Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel6. oktober 2020Repræsentationen i Danmark

Udvidelsespakke 2020

Kommissionen vedtog den 6. oktober sin meddelelse om EU's udvidelsespolitik og udvidelsespakken for 2020. De årlige rapporter med vurderinger af gennemførelsen af de grundlæggende reformer i det vestlige Balkan og Tyrkiet forelægges sammen med...

Udvidelsespakke

Vestbalkan

En troværdig udvidelsespolitik er en geostrategisk investering i fred, sikkerhed og økonomisk vækst i hele Europa, især i tider med stigende globale udfordringer og splittelser. Den faste, meritbaserede udsigt til EU-medlemskab for landene på Vestbalkan er i høj grad i Den Europæiske Unions egen politiske, sikkerhedsmæssige og økonomiske interesse. Kommissionens meddelelse "Styrkelse af tiltrædelsesprocessen — Et troværdigt EU-perspektiv for landene på Vestbalkan", som blev godkendt af medlemsstaterne i marts 2020, indeholder konkrete forslag til styrkelse af tiltrædelsesprocessen ved at gøre den mere forudsigelig, mere troværdig, mere dynamisk og til genstand for stærkere politisk styring. Den styrkede tilgang understreger betydningen af en meritbaseret tiltrædelsesproces, der bygger på tiltro, gensidig tillid og klare tilsagn fra Den Europæiske Union og Vestbalkan, med et endnu stærkere fokus på grundlæggende reformer.

Det er fortsat en betydelig udfordring at opnå troværdige fremskridt på retsstatsområdet, hvilket ofte hænger sammen med manglende politisk vilje. Retskulturen i hele det vestlige Balkan har fortsat et langsomt tempo og manglende opbakning til princippet om retsvæsenets uafhængighed. Det overordnede tempo i bekæmpelsen af korruption er aftaget, og de resultater, der er opnået hos de fleste partnere, er stadig langt fra at opfylde kravene til medlemskab, og på området for ytringsfrihed og mediepluralisme er der sidste år gjort mindst fremskridt.

For første gang vurderer Kommissionen den samlede balance i tiltrædelsesforhandlingerne med både Montenegro og Serbien og fremsætter forslag om vejen frem. På de regeringskonferencer, der efter planen skal afholdes efter offentliggørelsen af Kommissionens årlige pakke, kan der hermed føres politisk dialog om reformer og gøres status over den overordnede tiltrædelsesproces. Derudover kan planlægningen fastsættes for det kommende år, herunder åbning og lukning af kapitler og eventuelle korrigerende foranstaltninger.

Hvad angår Albanien og Nordmakedonien ser Kommissionen frem til, at de første regeringskonferencer afholdes snarest muligt efter Rådets vedtagelse af forhandlingsrammerne. Kommissionen bekræftede yderligere fremskridt i gennemførelsen af reformerne i Albanien og Nordmakedonien. Albanien har allerede gjort afgørende fremskridt og er tæt på at opfylde de betingelser, som Rådet fastsatte i forbindelse med den første regeringskonference.

Bosnien-Hercegovina forventes at behandle 14 nøgleprioriteter fra Kommissionens udtalelse om landets ansøgning om EU-medlemskab, idet der hidtil kun er truffet enkelte foranstaltninger i denne forbindelse. For så vidt angår Kosovo er der gjort begrænsede fremskridt med hensyn til EU-relaterede reformer, og det er vigtigt, at Kosovos myndigheder styrker deres indsats for at følge den europæiske kurs, herunder via gennemførelsen af stabiliserings- og associeringsaftalen.

Kommissionen vedtog i dag også en omfattende økonomisk plan og investeringsplan for Vestbalkan, der har til formål at fremme den langsigtede genopretning af regionen, en grøn og digital omstilling, økonomisk regionalt samarbejde, økonomisk vækst og støtte til de reformer, der er nødvendige for at komme videre på den europæiske kurs.

Tyrkiet

Tyrkiet er stadig en vigtig partner for Den Europæiske Union. Tyrkiet har imidlertid fortsat bevæget sig længere væk fra Den Europæiske Union med alvorlige tilbageskridt på områderne for demokrati, retsstaten, grundlæggende rettigheder og retsvæsenets uafhængighed. Som Rådet noterede sig i juni 2018 og 2019, er Tyrkiets tiltrædelsesforhandlinger reelt gået i stå, og det ikke kan overvejes at åbne eller lukke yderligere kapitler. Den rapport, der fremlægges i dag, bekræfter, at de underliggende kendsgerninger, der førte til denne vurdering, stadig gør sig gældende på trods af regeringens gentagne tilsagn om tiltrædelse af EU. Dialogen og samarbejdet med Tyrkiet fortsætter, navnlig med hensyn til håndtering af migrationsudfordringerne, til trods for betænkelighederne ved begivenhederne ved den græsk-tyrkiske grænse i marts 2020. Rapporterne redegør også for, hvordan Tyrkiets udenrigspolitik i stigende grad er i konflikt med EU's prioriteter under den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik.

Næste skridt

Det er nu op til Rådet at tage stilling til Kommissionens anbefalinger og træffe beslutninger om vejen frem.

Baggrund

Udvidelsesprocessen

Den nuværende udvidelsesdagsorden dækker partnerne på Vestbalkan og Tyrkiet. Der er indledt tiltrædelsesforhandlinger med Montenegro (2012), Serbien (2014) og Tyrkiet (2005). I marts 2020 blev medlemsstaterne enige om at indlede tiltrædelsesforhandlinger med Nordmakedonien og Albanien. Bosnien-Hercegovina (som indgav sin ansøgning om tiltrædelse af EU i februar 2016) og Kosovo (med indgåelse af en stabiliserings- og associeringsaftale, som trådte i kraft i april 2016) er potentielle kandidater.

EU's tiltrædelsesproces er fortsat baseret på fastsatte kriterier, fair og strenge betingelser og princippet om egen fortjeneste. Tiltrædelsen af EU kræver, at der gennemføres komplekse reformer i et udfordrende miljø, hvilket kun kan opnås på lang sigt. For at processen kan skride fremad, skal kandidatlandene som en prioritet levere reelle og bæredygtige resultater på centrale områder: retsstatsprincippet, reform af retsvæsenet, bekæmpelse af korruption og organiseret kriminalitet, sikkerhed, grundlæggende rettigheder, de demokratiske institutioners funktionsmåde og reform af den offentlige forvaltning samt økonomisk udvikling og konkurrenceevne.

Yderligere fremskridt i forbindelse med forsoning, gode naboforbindelser og regionalt samarbejde er også af afgørende betydning.

Rapporteringen i dette års udvidelsespakke afspejler også forslagene i den styrkede tilgang til tiltrædelsesprocessen. Vurderingerne og henstillingerne til partnerne, navnlig de fremadskuende retningslinjer for specifikke reformprioriteter, er endnu klarere og mere præcise. Rapporterne skaber større gennemsigtighed bl.a. med hensyn til tiltrædelsesforhandlingernes status og omfanget af de grundlæggende reformers gennemførsel. De indeholder sammenligninger af de grundlæggende reformers resultater samt eksterne indekser som supplement til Kommissionens vurderinger. Der blev anmodet om større bidrag fra medlemsstaterne, som blev hørt under processen og har leveret input og ekspertise, herunder gennem deres ambassader. Rapporterne indeholder også vurderinger af myndighedernes offentlige politiske tilsagn vedrørende det strategiske mål om at tiltræde EU.

Detaljer

Publikationsdato
6. oktober 2020
Forfatter
Repræsentationen i Danmark