Gå til hovedindholdet
Europa-Kommissionens logo
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel13. februar 2019Repræsentationen i Danmark

Tredjelande med mangelfulde ordninger for bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme

Kommissionen har vedtaget den nye liste med 23 tredjelande med strategiske mangler i deres ordninger for bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme.

Tredjelande med mangelfulde ordninger for bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme

Formålet med denne liste er at beskytte EU's finansielle system ved at blive bedre til at forebygge risici for hvidvask af penge og finansiering af terrorisme. Som følge af at landene opføres på listen, skal banker og enheder, som er underlagt EU's regler til bekæmpelse af hvidvask af penge, udøve skærpet kontrol (passende omhu) med finansielle transaktioner, der involverer kunder og finansielle institutioner fra de pågældende højrisikotredjelande, således at man bedre kan identificere mistænkelige pengestrømme. Listen er blevet oprettet efter en grundig analyse og på grundlag af en ny metode, som afspejler de strengere krav i det femte direktiv om bekæmpelse af hvidvask af penge, som har været i kraft siden juli 2018.

Kommissionen har beføjelse til at foretage en selvstændig vurdering og identificere højrisikotredjelande ifølge fjerde og femte direktiv om bekæmpelse af hvidvask af penge.

Listen er blevet oprettet på grundlag af en analyse af 54 prioriterede jurisdiktioner, som blev udarbejdet af Kommissionen i samråd med medlemsstaterne og offentliggjort den 13. november 2018. De lande, som er blevet vurderet, opfylder mindst et af følgende kriterier:

  • de har systemisk indflydelse på integriteten af EU's finansielle system
  • de er identificeret af Den Internationale Valutafond som internationale offshorefinanscentre
  • de er økonomisk relevante for og har stærke økonomiske forbindelser med EU.

Kommissionen har for hvert land vurderet det eksisterende trusselsniveau, den retlige ramme og den kontrol, der foretages for at forebygge risikoen for hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, og den effektive gennemførelse heraf. Kommissionen har også taget hensyn til arbejdet i Den Finansielle Aktionsgruppe (FATF), som sætter de internationale standarder på dette område.

Kommissionen konkluderede, at 23 lande har strategiske mangler i deres ordninger til bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme. Dette omfatter 12 lande på Den Finansielle Aktionsgruppes liste og 11 yderligere jurisdiktioner. Nogle af landene på dagens nye liste, er allerede på den nuværende EU-liste, som omfatter 16 lande.

De næste skridt

Kommissionen har vedtaget listen ved en delegeret forordning. Den vil nu blive forelagt Europa-Parlamentet og Rådet til godkendelse inden for en måned (med mulighed for en forlængelse på en måned). Når den delegerede forordning er godkendt, vil den blive offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende og træde i kraft 20 dage efter offentliggørelsen.

Kommissionen vil fortsætte sit samarbejde med de lande, hvor der i henhold til den gældende delegerede forordning er konstateret strategiske mangler, og vil navnlig engagere sig yderligere i kriterierne for at blive fjernet fra listen. Listen gør de berørte lande bedre i stand til at identificere de områder, hvor der kræves forbedringer for eventuelt at blive fjernet fra listen, når de strategiske mangler er afhjulpet.

Kommissionen vil følge op på de fremskridt, som landene på listen gør, fortsætte med at overvåge de vurderede lande og iværksætte vurderinger af yderligere lande i henhold til den offentliggjorte metode. Kommissionen vil ajourføre listen i overensstemmelse hermed. Den vil også overveje at styrke sin metode yderligere, hvor der er behov for det i lyset af de indhøstede erfaringer, med henblik på at sikre en effektiv identifikation af højrisikotredjelande og den nødvendige opfølgning.

Baggrund

Det har høj prioritet for Juncker-Kommissionen at bekæmpe hvidvask af penge og finansiering af terrorisme. EU's relevante retsregler er blevet styrket betydeligt med vedtagelsen af fjerde direktiv, som har været i kraft siden juni 2015, og femte direktiv om bekæmpelse af hvidvask af penge, som har været i kraft siden 9. juli 2018.

Efter ikrafttrædelsen af fjerde direktiv om bekæmpelse af hvidvask af penge i 2015 offentliggjorde Kommissionen en første EU-liste over højrisikotredjelande på grundlag af den vurdering, der var foretaget af Den Finansielle Aktionsgruppe. Det femte direktiv om bekæmpelse af hvidvask af penge udvidede kriterierne for identifikation af højrisikotredjelande, herunder navnlig adgangen til oplysninger om de reelle ejere af selskaber og juridiske arrangementer. Dette vil være med til at gøre det lettere at håndtere risici, som stammer fra oprettelse af skuffeselskaber og uklare strukturer, der kan bruges af kriminelle og terrorister til at skjule de reelle modtagere af en transaktion (herunder i skatteundragelsesøjemed). Kommissionen har udviklet sin egen metode til at identificere højrisikolande, som er baseret på oplysninger fra Den Finansielle Aktionsgruppe og suppleres af Kommissionens egen ekspertise og andre kilder såsom Europol. Resultatet er en mere ambitiøs tilgang til at identificere lande med mangler, der udgør risici for EU's finansielle system. Beslutningen om at opføre et land på listen, som ikke tidligere har været opført, afspejler den aktuelle vurdering af risici i henhold til den nye metode. Det betyder ikke, at situationen er forværret siden listen sidst blev ajourført.

Den nye liste, som blev offentliggjort i dag, erstatter den nuværende liste, der har været gældende siden juli 2018.

BILAG

De 23 jurisdiktioner er:

1) Afghanistan

2) Amerikansk Samoa

3) Bahamas

4) Botswana

5) Den Demokratiske Folkerepublik Korea

6) Etiopien

7) Ghana

8) Guam

9) Iran

10) Irak

11) Libyen

12) Nigeria

13) Pakistan

14) Panama

15) Puerto Rico

16) Samoa

17) Saudi-Arabien

18) Sri Lanka

19) Syrien

20) Trinidad og Tobago

21) Tunesien

22) De Amerikanske Jomfruøer

23 Yemen.

Detaljer

Publikationsdato
13. februar 2019
Forfatter
Repræsentationen i Danmark