Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel12. september 2018Repræsentationen i Danmark4 min læsetid

Kommissionens hvidvaskningspakke

Kommissionen har fremsat forslag om at skærpe tilsynet med EU's finansielle institutioner yderligere med henblik på at kunne tackle truslerne om hvidvask af penge og finansiering af terrorisme bedre.

Hvidvask

Den 12. september 2018 sagde kommissionsformand Jean-Claude Juncker i forbindelse med sin tale om Unionens tilstand: "De europæiske borgere forventer, at Unionen beskytter dem. I dag foreslår vi foranstaltninger, som skal give os mulighed for at bekæmpe hvidvask af penge mere effektivt på tværs af grænserne."

Selv om EU har strenge regler om bekæmpelse af hvidvask af penge, har nylige sager om hvidvask af penge i visse banker i EU skabt bekymring for, at disse regler ikke altid gøres til genstand for effektivt tilsyn og effektiv håndhævelse overalt i EU. Dette indebærer ikke blot risici for så vidt angår den europæiske finanssektors integritet og omdømme, men kan også få konsekvenser for den finansielle stabilitet i bestemte banker. Som led i en bredere indsats for at fuldføre bankunionen og kapitalmarkedsunionen foreslår Europa-Kommissionen derfor i dag at ændre forordningen om oprettelse af Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) for at styrke EBA's rolle i forbindelse med tilsynet i finanssektoren med bekæmpelse af hvidvask af penge. Dette er en del af en samlet strategi, som går ud på at styrke EU-rammen for tilsyn og tilsyn med bekæmpelse af hvidvask af penge i forbindelse med finansielle institutioner, hvilket Kommissionen har beskrevet i en meddelelse. Disse foranstaltninger vil bidrage til at fremme integriteten af EU's finansielle system og sikre finansiel stabilitet og beskyttelse mod økonomisk kriminalitet.

Styrke Den Europæiske Banktilsynsmyndigheds rolle

Kommissionen foreslår, at beføjelserne til bekæmpelse af hvidvask af penge i forhold til finanssektoren koncentreres inden for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed, og at dennes mandat styrkes med henblik på at sikre, at alle relevante myndigheder effektivt og konsekvent fører tilsyn med risikoen for hvidvask af penge, og at de relevante myndigheder samarbejder og udveksler informationer.

Den ændrede forordning vil:

  • sikre, at overtrædelser af reglerne om bekæmpelse af hvidvask af penge vil blive efterforsket konsekvent: EBA vil være i stand til at anmode nationale hvidvaskmyndigheder om at efterforske mulige væsentlige overtrædelser og om at overveje målrettede foranstaltninger — som f.eks. sanktioner

  • sikre, at de nationale hvidvaskmyndigheder overholder EU's regler og indgår i et passende samarbejde med tilsynsmyndighederne. EBA's eksisterende beføjelser vil blive styrket, så EBA som en sidste udvej, hvis de nationale myndigheder ikke reagerer, vil kunne rette afgørelser direkte til individuelle operatører i finanssektoren.

  • øge kvaliteten af tilsynet gennem fælles standarder, jævnlig revision af nationale tilsynsmyndigheder og risikovurderinger

  • muliggøre indsamling af oplysninger om risici og tendenser for hvidvask af penge og sikre udveksling af sådanne oplysninger mellem nationale tilsynsmyndigheder (datahub)

  • lette samarbejdet med ikke-EU-lande om grænseoverskridende sager

  • oprette et nyt permanent udvalg, som samler nationale hvidvaskmyndigheder

Gøre fuld brug af eksisterende tilsynsredskaber

Kommissionen fremlægger også en strategi, der har til formål at forbedre informationsudvekslingen og samarbejdet mellem tilsynsmyndigheder og hvidvaskmyndigheder. Den opfordrer de europæiske tilsynsmyndigheder, og især EBA, til at vedtage retningslinjer til støtte for tilsynsmyndighederne, når det drejer sig om at integrere aspekter ved bekæmpelse af hvidvask af penge i deres forskellige redskaber og sikre tilsynsmæssig konvergens.

Kommissionen opfordrer også Den Europæiske Centralbank til at indgå et multilateralt aftalememorandum med hvidvaskmyndighederne om udveksling af oplysninger senest den 10. januar 2019 — som krævet i det femte direktiv om bekæmpelse af hvidvask.

De næste skridt

Dagens forslag om at styrke Den Europæiske Banktilsynsmyndigheds rolle vil nu blive drøftet af Europa-Parlamentet og Rådet. Disse målrettede ændringer vil indgå i de igangværende drøftelser om Kommissionens forslag om revision af forordningerne om de europæiske tilsynsmyndigheder (ESA'er), som blev vedtaget af Kommissionen i september 2017, og som har til formål at styrke ESA'ernes kapacitet til at sikre et konvergerende og effektivt finansielt tilsyn. Kommissionen opfordrer Europa-Parlamentet og Rådet til at nå til enighed om disse forslag hurtigt.

Baggrund

Bekæmpelsen af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme er en prioritet for Juncker-Kommissionen, og den er en integrerende del af dagsordenen for risikoreduktion, der forfølges inden for bankunionen og kapitalmarkedsunionen. Vedtagelsen af det fjerde direktiv om bekæmpelse af hvidvask — som har været i kraft siden juni 2017 — og af det femte — som har været i kraft siden den 9. juli 2018, og som skal være gennemført senest i januar 2020 — har i betydelig grad styrket EU's regelsæt, herunder reglerne om samarbejde mellem hvidvaskmyndigheder og tilsynsmyndighederne. Kommissionen følger nøje den korrekte gennemførelse af det 4. direktiv om bekæmpelse af hvidvask af penge, herunder om nødvendigt gennem traktatbrudsprocedurer.

Trods denne styrkede lovgivningsramme har nogle af de seneste sager om hvidvask af penge i europæiske banker givet anledning til betænkeligheder ved sammenhængen mellem reglerne om tilsyn og reglerne om bekæmpelse af hvidvask af penge for finansielle institutioner.

Disse betænkeligheder er blevet gentaget af Rådet, finansministrene og senest af Mário Centeno, Eurogruppens formand, i hans skrivelse af 25. juni 2018 til formanden for Det Europæiske Råd, Donald Tusk. Den fransk-tyske Mesebergerklæring og -køreplan, udstedt den 19. juni 2018, har også fokus på emnet.

I maj 2018 nedsatte Europa-Kommissionen en arbejdsgruppe, der samler de europæiske tilsynsmyndigheder, Den Europæiske Centralbank og formanden for udvalget for bekæmpelse af hvidvask af penge, til at overveje mulige tiltag for at sikre et gnidningsløst samarbejde mellem hvidvaskmyndighederne og tilsynsmyndighederne i Den Europæiske Union.

Detaljer

Publikationsdato
12. september 2018
Forfatter
Repræsentationen i Danmark