Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel12. juni 2024Repræsentationen i Danmark2 min læsetid

Told på el-biler fra Kina

Kommissionen konkluderer foreløbig i sin undersøgelse, at værdikæderne for elkøretøjer i Kina nyder godt af urimelige subsidier

el

Som led i sin igangværende undersøgelse har Kommissionen foreløbig konkluderet, at værdikæden for batteridrevne elkøretøjer (BEV'er) i Kina nyder godt af urimelig subsidiering, hvilket skaber en trussel om økonomisk skade for EU's BEV-producenter. Undersøgelsen omfattede også de mulige konsekvenser og virkninger af foranstaltninger for importører, brugere og forbrugere af BEV'er i EU.

Efterfølgende har Kommissionen henvendt sig til de kinesiske myndigheder for at drøfte resultaterne og undersøge mulighederne for at løse de identificerede problemer på en WTO-forenelig måde.

På denne baggrund har Kommissionen allerede underrettet om niveauet for en midlertidig udligningstold, som den ville pålægge importen af BEV'er fra Kina. Hvis drøftelserne med de kinesiske myndigheder ikke fører til en effektiv løsning, vil denne midlertidige udligningstold blive indført i form af en garanti fra den 4. juli (på en måde, der skal besluttes af toldmyndighederne i hver enkelt medlemsstat). Den vil kun blive opkrævet, hvis og når der pålægges en endelig told.  

Den individuelle told, som Kommissionen agter at anvende på de tre stikprøveudtagne kinesiske producenter vil være på: 

• BYD: 17,4 %; 

• Geely: 20 %; og 

• SAIC: 38,1 %. 

Andre BEV-producenter i Kina, som samarbejdede i undersøgelsen, men ikke blev stikprøveudtaget, vil blive underlagt følgende vejede gennemsnitlige told: 21 %. 

Alle andre BEV-producenter i Kina, som ikke samarbejde i undersøgelsen, vil blive underlagt følgende resttoldsats: 38,1 %. 

Procedure og næste skridt 

Den 4. oktober 2023 indledte Kommissionen formelt på eget initiativ en antisubsidieundersøgelse vedrørende importen af batteridrevne elkøretøjer til persontransport med oprindelse i Kina. Alle undersøgelser skal afsluttes i løbet af højst 13 måneder efter indledningen. En midlertidig udligningstold kan offentliggøres af Kommissionen i løbet af 9 måneder efter indledningen (dvs. senest den 4. juli). Endelige foranstaltninger skal indføres i løbet af 4 måneder efter pålæggelse af den midlertidige told.

Efter en begrundet anmodning kan én BEV-producent i Kina - Tesla - i den endelige fase få en individuelt beregnet toldsats. Enhver anden virksomhed, der producerer i Kina og ikke er udtaget i den endelige stikprøve, og som ønsker sin bestemte situation undersøgt, kan anmode om en fremskyndet fornyet undersøgelse, jf. antisubsidiegrundforordningen, lige efter indførelsen af endelige foranstaltninger (dvs. 13 måneder efter indledningen). Fristen for at afslutte en sådan fornyet undersøgelse er 9 måneder.  

Information om de påtænkte niveauer for midlertidig told gives til alle interesserede parter (herunder EU-producenter, -importører og -eksportører og deres repræsentative sammenslutninger, kinesiske eksporterende producenter og deres repræsentative sammenslutninger og oprindelseslandet og/eller eksportlandet, dvs. Kina) samt til EU-medlemsstaterne, før en sådan foranstaltning indføres, i overensstemmelse med de procedurer, der er fastsat i EU's antisubsidiegrundforordning. Denne information offentliggøres også på Kommissionens websted.  

Strikprøveudtagne virksomheder har særskilt modtaget information om beregningerne, der gælder dem, og har mulighed for at kommentere disses nøjagtighed. Skulle sådanne kommentarer levere tilstrækkelig modbeviser, kan Kommissionen revidere sine beregninger i overensstemmelse med EU-lovgivning.   

Yderligere oplysninger 

Dokument om forudgående underretning 

EU's handelsbeskyttelsespolitik 

Spørgsmål og svar 

Kilder

Detaljer

Publikationsdato
12. juni 2024
Forfatter
Repræsentationen i Danmark