. Den vil give forbrugere flere valg og muligheder inden for finansielle tjenesteydelser og moderne betalinger, samtidig med at den sikrer forbrugerbeskyttelse og finansiel stabilitet.

De tiltag, der foreslås, bliver vigtige for at støtte EU's økonomiske genopretning, da de vil åbne op for nye måder at kanalisere midler til Europas virksomheder på, samtidig med at de også vil spille en vigtig rolle for gennemførelsen af den europæiske grønne pagt og den nye industristrategi for Europa. Ved at gøre reglerne sikrere og mere digitaliseringsvenlige for forbrugerne sigter Kommissionen mod at fremme ansvarlig innovation i EU's finansielle sektor, især for meget innovative og nyetablerede digitale virksomheder, samtidig med at de potentielle risici i forhold til investorbeskyttelse, hvidvaskning af penge og cyberkriminalitet begrænses.

Den pakke om digital finans, består af en strategi for digital finans, en strategi for detailbetalinger, lovgivningsforslag om en EU-lovramme for kryptoaktiver og forslag om en EU-lovramme for digital operationel modstandsdygtighed.

En strategi for digital finans: hen imod et europæisk finansielt dataområde — nye måder at kanalisere finansiering til SMV'er på — bedre finansielle produkter for forbrugere

Formålet med den strategi for digital finans, der fremlægges i dag, er at gøre Europas finansielle tjenester mere digitaliseringsvenlige og at stimulere ansvarlig innovation og konkurrence blandt udbydere af finansielle tjenesteydelser i EU. Den vil reducere fragmenteringen på det digitale indre marked, så forbrugere kan få adgang til finansielle produkter på tværs af grænserne og nyetablerede fintechvirksomheder kan opskalere og vokse. Den vil sikre, at EU's regler om finansielle tjenesteydelser er klar til den digitale tidsalder og til applikationer såsom kunstig intelligens og blockchain. Dataforvaltning står også i centrum for denne strategi. I tråd med Kommissionens bredere datastrategi er formålet med de tiltag, der fremlægges i dag, at fremme datadeling og åben finans, samtidig med at EU's meget høje standarder for privatlivsbeskyttelse og databeskyttelse opretholdes. Endelig er strategiens formål at sikre lige vilkår blandt udbydere af finansielle tjenesteydelser, hvad enten de er traditionelle banker eller teknologivirksomheder: samme aktivitet, samme risiko, samme regler.

En strategi for detailbetalinger: moderne og omkostningseffektive betalinger

Denne nye strategi har til formål at levere sikre, hurtige og pålidelige betalingstjenester til europæiske borgere og virksomheder. Den vil gøre det lettere for forbrugere at betale i butikker og foretage e-handelstransaktioner på en sikker og praktisk måde. Den har til formål at skabe et fuldt ud integreret system for detailbetalinger i EU, bl.a. øjeblikkelige grænseoverskridende betalingsløsninger. Dette vil lette betalinger i euro mellem EU og andre jurisdiktioner. Det vil fremme udviklingen af nye indenlandske og paneuropæiske betalingsløsninger.

Lovgivningsforslag om kryptoaktiver: udnytte muligheder og begrænse risici

Kommissionen har for første gang fremsat et forslag om ny lovgivning om kryptoaktiver (dvs. en digital repræsentation af værdier eller rettigheder, der kan lagres og handles elektronisk). Forordningen om markeder for kryptoaktiver vil fremme innovation, samtidig med at den bevarer den finansielle stabilitet og beskytter investorer mod risici. Dette vil skabe juridisk klarhed og retssikkerhed for udstedere og udbydere af kryptoaktiver. De nye regler vil give operatører, der er godkendt i et EU-land, mulighed for at levere deres tjenesteydelser i hele EU ("pasordningen"). Beskyttelsestiltag omfatter kapitalkrav, deponering af aktiver, en obligatorisk procedure for klageindehavere, som investorer har adgang til, og investors rettigheder i forhold til udstederen. Udstedere af væsentlige kryptoaktiver med sikkerhedsstillelse i aktiver (de såkaldte "stablecoins") vil blive omfattet af strengere krav (f.eks. med hensyn til kapital, investorrettigheder og tilsyn).

Kommissionen fremlægger samtidig en pilotordning for markedsinfrastrukturer, som har til formål at afprøve handel og afvikling af transaktioner med finansielle instrumenter i form af kryptoaktiver. Pilotordningen udgør en såkaldt "sandkassetilgang" — eller kontrolleret miljø — som giver mulighed for midlertidige undtagelser fra eksisterende regler, så reguleringsmyndigheder kan opnå erfaring med brugen af distributed ledger-teknologi i markedsinfrastrukturer, hvor det samtidig sikres, at de kan tackle risici forbundet med investorbeskyttelse, markedsintegritet og finansiel stabilitet. Hensigten er, at virksomheder kan afprøve og lære mere om, hvordan de eksisterende regler fungerer i praksis.

Lovgivningsforslag om digital operationel modstandsdygtighed: hindring af cyberangreb og forbedring af overblikket over eksterne tjenesteydelser

Teknologivirksomheder bliver stadig mere vigtige på finansområdet, både som IT-leverandører til finansielle virksomheder samt som leverandører af egne finansielle tjenesteydelser. Lovgivningsforslaget om digital operationel modstandsdygtighed, der fremsættes i dag, har til formål at sikre, at alle deltagere i det finansielle system har indført de nødvendige beskyttelsestiltag for at begrænse cyberangreb og andre risici. I den foreslåede lovgivning stilles der krav om, at alle virksomheder skal sikre, at de kan klare alle typer af forstyrrelser og trusler forbundet med informations- og kommunikationsteknologi (IKT). Med det forslag, der fremsættes i dag, indføres der også en tilsynsramme for IKT-udbydere, f.eks. udbydere af cloudcomputing-tjenester.

Baggrund

Den pakke om digital finans, bygger på det arbejde, der er udført i forbindelse med fintechhandlingsplanen fra 2018, samt det arbejde, som Europa-Parlamentet, de europæiske tilsynsmyndigheder (ESA'er) og andre eksperter har udført. Mens Kommissionen forberedte pakken om digital finans, var den i dialog med interessenter og offentligheden på flere måder. Kommissionen organiserede arrangementerne Digital Finance Outreach, som var en række arrangementer med interessenter, som fandt sted i EU-landene og Bruxelles i foråret 2020. Kommissionen havde også organiseret tre offentlige høringer for at indsamle feedback fra en bred vifte af interessenter.

På området for detailbetalinger var det reviderede betalingstjenestedirektiv (andet betalingstjenestedirektiv) allerede et vigtigt lovgivningsmæssigt skridt. Andet betalingstjenestedirektiv vil imidlertid blive revideret i fjerde kvartal af 2021 og tilpasset, hvor det er nødvendigt, for at støtte gennemførelsen af politikkerne vedrørende strategien for detailbetalinger. Kommissionen offentliggjorde også en offentlig høring vedrørende en strategi for detailbetalinger i EU i første halvår af 2020. Kommissionen tog hensyn til høringssvarene, da den udarbejdede EU-tiltagene på området for detailbetalinger.

Detaljer

Publikationsdato
24. september 2020
Forfatter
Repræsentationen i Danmark