Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel8. maj 2020Repræsentationen i Danmark

Udvidet midlertidige rammebestemmelser for statsstøtte der omfatte rekapitalisering og ansvarlig lånekapital

Kommissionen har vedtaget anden ændring af de midlertidige rammebestemmelser, der blev vedtaget den 19. marts 2020 med det formål at give medlemsstaterne mulighed for at støtte økonomien i forbindelse med udbruddet af coronavirus. Den første ændring...

Kommissionen har på grundlag af disse horisontale regler og i tæt samarbejde med medlemsstaterne til dato godkendt statsstøtte til EU's økonomi til en værdi af 1,9 billioner euro for at yde stærkt tiltrængt likviditet til virksomheder, redde arbejdspladser, muliggøre forskning og udvikling og sikre forsyninger af produkter til bekæmpelse af coronavirusudbruddet. Formålet med denne seneste ændring er at supplere de typer foranstaltninger, der allerede er omfattet af de midlertidige rammebestemmelser og de gældende statsstøtteregler. Ændringen fastsætter således de betingelser, hvorpå medlemsstaterne kan yde nødlidende virksomheder støtte i form af rekapitalisering og ansvarlig lånekapital, samtidig med at den beskytter konkurrencevilkårene i EU.

Ledende næstformand for Kommissionen, Margrethe Vestager, der er ansvarlig for konkurrencepolitikken, udtaler: "Vi arbejder fortsat tæt sammen med medlemsstaterne om at sikre, at europæiske virksomheder har adgang til stærkt tiltrængt likviditet. Vores regler giver nu også mulighed for at yde denne type støtte i form af ansvarlig lånekapital. Efterhånden som krisen udvikler sig, vil mange virksomheder også få brug for kapital for at holde hovedet oven vande. Hvis medlemsstaterne beslutter sig for at gribe ind, vil vi anvende de regler, vi har vedtaget i dag, for at sikre os, at skatteyderne får et tilstrækkeligt afkast, og at støtten ledsages af klare betingelser, bl.a. et forbud mod udbetaling af udbytte og yderligere foranstaltninger, der skal begrænse konkurrenceforvridning. Af hensyn til åbenheden over for offentligheden skal store virksomheder desuden aflægge rapport om anvendelsen af den støtte, de har modtaget, og om, hvordan de har opfyldt deres ansvar i forbindelse med omstillingen til en grøn og digital økonomi. Vi er nødt til at opretholde vores europæiske værdier, og vi har brug for lige konkurrencevilkår for at kunne komme helt på fode igen efter denne krise.

Derfor har vi også brug for meget mere end statsstøttekontrol. Vi har brug for en europæisk genopretningsplan, der er både grøn og digital og tjener alle europæiske forbrugere. Det er i hele Europas interesse, at vi sikrer os, at denne globale symmetriske krise ikke udvikler sig til et asymmetrisk chok til skade for de medlemsstater, som har færre muligheder for at støtte deres erhvervsliv og EU's konkurrenceevne som helhed."

Virksomhedsstøtte i form af rekapitalisering

De hasteforanstaltninger, som medlemsstaterne har været nødt til at træffe for at håndtere coronavirusudbruddet, har haft konsekvenser for mange europæiske virksomheders evne til at producere varer eller levere tjenesteydelser med deraf følgende tab, som har forringet deres egenkapital og deres muligheder for at optage lån på markederne. Denne seneste ændring har derfor til formål at udvide de midlertidige rammebestemmelser for at muliggøre målrettede offentlige indgreb i form af rekapitaliseringsstøtte til nødlidende ikkefinansielle virksomheder og dermed mindske risikoen for EU's økonomi som helhed.

Samtidig indeholder ændringen en række sikkerhedsforanstaltninger, som skal forhindre urimelig konkurrenceforvridning på det indre marked. Medlemsstaterne har desuden mulighed for i overensstemmelse med yderligere politiske målsætninger selv at udforme nationale foranstaltninger såsom foranstaltninger, der sætter større skub i den grønne og digitale omstilling af deres økonomi, eller som hindrer svig, skatteunddragelse og aggressiv skatteunddragelse.

i) Betingelserne vedrørende indgrebets nødvendighed, egnethed og omfang:Der bør kun ydes støtte i form af rekapitalisering, hvis der ikke findes andre egnede løsninger. Indgrebet skal desuden være begrundet i hensynet til det fælles bedste for bl.a. at undgå social nød og markedssvigt som følge af et betydeligt fald i beskæftigelsen, en innovativ virksomheds udtræden af markedet, en systemisk vigtig virksomheds udtræden af markedet eller risikoen for en afbrydelse i en vigtig tjeneste. Endelig skal støtten begrænses til det minimum, der er nødvendigt for at sikre støttemodtagerens levedygtighed, og den bør alene have til formål at genoprette støttemodtagerens kapitalstruktur, sådan som den så ud før coronavirusudbruddet.

