Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel2. maj 2018Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

Dagsorden for Kommissionens møde 2. maj 2018

Beruxelles - Endelig dagsorden for Kommissionens møde onsdag den 2. maj 2018 der primært kommer til at handle om det langsigtede EU-budget efter 2020 samt om handelsrelationerne med USA...

Dagsorden for Kommissionens møde 2. maj 2018

Dagsordenen:

Koordinering af Kommissionens politikker/budget

EU's budget efter 2020...

Pakken om "den flerårige finansielle ramme efter 2020" - Læs mere...

  • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: "Et moderne budget for en Europæisk Union, der beskytter, styrker og forsvarer. Den flerårige finansielle ramme 2021-2027"
  • Forslag til Rådets forordning om fastsættelse af den flerårige finansielle ramme for perioden 2021-2027
  • Forslag til en interinstitutionel aftale mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning
  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om beskyttelse af Den Europæiske Unions budget i tilfælde af alvorlige mangler ved retsstatsprincippet i medlemsstaterne
  • Forslag til Rådets afgørelse om ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter
  • Forslag til Rådets forordning om metoderne og proceduren for overdragelse af de egne indtægter baseret på det fælles konsoliderede selskabsskattegrundlag, EU's emissionshandelssystem og plastemballageaffald, der ikke genanvendes, samt foranstaltningerne for at opfylde likviditetskrav
  • Forslag til Rådets forordning om fastsættelse af gennemførelsesforanstaltninger til ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter
  • Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EØF, Euroatom) nr. 1553/89 om den endelige ordning for ensartet opkrævning af egne indtægter hidrørende fra merværdiafgiften

Diverse

  • Seneste udvikling i handelsrelationerne med USA - Læs mere...

Detaljer

Publikationsdato
2. maj 2018
Forfatter
Repræsentationen i Danmark