Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel6. oktober 2022Repræsentationen i Danmark8 min læsetid

Samtaler på tværs af generationerne

Kommissionen inviterer til debat om fremtiden for uddannelse i samfundsengagement torsdag den 6. oktober 2022

Samtaler på tværs af generationerne

Wokshoppen finder sted den 6. oktober kl 13.00-17.00.

Adresse : Europa Huset, Gothersgade 115

Kontakt : Pernille [dot] Brandtatec [dot] europa [dot] eu (Pernille[dot]Brandt[at]ec[dot]europa[dot]eu) telefon : 30461311

Skriv el ring til Pernille Brandt hvis du vil deltage.
 

Arrangementet samler deltagere fra forskellige samfundslag, så de kan dele deres historier om vellykkede eller mindre vellykkede eksempler på engagement i lokalsamfundet. Det kan også dreje sig om andre erfaringer, hvor deltagerne er med til gøre en forskel for andre (mennesker, ikke-mennesker eller ikkelevende). Derefter vil deltagerne blive bedt om at udveksle idéer til, hvordan man kan lære at blive en aktiv medborger.

Vi støtter også den slags samtaler andre steder i EU!

De anbefalinger, som du og dine medborgere bliver enige om, vil blive præsenteret på festivalen for samfundsengagement og samtaledemokrati, som arrangeres af Europa-Kommissionen for at fremme forskellige former for direkte inddragelse af borgerne i beslutningstagningen. To repræsentanter for hver borgersamtale vil få mulighed for at deltage i et møde med Kommissionens næstformand Dubravka Šuica i Bruxelles den 21.oktober for at drøfte jeres idéer udviklet.

Baggrund — trusler mod demokratiet og de nye demokratiske processer

Europa står over for en række demokratiske udfordringer, herunder stigende ekstremisme, politisk polarisering, desinformation på internettet og politisk manipulerede oplysninger samt en voksende afstand mellem borgere og folkevalgte repræsentanter. På trods af dette, eller måske på grund af denne situation, er der en stigende interesse for at bringe borgerne tættere på beslutningstagningen. Derfor er du måske allerede stødt på udtryk som borgerforsamlinger, deltagerorienteret planlægning og deltagerorienteret budgetlægning. De er nogle af en række idéer, der har til formål at forynge og styrke demokratiet, og de finder sted i hele verden, også i Den Europæiske Union.

Det, disse initiativer alle har til fælles, er, at de giver borgerne mulighed for at blive hørt – også når der ikke er valgkamp, hvilket giver borgerne mulighed for mere direkte at præge love, institutioner og initiativer. Dette gælder uanset om det foregår på kommunalt, reginalt eller nationalt plan – ja endda på europæisk plan, som f.eks. konferencen om Europas fremtid, der sluttede den 9. maj, har vist. Sådanne processer anerkendes i stigende grad som afgørende for at skabe resultater, der afspejler borgernes forventninger, styrker demokratiet og opbygger tillid til institutionerne.

Fokus på unge

Et vigtigt aspekt af deltagerorienterede arrangementer er, at de skal repræsentere samfundet i al dets mangfoldighed. Samtidig skal der lægges særlig vægt på dem, der er mest berørt af de emner, der drøftes, har viden om disse spørgsmål og kan blive mest berørt. Hvis det emne, der drøftes, er en lokal park, bør indbyggerne i kvarteret i første omgang inviteres. Og hvis debatten fokuserer på fremtiden, er vi nødt til at inddrage unge borgere, som vil leve med konsekvenserne af de beslutninger, der træffes i dag.