ii) Betingelserne vedrørende statens indtræden i de berørte virksomheder og for dens afkast: Staten skal have et tilstrækkeligt højt afkast til gengæld for den risiko, den påtager sig ved at yde støtte i form af rekapitalisering. Den mekanisme, der skal sikre afkastet, skal desuden indeholde incitamenter, der tilskynder støttemodtagerne og/eller deres ejere til at tilbagekøbe de aktier, staten har købt for at yde statsstøtte, for derved at sikre, at statens indgreb er midlertidigt.

iii)Betingelserne vedrørende statens udtræden af de berørte virksomheder: Støttemodtagerne og medlemsstaterne skal udarbejde en exitstrategi, navnlig for store virksomheder, der har modtaget omfattende rekapitaliseringsstøtte fra staten. Hvis der seks år efter statens kapitaltilførsel til børsnoterede virksomheder eller op til syv år for andre virksomheder, er tvivl om, hvorvidt staten træder ud, skal der forelægges Kommissionen en plan for omstrukturering af støttemodtageren.

iv) Betingelserne vedrørende ledelse: Så længe staten ikke fuldt ud er trådt ud af virksomheden, må støttemodtagerne ikke udbetale udbytte eller tilbagekøbe aktier fra andre end staten. Indtil mindst 75 % af rekapitaliseringen er tilbagekøbt, er aflønningen af støttemodtagerens ledelse desuden omfattet af en streng begrænsning, ligesom der ikke må udbetales bonus. Disse betingelser har også til formål at tilskynde støttemodtagerne og deres ejere til at købe de aktier, som staten ejer, tilbage, så hurtigt som den økonomiske situation tillader det.

v) Forbud mod krydssubsidiering og køb af andele: For at sikre, at støttemodtagerne ikke uretmæssigt drager fordel af rekapitaliseringsstøtten fra staten til skade for konkurrencevilkårene på det indre marked, må de ikke anvende støttemidlerne til at støtte økonomiske aktiviteter i integrerede virksomheder, der var i økonomiske vanskeligheder før den 31. december 2019. Indtil mindst 75 % af rekapitaliseringen er tilbagekøbt, er støttemodtagerne, bortset fra små og mellemstore virksomheder (SMV'er), desuden i princippet forhindret i at erhverve en andel på mere end 10 % i konkurrenter eller andre erhvervsdrivende i samme branche, herunder i forudgående og efterfølgende led.

* Ifølge de ændrede rammebestemmelser kan medlemsstaterne anmelde rekapitaliseringsordninger eller individuelle støtteforanstaltninger. Ved godkendelsen af en ordning vil Kommissionen kræve, at der indgives en særskilt anmeldelse af individuel støtte, der overskrider tærsklen på 250 mio. EUR, således at den kan vurderes særskilt. Der må ifølge de midlertidige rammebestemmelser ikke ydes støtte til virksomheder, der allerede var i økonomiske vanskeligheder den 31. december 2019.

Offentlig åbenhed og rapportering: Hvis der ydes rekapitaliseringsstøtte til støttemodtagere som led i ordningerne, skal medlemsstaterne inden for tre måneder efter rekapitaliseringen offentliggøre identiteten på de virksomheder, der har modtaget støtte, samt støttebeløbet. Desuden skal andre støttemodtagere end SMV'er offentliggøre oplysninger om anvendelsen af den modtagne støtte, herunder hvordan anvendelsen af støtten understøtter virksomhedens aktiviteter i overensstemmelse med EU's og medlemsstaternes forpligtelser inden for rammerne af den grønne og den digitale omstilling.

Kommissionen erkender, at virksomhederne i den forestående genopretningsfase sandsynligvis vil få behov for yderligere omfattende private og offentlige investeringer med henblik på at løse udfordringerne og gribe de muligheder, der ligger i den grønne og den digitale omstilling. I den forbindelse bemærker Kommissionen, at nærværende ændring af de midlertidige rammebestemmelser snarere supplerer end erstatter medlemsstaternes eksisterende muligheder for at yde støtte i henhold til EU's statsstøtteregler. Som allerede nævnt i Kommissionens meddelelse af 14. januar 2020 vil de relevante statsstøtteregler, navnlig retningslinjerne for statsstøtte på miljø- og energiområdet, derudover blive revideret senest i 2021 i lyset af de politiske målsætninger i den europæiske grønne pagt og med henblik på at støtte en omkostningseffektiv og socialt inklusiv omstilling til klimaneutralitet i 2050. Dette vil bidrage til en genopretningsstrategi for den europæiske økonomi, der understøtter de vigtige grønne og digitale omstillinger i overensstemmelse med EU's og medlemsstaternes mål.

