Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel8. juni 2018Repræsentationen i Danmark3 min læsetid

Skatte- og toldsamarbejde efter 2020...

I forbindelse med det næste langsigtede EU-budget for perioden 2021-2027 foreslår Kommissionen foranstaltninger til sikring af et bedre og mere effektivt skatte- og toldsamarbejde mellem medlemsstaterne.

Skatte- og toldsamarbejde efter 2020...

En fortsat finansiering af disse programmer vil hjælpe EU med fortsat at kunne tilbyde virksomheder uhindret og nem adgang til EU's indre marked, så handelen kan blomstre, beskytte borgerne mod farlige varer, der indføres ved EU's ydre grænser, og sikre, at medlemsstaterne er udrustet til at kunne bekæmpe skatteundgåelse og skatteunddragelse.

Kommissionen foreslår en fortsat finansiel forpligtelse på 950 mio. EUR til EU's toldprogram og 270 mio. EUR til EU's Fiscalisprogram, hvilket kun udgør 0,07 % hhv. 0,02 % af EU's næste budget.

Ved hjælp af det nye toldprogram indføres der en moderne toldunion, der sætter EU-virksomhedernes og -borgernes interesser i centrum ved at:

  • øge informations- og dataudvekslingen mellem de nationale toldmyndigheder, så de bedre kan opspore strømmen af farlige og forfalskede varer: I 2017 blev der beslaglagt i alt 2,7 millioner stykker ammunition og 188 000 stykker eksplosivstoffer ved EU's grænser

  • fremme væksten i samhandelen yderligere: EU's toldmyndigheder behandlede sidste år 331 millioner angivelser

  • hjælpe toldmyndighederne med at beskytte EU's finansielle og økonomiske interesser og den korrekte opkrævning af toldafgifter, importmoms og punktafgifter: Det nye program vil forbedre toldmyndighedernes kapacitet til at håndtere øget handel og skiftende økonomiske modeller og arbejdsmodeller som f.eks. e-handel og blockchain samt styrke samarbejdet og uddannelsen på tværs af sektorer

  • udforme bedre risikostyringsstrategier for at beskytte EU's finansielle interesser og hjælpe EU med bedre at håndtere sikkerhedstrusler og bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet.

Det nye Fiscalisprogram vil støtte samarbejdet mellem medlemsstaternes skattemyndigheder og bidrage bedre til bekæmpelsen af skattesvig, skatteunddragelse og skatteundgåelse ved at:

  • indføre bedre og tættere indbyrdes forbundne IT-systemer, som ellers ville skulle udvikles af hver medlemsstat enkeltvis. Dette omfatter udvikling og vedligeholdelse af interoperable og omkostningseffektive IT-løsninger til støtte for skattemyndighedernes gennemførelse af EU-lovgivningen

  • udveksle god praksis og uddannelse til styrkelse af effektiviteten: Dette omfatter støtte til forebyggelse af overflødige administrative byrder for borgere og virksomheder (herunder SMV'er) i forbindelse med grænseoverskridende transaktioner, hvilket i væsentlig grad vil øge antallet af videreuddannede skattemedarbejdere, der siden 2014 er nået op på 423 000

  • iværksætte fælles risikostyringstiltag og revisioner, hvoraf 1 000 er blevet tilrettelagt mellem medlemsstaterne siden 2014

  • fremme EU's konkurrenceevne, styrke innovation og lette indførelsen af nye økonomiske modeller.

Næste skridt

En hurtig vedtagelse af det overordnede langsigtede EU-budget og dets sektorspecifikke forslag er afgørende for at sikre, at EU-midlerne til igangværende programmer, herunder programmerne til styrkelse af toldunionen og til bekæmpelse af skatteundgåelse og skatteunddragelse, fortsat skaber konkrete resultater.

Forsinkelser i lighed med dem, man oplevede i begyndelsen af den nuværende budgetperiode 2014-2020, ville betyde, at EU går glip af de indtægter på EU-budgettet, som en effektiv opkrævning af EU-toldafgifter ville give, at toldmyndighederne får sværere ved at sikre vores grænser, og at borgerne er mindre beskyttet mod farlige og forfalskede varer.

En vedtagelse af det næste langsigtede budget i 2019 vil sikre, at overgangen fra det nuværende langsigtede budget (2014-2020) til det nye forløber problemfrit, og at der skabes forudsigelighed i finansieringen til gavn for alle.

Baggrund

EU's toldprogram har allerede styrket toldmyndighedernes evne til at sikre vores grænser og samtidig fremme handelen og beskytte EU-borgerne mod farlige og forfalskede varer. Det har også muliggjort en bedre og mere effektiv opkrævning af EU-toldafgifter, som i 2017 udgjorde næsten 16 % af EU's samlede budget. I anledning af 50-året for EU's toldunion i 2018 vil det i dag fremsatte forslag fortsætte med at forbedre selve rygraden i EU's indre marked.

Sideløbende hermed har EU's Fiscalisprogram også vist sig uundværligt, når det gælder om at hjælpe skattemyndighederne med at samarbejde bedre på tværs af EU, således at skatteopkrævning og bekæmpelse af skattesvig forbedres. Fiscalisprogrammet har siden sin første udformning i 1993 som et rent uddannelses- og udvekslingsprogram for skattemedarbejdere i løbet af de seneste 20 ændret spillereglerne for skattemiljøet i EU. Det tilbyder et fleksibelt og enkelt miljø for skattesamarbejde, som trods sin forholdsvis beskedne størrelse giver en betydelig EU-merværdi og indvirkning. Gennem fælles EU-kontroller hjalp det på et enkelt år (2015) medlemsstaterne med at vurdere, at der kunne inddrives over 590 mio. EUR i skatteindtægter. Det i dag fremsatte forslag til Fiscalisprogram kommer på et tidspunkt, hvor stemningen i offentligheden er meget imod skatteundgåelse, og hvor EU's regeringer er nødt til at genvinde mere end 50 mia. EUR om året i tabte momsindtægter på grund af svig. Et styrket program vil være med til at løse dette problem.

Detaljer

Publikationsdato
8. juni 2018
Forfatter
Repræsentationen i Danmark