Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel12. oktober 2018Repræsentationen i Danmark4 min læsetid

Udvidelse af dansk tonnageskatteordning godkendt

Kommissionen har under EU's statsstøtteregler godkendt en udvidelse af den nuværende danske tonnageskatteordning, så den vil omfatte flere typer af skibe. Det vil skabe incitament til at registrere skibe i Europa og bidrage til sektorens...

stort_skib_lifesize_thinkstock-web.jpg

Danmark vil samtidig ændre den nuværende ordning for at sikre, at den kun gælder for reelle aktiviteter inden for søtransport ved at begrænse indkomst fra ikke-kerneaktiviteter til et rimeligt niveau.

Konkurrencekommissær Margrethe Vestager udtaler: "Danmarks ændrede tonnageskatteordning vil hjælpe søfartsindustrien til at forblive konkurrencedygtig på verdensmarkedet. Den vil sikre arbejdspladser og fremme høje miljøstandarder i den maritime sektor. Ordningen er i overensstemmelse med Kommissionens retningslinjer for statsstøtte til søfartssektoren og indeholder nye foranstaltninger, som vil sikre lige vilkår for europæiske rederier og forhindre konkurrencefordrejninger."

Tonnageskatteordninger giver rederier mulighed for at betale skat på grundlag af skibets tonnage (dvs. rederiflådens størrelse) i stedet for på grundlag af deres faktiske skattepligtige indkomst. Disse ordninger kan godkendes af Kommissionen under EU's statsstøtteregler.

I maj 2016 meddelte Danmark Kommissionen sine planer om at udvide den nuværende tonnageskatteordning til også at omfatte vagtskibe, skibe, der yder støtte- og servicefunktioner til offshoreanlæg og skibe til bygning, reparation og nedtagning af vindmøller samt skibe til nedlægning af rørledninger og kabler, ishåndteringsskibe og husningsskibe.

Kommissionen fastslog i dag, at denne type skibe udøver søfartsaktiviteter, som er undergivet de samme retlige rammer og befinder sig i en tilsvarende konkurrencesituation som søtransportsektoren. Kommissionen har derfor godkendt udvidelsen af ordningen til at omfatte disse skibe efter EU's statsstøtteregler (Kommissionens retningslinjer for statsstøtte til søtransportsektoren fra 2004).

I afgørelsen bekræftes det desuden, at Danmark vil ændre visse aspekter af den nuværende tonnageskatteordning for at tilpasse den til Kommissionens fortolkning af retningslinjerne for statsstøtte til søtransportsektoren. Kommissionen har i de senere år opfordret medlemsstaterne til at ændre deres tonnageskatteordninger for at sikre lige vilkår for europæiske rederier og holde trit med udviklingen i den maritime sektor og samtidig forhindre konkurrencefordrejninger på verdensplan. Danmark vil navnlig ændre tonnageskattereglerne vedrørende:

  • tilknyttede ydelser, der har nær tilknytning til søfartsaktiviteter. Disse ydelser vil være omfattet af tonnageskatten, forudsat at de tegner sig for mindre end 50 % af et skibs samlede tonnagebeskattede indkomst, og
  • indkomst fra aktiviteter i forbindelse med bareboat-udlejning (dvs. udlejning af skibe uden besætning). Disse ydelser vil være omfattet af tonnageskatten, forudsat at støttemodtageren selv driver mindst 50 % af den tonnagebeskattede flåde, og at skibet ikke udlejes i mere end tre år.

Kommissionen har vurderet den danske tonnageskatteordning ud fra retningslinjerne for statsstøtte til søtransportsektoren og har konkluderet, at den er i overensstemmelse med EU's statsstøtteregler.

Baggrund

For at imødegå risikoen for udflagning og udflytning af rederier til lavt beskattede lande uden for EU giver EU's retningslinjer for statsstøtte i søtransportsektoren fra 2004 medlemsstaterne mulighed for at træffe foranstaltninger til at skabe et mere gunstigt skattemiljø for rederier. Formålet med retningslinjerne er således at tilskynde rederier til at registrere deres skibe i Europa og således indrette sig efter Europas høje sociale, miljømæssige og sikkerhedsmæssige standarder. En af de mest udbredte foranstaltninger er tonnagebeskatning, hvorved rederierne kan anmode om at blive beskattet på grundlag af en antaget indkomst eller den tonnage, de driver, i stedet for at blive beskattet efter de almindelige selskabsskatteregler. Kun selskaber, der beskæftiger sig med søtransport (defineret som søtransport af passagerer eller gods), kan omfattes af foranstaltninger under retningslinjerne for statsstøtte til søtransportsektoren. Samtidig kræves det ifølge retningslinjerne for statsstøtte til søtransportsektoren, at støttemodtagerne forøger eller som minimum fastholder en vis andel af deres flåde under EØS-flag.

Siden 2004 har Kommissionen i sin afgørelsespraksis inden for rammerne af disse retningslinjer skabt nærmere klarhed om, hvilke transportaktiviteter der kan omfattes af sådanne ordninger, og om forenelighedsbetingelserne herfor for at sikre, at de vigtigste målsætninger med retningslinjerne for statsstøtte til søtransportsektoren fortsat er opfyldt. Kommissionen har navnlig sørget for, at den gunstige skattemæssige behandling af rederierne ikke smitter af på andre sektorer, der ikke har nogen forbindelse til søfartssektoren, at der ikke diskrimineres mod rederier registreret i andre EØS-lande, og at statsstøtten ikke overstiger det loft, der er fastsat i retningslinjerne for statsstøtte til søtransportsektoren.

De seneste Kommissionsafgørelser vedrører den svenske tonnageskatteordning (sag SA.43642), en tysk ordning for nedsættelse af søfolkenes socialsikringsbidrag (sag SA.45258), den litauiske tonnageskatteordning (sag SA.45764), den belgiske tonnageskatteordning (sag SA.41330) den maltesiske (sag SA.33829) og den portugisiske (sag SA.48929) tonnageskatteordning samt en dansk ordning for nedsættelse af søfolkenes indkomstskat (sagSA.46852).

Der vil blive offentliggjort en ikke-fortrolig version af afgørelsen under sagsnummer SA.45300 i statsstøtteregistret på Kommissionens konkurrencewebsted, når eventuelle spørgsmål om fortrolighed er afklaret. State Aid Weekly e-News indeholder en oversigt over nye statsstøtteafgørelser, der er offentliggjort på internettet og i EU-Tidende.

Detaljer

Publikationsdato
12. oktober 2018
Forfatter
Repræsentationen i Danmark