Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel31. oktober 2019Repræsentationen i Danmark

Støtte til fiskere, der er berørt af forbuddet mod torskefiskeri i den østlige del af Østersøen

Kommissionen har vedtaget et forslag om støtte fra Den Europæiske Hav- og Fiskerifond til fiskere, der er berørt af forbuddet mod torskefiskeri i den østlige del af Østersøen, til definitivt at oplægge deres fiskerfartøjer.

EU, Norge og Det Forenede Kongerige indgår vigtige fiskeriaftaler om Nordsøen

Torsk i den østlige del af Østersøen er en af de vigtigste fiskeribestande i Østersøen, men den er i en meget dårlig forfatning. På mødet i Rådet den 14. og 15. oktober fulgte fiskeriministrene et forslag fra Kommissionen og besluttede at begrænse fiskerimulighederne i 2020 til næsten nul. Dette skridt er nødvendigt for at give bestanden mulighed for at blive genoprettet, men Kommissionen erkender, at det også betyder alvorlige og uundgåelige økonomiske problemer for de fiskeriflåder og fiskersamfund, der traditionelt fisker efter denne bestand. Med det forslag, der fremsættes i dag, vil Kommissionen mindske de økonomiske virkninger af forbuddet og støtte de fiskere, som vil blive hårdest ramt. Via Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF) tilbydes de finansiel støtte i denne økonomisk vanskelige situation.

Forslaget giver navnlig de berørte medlemsstater mulighed for på visse betingelser at anvende nogle af deres ubrugte EHFF-midler til at støtte fartøjsejere, der ønsker definitivt at oplægge fartøjer, som fisker efter torsk i den østlige del af Østersøen. Samtidig begrænser forslaget antallet af fartøjer, der kan fiske efter torsk i den østlige del af Østersøen, og sikrer, at den kapacitet, der takket være EHFF-støtten trækkes ud af flåden, sænker presset på torskebestanden og hjælper den med gradvis at blive genoprettet. Forslaget medfører ikke en forøgelse af EHFF-finansieringen pr. medlemsstat eller af EU's generelle budgetbidrag.

I betragtning af Østersøens ualmindeligt skrøbelige tilstand foreslår Kommissionen desuden, at man styrker kontrollen og dataindsamlingen i Østersøen, også efter den nuværende forbudsperiode. Fra 2020 bør fartøjer, der fisker efter torsk i den østlige del af Østersøen, udstyres med et fartøjsovervågningssystem eller et andet tilsvarende elektronisk overvågningssystem. Derudover bør mindst 20 % af disse fartøjer have observatører om bord. Det vil give forskerne mulighed for at indsamle flere og bedre data om, hvordan denne vigtige bestanden har det, og hvordan den påvirkes af fiskeriet.

Baggrund

Økosystemet i Østersøen har i flere årtier været skrøbeligt. Det var dog først i 2019, at videnskabsfolk advarede om, at miljøforholdene har en langt større indvirkning på torskebestanden i den østlige del af Østersøen end tidligere antaget. Torskebestanden i den østlige del af Østersøen forventes ikke at blive genoprettet før 2024, selv hvis der overhovedet ikke fiskes.

Kommissionen vedtog derfor i juli 2019 de første hasteforanstaltninger, der forbød fiskeri af torsk i den østlige del af Østersøen indtil årets udgang. Den 14.og 15. oktober 2019 traf Rådet afgørelse om nødvendige og hidtil usete fiskeribegrænsninger for 2020, som begrænser de tilladte fangster af torsk i den østlige del af Østersøen med 92 % og dermed kun tillader bifangster. På samme rådsmøde havde de baltiske lande allerede godkendt miljøpolitikker med henblik på at genoprette økosystemet i Østersøen.

I betragtning af de store begrænsninger, der er opnået enighed om for andre østersøbestande, vil de fartøjer og flådesegmenter, der rammes hårdest af forbuddet, ikke alle være i stand til at flytte deres fiskeri over på andre arter. Kommissionen konkluderede derfor, at det var nødvendigt at træffe nødforanstaltninger og andre foranstaltninger for at afhjælpe den specifikke situation i østersøområdet.

Der var under EHH givet tilladelse til endeligt ophør med fiskeri indtil den 31. december 2017. Med det forslag, der fremlægges i dag, genindføres denne foranstaltning under nye strenge betingelser for torskebestanden i den østlige del af Østersøen indtil udløbet af den nuværende EHFF-periode 2014-2020.

Detaljer

Publikationsdato
31. oktober 2019
Forfatter
Repræsentationen i Danmark