Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel8. november 2017Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

Dagsorden for Kommissionens møde

Buxelles - Endelig dagsorden for Kommissionens møde den 8. november 2017 der handler om mobilitet, energi, klima, energieffektive køretøjer, gas, Tyrkiet, Glysophat og Brexit...

Kommissionens møde

Dagsorden:

UDENRIGS- OG SIKKERHEDSPOLITIK/ENERGIUNION/BESKÆFTIGELSE, VÆKST, INVESTERINGER OG KONKURRENCEEVNE/KLIMA- OG ENERGIPOLITIK/TRANSPORT

Mobilitets- og energipakke - Læs mere om forslagene vedrørende renere køretøjer...

 • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Gennemførelse af målene for emissionsfattig mobilitet – Et EU, som beskytter, giver forbrugerne handlingsmuligheder og beskytter erhvervsliv og arbejdstagere
 • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af regler for emissioner for nye køretøjer, især vhad angår lette erhvervskøretøjer som led i EU's integrerede indsats for at mindske CO2-emissionerne fra lette køretøjer, og om ændring af forordning (EF) nr. 715/2007 (omarbejdning)
 • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2009/33/EF om fremme af renere og mere energieffektive køretøjer til vejtransport
 • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af forordning (EF) nr. 1073/2009 om fælles regler for adgang til det internationale marked for buskørsel
 • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 92/106/EØF om indførelse af fælles regler for visse former for kombineret godstransport mellem medlemsstaterne
 • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet: På vej mod øget brug af alternative brændstoffer – en handlingsplan for infrastrukturen for alternative brændstoffer jvf. Artikel 10, stk. 6, i direktiv 2014/94/EU, herunder evaluering af de nationale handlingsplaner jf. Artikel 10, stk. 2, i direktiv 2014/94/EU
 • Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/94/EU for så vidt angår ladestandere til motorkøretøjer i klasse L, faciliteter til strømforsyning fra land til transport ad indre vandveje og brinttankstationer til havtransport og om ændring af dette direktiv for så vidt angår brintopladere til motorkøretøjer
 • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af direktiv 2009/73/EF om fælles regler for det indre marked for naturgas - Læs mere...
 • Fælles meddelelse til Europa-Parlamentet og Rådet: Øget mobilitet for militærpersonale i EU

Eventuelt

 • Michel Barniers statusrapport over forhandlingerne med Det Forenede Kongerige i forbindelse med artikel 50 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde - Læs mere...
 • Glysophat: seneste udviklinger og perspektiver - Læs mere...

Detaljer

Publikationsdato
8. november 2017
Forfatter
Repræsentationen i Danmark