Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel18. december 2023Repræsentationen i Danmark

Tolvte pakke med restriktioner over for Rusland

Denne pakke har især fokus på at indføre yderligere import- og eksportforbud over for Rusland, bekæmpe omgåelse af sanktioner og lukke smuthuller.

Diamanter


Pakken omfatter bl.a. yderligere listeopførelser af russiske enkeltpersoner og virksomheder og nye import- og eksportforbud — f.eks. forbud mod eksport af russiske diamanter til Europa — i meget tæt samarbejde med vores G7-partnere. Pakken strammer desuden op på gennemførelsen af olieprisloftet ved i højere grad at overvåge, hvordan tankskibe kan anvendes til at omgå loftet. Den omfatter også mere strikse forpligtelser vedrørende sporing af aktiver og strenge foranstaltninger over for virksomheder fra tredjelande, der omgår sanktioner.  

Vigtige elementer i den 12. pakke:

TILFØJELSER TIL SANKTIONSLISTEN

 • Over 140 yderligere personer og enheder bliver omfattet af indefrysning af aktiver. Det omfatter aktører i det russiske militær og forsvar, herunder militærindustrivirksomheder og private militærvirksomheder. Det omfatter også aktører fra IT-sektoren og andre vigtige økonomiske aktører. Foranstaltningerne er også rettet mod personer, der har organiseret det seneste ulovlige såkaldte "valg" i Ukraines områder, som Rusland midlertidigt har besat, og dem, der er ansvarlige for tvungen "genopdragelse" af ukrainske børn, samt aktører, der spreder desinformation/propaganda til støtte for Ruslands angrebskrig mod Ukraine.

 HANDELSFORANSTALTNINGER

 • Forbud mod import af russiske diamanter: importrestriktioner for ikke-industrielle diamanter, der udvindes, forarbejdes eller fremstilles i Rusland. De foreslåede sanktioner er en del af et internationalt koordineret G7-forbud mod diamanter, der har til formål at fratage Rusland denne vigtige indtægtskilde, der anslås til 4 mia. EUR om året. Alle G7-medlemmer vil senest den 1. januar 2024 gennemføre et direkte forbud mod diamanter, der eksporteres fra Rusland. Fra den 1. marts 2024 træder et forbud mod russiske diamanter, der er poleret i et tredjeland, i kraft, og fra den 1. september 2024 vil forbuddet blive udvidet til at omfatte laboratoriefremstillede diamanter, smykker og ure, der indeholder diamanter. For at gøre disse foranstaltninger mere effektive vil der inden for G7 blive etableret en solid sporbarhedsbaseret kontrol- og certificeringsmekanisme for uslebne diamanter.
 • Importforbud mod råvarer til stålproduktion, forarbejdede aluminiumsprodukter og andre metalvarer: nye foranstaltninger, der begrænser importen fra Rusland af visse metalvarer.
 • Eksportrestriktioner: yderligere eksportrestriktioner for produkter med dobbelt anvendelse og avancerede teknologiske og industrielle varer til en værdi af 2,3 mia. EUR om året. Navnlig: 
 • Ny eksportkontrol af dobbelt anvendelse/avanceret teknologi, der har til formål yderligere at svække Ruslands militære kapacitet, herunder kemikalier, lithiumbatterier, termostater, jævnstrømsmotorer og servomotorer til ubemandede luftfartøjer (UAV), værktøjsmaskiner og maskindele.
 • Nye eksportforbud mod EU's industrivarer for yderligere at hæmme Ruslands kapacitet i landets industrisektor, herunder maskiner og dele, konstruktionsrelaterede varer, forarbejdet stål, kobber- og aluminiumsvarer, lasere og batterier.
 • Tilføjelse af 29 russiske enheder og enheder fra tredjelande til listen over enheder, der er knyttet til Ruslands militærindustrielle kompleks (herunder enheder registreret i Usbekistan og Singapore).
 • Forbud mod at levere virksomheds- og designrelateret software til den russiske regering eller russiske virksomheder. Målet er yderligere at hæmme Ruslands kapacitet i landets industrisektor. Restriktioner på tjenesteydelsesområdet er et område, hvor vi har arbejdet tæt sammen med vores internationale partnere, herunder USA og Det Forenede Kongerige.

MERE STRIKSE FORPLIGTELSER VEDRØRENDE INDEFRYSNING AF AKTIVER

 • Nyt kriterium for opførelse på listen: Rådet har vedtaget et nyt kriterium for opførelse på listen for at medtage personer, der drager fordel af tvungen overdragelse af ejerskab af eller kontrol med russiske datterselskaber af EU-virksomheder. Dette vil sikre, at ingen drager fordel af de tab, som EU-virksomheder står over for, når deres datterselskaber erhverves med magt af russiske ejere/russisk ledelse.
 • Mulighed for fortsat at opføre afdøde personer på listen vedrørende indefrysning af aktiver for at forhindre, at indefrysningsforanstaltningen potentielt undergraves.
 • Strengere forpligtelse for EU-landene til proaktivt at spore aktiver tilhørende personer, der er opført på listen, for at forebygge og opdage tilfælde af overtrædelse eller omgåelse af sanktioner.