Virksomhedsstøtte i form af ansvarlig lånekapital

Den ændring af de midlertidige rammebestemmelser, der foretages i dag, giver også medlemsstaterne mulighed for at støtte virksomheder, der står over for økonomiske vanskeligheder på grund af coronavirusudbruddet, ved at stille ansvarlig lånekapital til rådighed for virksomhederne på gunstige vilkår. Der er tale om gældsinstrumenter, der er efterstillet almindelige privilegerede kreditorer i tilfælde af insolvens, og som er et supplement til den værktøjskasse, som medlemsstaterne i henhold til de eksisterende midlertidige rammebestemmelser råder over, herunder muligheden for at yde seniorlån til trængte virksomheder.

Ansvarlig lånekapital kan ikke konverteres til egenkapital, mens virksomheden er en going concern, og staten påtager sig en mindre risiko. Da en sådan lånekapital i henhold til de midlertidige rammebestemmelser imidlertid øger en virksomheds mulighed for at stifte seniorgæld ligesom ved kapitalstøtte, omfatter støtte i form af ansvarlig lånekapital højere vederlag og en yderligere begrænsning af beløbets størrelse i forhold til seniorgæld. Hvis medlemsstaterne ønsker at stille ansvarlig lånekapital til rådighed, som overstiger tærsklerne, finder alle betingelserne for rekapitaliseringsforanstaltninger anvendelse.

Næste skridt

De ændrede midlertidige rammebestemmelser vil være i kraft indtil udgangen af december 2020. Da eventuelle solvensproblemer først opstår på et senere tidspunkt, efterhånden som denne krise udvikler sig, har Kommissionen imidlertid — udelukkende for rekapitaliseringsforanstaltninger — forlænget perioden indtil udgangen af juni 2021. Med henblik på retssikkerheden vil Kommissionen inden disse datoer foretage en vurdering af, om der er behov for at forlænge anvendelsesperioden.

Kommissionen vurderer løbende behovet for yderligere foranstaltninger, der gør det muligt for medlemsstaterne at støtte deres økonomi i disse vanskelige tider og hjælpe virksomhederne med at komme på fode igen efter krisen, bl.a. gennem yderligere ændringer af de midlertidige rammebestemmelser. I den forbindelse ser Kommissionen også nærmere på de gældende statsstøtteregler for at sikre overensstemmelse med principperne i de midlertidige rammebestemmelser for statslige foranstaltninger til støtte for økonomien under det nuværende coronavirusudbrud.

Baggrund

Den 19. marts 2020 vedtog Kommissionen i henhold til artikel 107, stk. 3, litra b), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde nye midlertidige rammebestemmelser for statslige foranstaltninger til støtte for økonomien i forbindelse med coronavirusudbruddet. De midlertidige rammebestemmelser blev ændret første gang den 3. april 2020. I de midlertidige rammebestemmelser erkendes det, at hele EU's økonomi er udsat for en alvorlig forstyrrelse. De giver medlemsstaterne mulighed for fuldt ud at udnytte den fleksibilitet, der er indbygget i statsstøttereglerne, til at støtte økonomien og begrænser samtidig de potentielle negative konsekvenser for konkurrencevilkårene på det indre marked.

De midlertidige rammebestemmelser er med til at målrette støtten til økonomien og samtidig begrænse de negative konsekvenser for konkurrencevilkårene på det indre marked. Ændringen af de midlertidige rammebestemmelser til at omfatte støtte i form af rekapitalisering supplerer medlemsstaternes mulighed for at erhverve aktier i virksomhederne til markedspris eller på linje med private aktionærer, hvilket i princippet falder uden for EU's statsstøttekontrol. Dette kan være særlig relevant i de tilfælde, hvor der er risiko for udenlandske fjendtlige overtagelser af strategiske virksomheder. Ændringen supplerer derfor de redskaber, som medlemsstaterne allerede ifølge Kommissionens retningslinjer råder over til at sikre en stærk tilgang i hele EU til screening af udenlandske investeringer under denne folkesundhedskrise og den deraf følgende økonomiske sårbarhed.

Den 13. marts 2020 vedtog Kommissionen en meddelelse om en koordineret økonomisk reaktion på covid-19-udbruddet, hvori der redegøres for disse mulige tiltag. F.eks. kan medlemsstaterne foretage generelt gældende ændringer til gavn for virksomhederne (såsom udskydelse af betaling af skatter og afgifter eller støtte til tvungen nedsat arbejdstid på tværs af alle sektorer), hvilket falder uden for statsstøttereglerne. De kan også yde kompensation til virksomheder for tab som følge og direkte forårsaget af coronavirusudbruddet. Det kan være nyttigt at støtte de hårdest ramte sektorer såsom transport-, turist-, hotel- og restaurationsbranchen samt detailhandelen.

Detaljer

Publikationsdato
8. maj 2020
Forfatter
Repræsentationen i Danmark