Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel30. maj 2018Repræsentationen i Danmark7 min læsetid

Social samhørighed og europæiske værdier efter 2020...

Med henblik på det næste langsigtede EU-budget foreslår Kommissionen at styrke EU's sociale dimension yderligere med en fornyet Europæisk Socialfond, "Den Europæiske Socialfond Plus" (ESF+), og en styrket og mere effektiv Europæisk Fond for...

Social samhørighed og europæiske værdier efter 2020...

Den Europæiske Socialfond Plus vil for perioden 2021-2027 have et budget på 101,2 mia. EUR, og Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen vil råde over 1,6 mia. EUR. Begge har til formål at investere i mennesker: De skal sikre, at folk er udstyret med de rette færdigheder til at håndtere udfordringer og ændringer på arbejdsmarkedet, og følge op på den europæiske søjle for sociale rettigheder. Fonden for Retfærdighed, Rettigheder og Værdier vil have et budget på 947 mio. EUR for 7 år. Den vil yderligere støtte udviklingen af et europæisk område med retfærdighed på grundlag af retsstatsprincippet og gensidig tillid og sikre, at folks rettigheder overholdes.

1. En Europæisk Socialfond Plus

Den Europæiske Socialfond Plus vil have fokus på investering i mennesker og støtte gennemførelsen af den europæiske søjle for sociale rettigheder. Dette vil bidrage til at svare på globale udfordringer og opretholde social retfærdighed, men også til at drive Europas konkurrencedygtighed fremad. Den Europæiske Socialfond Plus vil blive en mere fleksibel og forenklet udgave af den nuværende Europæiske Socialfond gennem sammenlægning af en række eksisterende fonde og programmer. Samling af ressourcerne giver EU og EU-landene mulighed for at yde en mere integreret og målrettet støtte som svar på de sociale og arbejdsmarkedsmæssige udfordringer, som mennesker i Europa står over for i dag. For eksempel vil integrationen af støtten til de socialt dårligst stillede i ESF+ gavne støtteberettigede personer gennem en bedre blanding af materiel bistand og omfattende social støtte.

Den Europæiske Socialfond Plus er specifikt en sammenlægning af:

Den nye fonds vigtigste elementer er:

  • Fokus på borgernes bekymringer og på de vigtigste prioriteter: Midlerne vil i dialog med EU-landene blive afsat til foranstaltninger, der adresserer vigtige politiske prioriteter og europæernes bekymringer. ESF+-programmerne vil navnlig have fokus på de udfordringer, der identificeres inden for rammerne af det europæiske semester og under den europæiske søjle for sociale rettigheder.
  • Fokus på ungdomsbeskæftigelse og social inklusion: EU-lande med en stor andel af unge, der ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse, vil skulle afsætte mindst 10 % af ESF+-midlerne til foranstaltninger til støtte af ungdomsbeskæftigelse. Fonden vil fortsat bidrage til dagsordenen for færdigheder i Europa, og mindst 25 % af ESF+-midlerne bør afsættes til foranstaltninger, der har til formål at skabe social inklusion, og som er målrettet dem, der har de største behov. ESF+ vil også støtte EU-landene i deres indsats for at integrere statsborgere fra ikke-EU-lande, der har lovligt ophold, på deres arbejdsmarkeder og i deres samfund ved at fokusere på foranstaltninger, der skaber integration på lang sigt. På den måde supplerer den Asyl- og Migrationsfonden, der støtter kortsigtede integrationsforanstaltninger.
  • Mindre bureaukrati: Kommissionen foreslår at gøre reglerne mindre komplekse i det næste langsigtede EU-budget med mindre bureaukrati og lettere adgang til finansiering fra forskellige kilder for myndigheder, borgere eller organisationer, der modtager EU-støtte.
  • Skræddersyet støtte til sundhed: Indsatsområdet sundhed vil have fokus på de prioriterede områder, hvor der er en dokumenteret fordel ved EU-samarbejde: styrkelse af grænseoverskridende kriseberedskab, bistand til EU-landenes sundhedsmyndigheder, digitalisering af sundhed og pleje, støtte af EU-sundhedslovgivningen og fremme af grænseoverskridende samarbejde, for eksempel om sjældne og komplekse sygdomme via de europæiske referencenetværk.

2. Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen efter 2020

Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen vil blive revideret, således at den kan gribe mere effektivt ind for at støtte arbejdstagere, der har mistet deres job. På nuværende tidspunkt kan arbejdstagere kun få støtte fra fonden, hvis de afskediges på grund af ændrede handelsmønstre eller konsekvenser af den finansielle og økonomiske krise. Med de nye regler kan andre grunde til omstrukturering, som for eksempel automatisering, digitalisering m.m., også berettige til støtte under hensyntagen til nye udfordringer på arbejdsmarkedet.