ENERGIFORANSTALTNINGER

 • Olieprisloft: For at gøre det vanskeligere for Rusland at opretholde krigen har vi strammet det internationale G7+-olieprisloftet ved at indføre nye foranstaltninger til nøjere overvågning af salg af tankskibe til tredjelande og mere detaljerede attesteringskrav. Dette vil bidrage til at tackle den "skyggeflåde", som Rusland anvender til at omgå prisloftet. I den forbindelse er EU i tæt dialog med vores G7-partnere for at sikre afstemning af vores foranstaltninger og fremtidige retningslinjer.
 • Nyt importforbud mod flydende gas (LPG) til en årlig værdi på over 1 mia. EUR med overgangsbestemmelser for eksisterende kontrakter i en periode på højst 12 måneder.

SKÆRPEDE FORANSTALTNINGER MOD OMGÅELSE

 • Udvidelse af anvendelsesområdet for transitforbuddet gennem Rusland ved at tilføje visse økonomisk kritiske varer, når de er bestemt til eksport til tredjelande.
 • Forpligtelse for operatører til kontraktligt at forbyde reeksport af visse kategorier af følsomme varer til Rusland, herunder varer med tilknytning til luftfart, jetbrændstof, skydevåben og varer på den fælles liste over højt prioriterede områder.
 • Indførelse af en ny foranstaltning, der vil kræve anmeldelse af visse overførsler af midler ud af EU fra EU-enheder, som for mere end 40 %'s vedkommende ejes direkte eller indirekte af russere eller enheder, der er etableret i Rusland.

YDERLIGERE FORANSTALTNINGER

 • Indførelse af en ny undtagelse for at give mulighed for tilfælde, hvor EU-landene i offentlighedens interesse beslutter at fratage en person, der er opført på listen, pengemidler eller økonomiske ressourcer.
 • Indførelse af en undtagelse, der giver mulighed for skadeserstatning fra et forsikringsselskab, der for nylig er blevet opført på listen.
 • Indførelse af en undtagelse for at tillade salg af EU-virksomheder, der ejes af visse listeopførte personer eller enheder.

ANDET

 • Tilføjelse af en teknisk ændring, der gør det muligt at levere de lodstjenester, der er nødvendige for sikkerheden til søs.

Baggrund

EU står urokkeligt sammen med Ukraine og dets befolkning og vil fortsat yde stærk støtte til Ukraines økonomi, samfund, væbnede styrker og fremtidige genopbygning. EU's sanktioner er kernen i EU's reaktion på Ruslands uberettigede militære aggression mod Ukraine, da de forringer Ruslands militære og teknologiske kapacitet, afskærer landet fra de mest udviklede globale markeder, fratager Kreml de indtægter, det finansierer krigen med, og pålægger Ruslands økonomi stadig højere omkostninger. I den forbindelse bidrager sanktionerne til at opfylde EU's centrale mål, som er fortsat at arbejde for en retfærdig og varig fred og ikke endnu en fastlåst konflikt. Deres virkninger vokser med tiden, efterhånden som sanktionerne udhuler Ruslands industri- og teknologigrundlag. EU sikrer desuden fortsat, at EU-sanktionerne ikke påvirker eksporten af energi og landbrugsfødevarer fra Rusland til tredjelande.

Som vogter af EU-traktaterne overvåger Europa-Kommissionen EU-landenes håndhævelse af EU's sanktioner.

Unormale, stigende handelstal for visse specifikke produkter/lande er klare beviser på, at Rusland aktivt prøver at omgå sanktionerne. Dette kræver, at vi øger vores bestræbelser på at bekæmpe omgåelse og anmoder vores naboer om et endnu tættere samarbejde. EU's sanktionsudsending David O'Sullivan fortsætter sin opsøgende indsats over for vigtige tredjelande for at bekæmpe omgåelse af sanktioner. De første konkrete resultater er allerede synlige: I nogle lande er der indført systemer til overvågning, kontrol og blokering af reeksport. I samarbejde med ligesindede partnere er vi også blevet enige om en liste over fælles højprioriterede sanktionsbelagte varer, som virksomhederne bør udvise særlig rettidig omhu over for, og som tredjelande ikke må reeksportere til Rusland. Desuden har vi inden for EU udarbejdet en liste over sanktionsbelagte økonomisk kritiske varer, som virksomheder og tredjelande bør være særligt opmærksomme på.

Kilder

Detaljer

Publikationsdato
18. december 2023
Forfatter
Repræsentationen i Danmark