Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel16. marts 2020Repræsentationen i Danmark3 min læsetid

Retningslinjer for grænsekontrol...

Kommissionen har fremlagt sine retningslinjer for sundhedsrelaterede grænsekontroller i forbindelse med Covid-19-krisen.

Kommissionsformand Ursula von der Leyen udtaler: “Vores tiltag for at inddæmme coronavirusudbruddet vil kun være effektive, hvis vi koordinerer på europæisk plan. Lad os sikrer os, at varer og vigtige tjenesteydelser fortsat kan cirkulere frit i det indre marked. Det er den eneste måde, hvorpå vi kan forhindre mangel på medicinsk udstyr eller fødevarer.”

Coronavirus-krisen har fremhævet udfordringen med at beskytte befolkningens sundhed og samtidig undgå at skabe forstyrrelser i den frie bevægelighed for personer og leveringen af varer og vigtige tjenesteydelser i hele Europa. Gennemførelsen af Unionens politikker vedrørende kontrol af personer og varer bør være underlagt princippet om solidaritet mellem medlemsstaterne.

For at forebygge mangelsituationer og undgå en forværring af de sociale og økonomiske vanskeligheder, som alle europæiske lande allerede oplever, er det afgørende at opretholde det indre markeds funktion. Medlemsstaterne bør derfor ikke træffe foranstaltninger, der kan skade integriteten af det indre marked for varer, navnlig når det gælder forsyningskæderne, eller udøve illoyal praksis.

Medlemsstaterne skal altid sikre deres egne borgere og indbyggere indrejse og lette transitten for andre unionsborgere og personer med bopæl i EU, som er på vej hjem.

Med hensyn til foranstaltninger vedrørende grænseforvaltning er der behov for en koordinering på EU-plan.

Derfor indeholder disse retningslinjer principper for en integreret tilgang til en effektiv grænseforvaltning, som skal beskytte sundheden, samtidig med at det indre markeds integritet bevares.

Personer, der tydeligvis er syge, bør ikke nægtes indrejse, men gives adgang til medicinsk behandling i enten afrejselandet eller landet, der rejses til. Medlemsstaterne bør koordinere dette.

Medlemsstaterne kan i en ekstrem kritisk situation konstatere et behov for at genindføre grænsekontrol som en reaktion på risikoen fra en smitsom sygdom. Disse grænsekontroller skal forhindre dannelsen af store menneskemasser, som for eksempel køer.

En sådan grænsekontrol bør gennemføres på en forholdsmæssig måde under behørig hensyntagen til de berørte personers sundhed. En medlemsstat må ikke nægte indrejse til EU-borgere eller tredjelandsborgere, der er bosiddende på dens område, og skal lette transitten for andre unionsborgere og personer med bopæl i EU, som er på vej hjem. Medlemsstaterne kan imidlertid træffe passende foranstaltninger og eksempelvis kræve, at personer, der rejser ind på deres område, skal i isolation, eller indføre lignende foranstaltninger ved tilbagevenden fra et område, der er ramt af covid-19, forudsat at de indfører samme krav for deres egne statsborgere.

Medlemsstaterne bør tillade og lette passagen for grænsearbejdere, navnlig (men ikke kun) dem, der arbejder inden for sundhedssektoren, fødevaresektoren og andre vigtige tjenester (såsom barnepleje, ældrepleje, nøglepersonale til almennyttige tjenester), for at sikre fortsat erhvervsaktivitet.

Medlemsstaterne bør bevare den frie bevægelighed for alle varer. De bør navnlig sikre forsyningskæden for vigtige varer såsom lægemidler, medicinsk udstyr, vigtige og fordærvelige fødevarer og husdyr. Der bør ikke indføres begrænsninger for varebevægelserne i det indre marked, navnlig ikke for vigtige, sundhedsrelaterede og fordærvelige varer, især fødevarer, medmindre dette er behørigt begrundet.

Der bør ikke indføres yderligere certifikatkrav for varer, der cirkulerer lovligt inden for EU's indre marked. Det bør bemærkes, at der ifølge Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet ikke er dokumentation for, at fødevarer er en kilde til eller et middel til overførsel af covid-19.

Detaljer

Publikationsdato
16. marts 2020
Forfatter
Repræsentationen i Danmark