2022 er det europæiske ungdomsår. Den Europæiske Union har sat fokus på de mange problemer, som unge har været udsat for, navnlig i forbindelse med covid-19-pandemien, som har forværret allerede eksisterende problemer, f.eks. manglende adgang til og kvalitet af uddannelse for alle eller overgang til arbejdsliv. Det har også haft nye konsekvenser for mental sundhed og trivsel. I den forbindelse har Kommissionen iværksat en række initiativer, der har til formål at give unge borgere en stemme i disse spørgsmål. Nogle af disse er en del af etablerede processer såsom Erasmus+ eller ungdomsdialog, mens andre, f.eks. Voice-platformen, er nye. Mange af dem har til formål at bringe unge tættere på beslutningsprocesserne og dermed skabe bedre rammer for deres behov og prioriteter, men også skabe plads til deres idéer.

Folkeoplysning, demokrati og deltagelse

Aktiv deltagelse i demokratiske processer, herunder deltagelses- og samtalepraksis, der er nævnt ovenfor, kan på forskellig vis betragtes som en rettighed, et privilegium eller et ansvar for alle borgere i Den Europæiske Union. Men uanset hvordan vi ser på dette, kræver en sådan deltagelse også specifik viden, færdigheder, evner og tankegang.

Hvordan lærer vi disse og hvor? Hvem bør være ansvarlig for at fremme disse? Hvorfor er de nødvendige? Hvilken rolle bør de spille i det bredere uddannelsestilbud? Der er mange spørgsmål, der skal besvares kollektivt, navnlig når vi indfører nye processer og muligheder for, at borgerne kan inddrages i det demokratiske liv.

Derfor samarbejder Europa-Kommissionens kompetencecenter for deltagelsesbaseret og debatorienteret demokrati med Europa-Kommissionens repræsentationer i medlemslandene for at gennemføre denne serie af borgersamtaler. De har til formål at få en bedre forståelse af, hvad borgerne i Europa tænker om undervisning i medborgerkundskab, hvordan de oplever og opfatter det, hvilke prioriteter de mener bør fastsættes for deres lande og hele Unionen.  

Betydningen af dialog mellem generationerne

Der er emner af særlig interesse for unge. Uddannelse er et godt eksempel — eleverne tilbringer mindst fem timer om ugen i skolerne. Det er her, de lærer, udvikler interesser og etablerer forbindelser. Denne tid har indvirkning på hele deres liv. Selv om det er af særlig interesse for unge, kan der ikke træffes gode beslutninger vedrørende uddannelse uden inddragelse af og viden fra ældre generationer: forældre, lærere, administratorer og mange flere. Og som i mange andre spørgsmål kan unge bidrage med deres energi, vision, ambitioner og håb, mens de ældre generationer kan bidrage med deres livslange erfaring, færdigheder og forståelse af institutionerne.

Ifølge det europæiske ungdomsår 2021 var 62,9 % af respondenterne, ikke klar over eller usikre på, hvordan de kunne komme til orde eller give udtryk for deres mening. Samtidig er unge dog aktive på kanaler, der ikke ejes af institutioner, såsom globale bevægelser, protester eller aktivisme på de sociale medier. Spørgsmålet er derfor, hvordan unge ønsker at deltage i det sociale og politiske liv? Hvad kan de lære af de ældre generationer?

Derfor vil samtalerne tage form af en dialog mellem generationerne, der vil skabe et rum, hvor folk kan mødes på tværs af generationskløften og bidrage til deres forskellige erfaringer, bekymringer og perspektiver.

Hvordan vil samtalerne se ud?

Deltagelsesprocesserne er udformet med henblik på at give borgerne mulighed for at drøfte vigtige spørgsmål af betydning for dem, og hvad der skal gøres. Ofte forventes deltagerne at nå til en eller anden form for konklusion, nå til enighed eller fremsætte en anbefaling om, hvordan spørgsmålet bør håndteres. Deltagelsesbaserede processer gør derfor brug af metoder og værktøjer til at støtte drøftelserne og fremsætte forslag.

Arrangementet vil blive opdelt i tre hoveddele. For det første vil de forskellige former for demokratideltagelse blive udforsket, og hvordan disse er i tråd med vores nuværende og tidligere uddannelse. Idéen er at dele historier fra dit eget liv, der belyser det at være en aktiv borger, og hvordan du "lærte" at deltage i samfundslivet.