Med de nye regler vil tærsklen for, hvornår en sag er støtteberettiget, også blive sænket fra 500 til 250 afskedigede arbejdstagere, hvilket vil gøre det muligt for flere arbejdstagere at få støtte. En anden foreslået ændring er en forbedret mobiliseringsproces for at forenkle procedurerne og gøre dem hurtigere. Endelig vil fondens medfinansieringssats, der på nuværende tidspunkt er på 60 %, blive tilpasset til den højeste ESF+- medfinansieringssats for et givet EU-land. I adskillige tilfælde vil dette betyde, at EU medfinansierer en større andel af de samlede omkostninger.

3. EU-fonden for Retfærdighed, Rettigheder og Værdier

Kommissionen foreslår også en ny Fond for Retfærdighed, Rettigheder og Værdier, der består af programmet for rettigheder og værdier og programmet for retlige anliggender. Fonden har et foreslået budget på 947 mio. EUR for de 7 år, nemlig 642 mio. EUR til programmet for rettigheder og værdier og 305 mio. EUR til programmet for retlige anliggender.

I en tid, hvor de europæiske samfund står over for ekstremisme, radikalisering og opsplitning, er det vigtigere end nogensinde at fremme, styrke og forsvare retfærdighed, rettigheder og EU-værdier. For eksempel vil dette program bidrage til at bekæmpe uligheder og forskelsbehandling, beskytte børn bedre og forbedre det juridiske samarbejde med henblik på at forbedre bekæmpelsen af kriminalitet og terrorisme. Fonden vil bidrage til den yderligere udvikling af et europæisk område med retfærdighed på grundlag af retsstatsprincippet, gensidig anerkendelse og gensidig tillid. Den vil også styrke og støtte den vigtige rolle, som ikkestatslige organisationer sammen med civilsamfundet spiller med hensyn til at fremme, beskytte og skabe bevidsthed om fælles EU-værdier, og til at sikre, at folks rettigheder overholdes.

Oprettelsen af den nye fond er udtryk for en forenkling i sammenligning med den nuværende situation med 3 fonde. Navnlig medborgerskabsområdet, der på nuværende tidspunkt indgår i 2 forskellige programmer, vil blive omfattet af det nye program for rettigheder og værdier.

De næste skridt

En hurtig vedtagelse af det overordnede langsigtede EU-budget og dets sektorspecifikke forslag er afgørende for at sikre, at EU-fondene så hurtigt som muligt begynder at føre til resultater ude i virkeligheden.

Forsinkelser i lighed med dem, som man oplevede i begyndelsen af den nuværende budgetperiode 2014-2020, vil betyde, at 100 000 EU-finansierede projekter ikke vil kunne starte til tiden, at mange mennesker med behov for støtte, herunder akut materiel bistand og fødevarebistand, vil skulle vente unødigt, at uddannelse, bedre jobmuligheder og foranstaltninger med henblik på at forbedre kvaliteten af vigtige tjenester bliver forsinkede, eller at skoler ikke vil være i stand til at gennemføre nye uddannelsesprogrammer af høj kvalitet i tide til skoleåret.

En vedtagelse af det næste langsigtede budget i 2019 vil dels sikre en gnidningsløs overgang mellem det nuværende langsigtede budget (2014-2020) og det nye, dels betyde forudsigelighed og kontinuitet i finansieringen — til gavn for alle.

Baggrund

Den Europæiske Socialfond er Europas ældste og vigtigste instrument til investering i mennesker.
Den blev oprettet sammen med Romtraktaten i 1957. I dag er fonden en vigtig drivkraft for jobskabelse, bedre uddannelse, mere moderne offentlige forvaltninger og social inklusion, og den er derfor et vigtigt redskab til at sikre mere retfærdige muligheder for alle borgere.

Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen er udtryk for EU's solidaritet med europæiske arbejdstagere, der har mistet deres job som følge af virkningerne af ændrede handelsmønstre kombineret med teknologiske ændringer. Den har som målsætning at fastholde arbejdstagere på arbejdsmarkedet eller få dem tilbage i arbejde.

De forslag vedrørende ESF+, EGF og Fonden for Retfærdighed, Rettigheder og Værdier, der fremsættes i dag, er en del af Kommissionens forslag om det næste langsigtede EU-budget, der blev vedtaget af Kommissionen den 2. maj 2018. Kommissionens forslag om ESF+ er tæt forbundet med forslaget om forordningen om fælles bestemmelser, der blev vedtaget den 29. maj 2018, og hvorved indsatsrammen for en række EU-fonde under delt forvaltning er fastsat.

Detaljer

Publikationsdato
30. maj 2018
Forfatter
Repræsentationen i Danmark