Derefter vil du se nærmere på og drøfte idéer til, hvad borgere, unge som gamle, bør lære, og hvordan, samt udfordringer med hensyn til at udvikle og fremme undervisningsprogrammer. 

Arrangementets afsluttende fase vil være dedikeret til at fremsætte anbefalinger til undervisning i medborgerskab.

Under arrangementet vil du teame op med omkring 29 andre borgere i forskellige aldre fra 16 år og derover. For nogle dele vil I drøfte dem sammen, men under det meste af programmet vil I blive opdelt i mindre grupper, hvor I vil arbejde med konkrete aspekter af undervisning i medborgerkundskab. Debatterne vil blive ledet af professionelle formidlere, som vil sikre, at alle har mulighed for at tale, og at samtalen fastholder fokus.

Du forventes at dele dine erfaringer og deltage i diskussionen. Det betyder ikke blot at tale — men også lytte til, hvad andre siger. Det betyder ikke, at man undgår kontroverser. Det handler om at samarbejde med andre for bedre at forstå det spørgsmål, der drøftes, snarere end at fremme en bestemt dagsordenen eller vinde diskussioner.

Hvad bør du forvente? Hvad forventes der af dig?

Arrangementet, som du deltager i, indgår i en serie af forskellige samtaler i medlemsstaterne om dette emne. Du forventes at dele dine perspektiver og idéer med henblik på at fremme en fremtidig dagsorden for undervisning i medborgerkundskab i EU.

Som en øjeblikkelig opfølgning vil anbefalingerne blive forelagt og drøftet med næstformand Dubravka Šuica under festivalen for offentlig deltagelse og debatorienteret demokrati. Med henblik herpå vil vi invitere to repræsentanter, en ung (under 25 år) og en ældre, som vil fremlægge konklusionerne (på engelsk) af samtalerne under festivalen den 21. oktober i Bruxelles.

Disse talspersoner vil repræsentere gruppen som helhed og ikke deres eget individuelle perspektiv og vil få mulighed for at sammenligne og drøfte resultaterne med repræsentanterne for lignende arrangementer, der finder sted i andre EU-lande.

Der vil blive sendt en rapport om disse anbefalinger til de relevante tjenestegrene i Kommissionen, nemlig Generaldirektoratet Uddannelse, Unge, Idræt og Kultur.

Endelig kan du forvente at møde mange interessante mennesker og opleve en dag med intense diskussioner og refleksion!

Om initiativtagerne

Arrangementerne afholdes af Europa-Kommissionens kompetencecenter for deltagelses- og debatorienteret demokrati og Kommissionens repræsentationer.

Kompetencecentret er oprettet af Europa-Kommissionen for at støtte institutionen med den viden og de færdigheder, der er nødvendige for at engagere borgerne. Det betyder f.eks., at der skal oprettes fokusgrupper for bedre at forstå borgernes bekymringer over specifikke spørgsmål, eller at borgerne skal drøfte nye love, der er under udarbejdelse. Centret tilbyder kurser, udarbejder publikationer, organiserer arrangementer og yder al nødvendig støtte til deres kolleger i hele Kommissionen, når de har til hensigt at inddrage borgerne i deres arbejde.

Europa-Kommissionens repræsentationer er Kommissionens stemme og ører. De giver oplysninger om EU og tilrettelægger arrangementer med EU-temaet. Nogle arrangerer også besøg for skoler og organisationer og stiller lokaler — europæiske offentlige rum — til rådighed for EU-relaterede aktiviteter. Samtidig følger de med i den offentlige mening i værtslandet.

Yderligere læsning

Du kan læse mere om konferencen om Europas fremtid her - Klik her...
De endelige anbefalinger - Klik her...

Du kan læse om irske borgerforsamlinger - Klik her...

Du kan læse om det franske borgerkonvention om klima - Klik her...

Detaljer

Publikationsdato
6. oktober 2022
Forfatter
Repræsentationen i Danmark