Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel13. juni 2024Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

Dom i sagen om BibMedia og offentlige udbud

Den 13. juni 2024 faldt der dom i den  danske sag - C-737/22 - om BibMedia og offentlige udbud

Domstolen

Domstolens dom

Baggrund:

SKI er en indkøbscentral ejet af den danske stat og Kommunernes Landsforening. Den 4. februar 2020 sendte SKI en rammeaftale om biblioteksmaterialer i udbud. Rammeaftalen var opdelt i otte delkontrakter og havde en samlet anslået værdi på mellem 748 mio. kr. og 1,021 mia. kr. Alle delkontrakterne omfattede en rammeaftale med én leverandør, og tildelingskriteriet var laveste pris. Den 3. marts 2020, som var sidste frist for afgivelse af tilbud, modtog SKI tilbud fra AVM og BibMedia A/S (de to eneste seriøse leverandører på markedet). Begge tilbudsgivere afgav bud på alle delkontrakterne. Evalueringen viste, at BibMedia A/S havde afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud (laveste pris) for alle delkontrakterne, mens AVM havde afgivet det næstøkonomisk mest fordelagtige tilbud for alle delkontrakterne.
SKI henvendte sig til AVM med et tilbud om tildeling af delkontrakt 1 (øst), forudsat at AVM accepterede, at selskabet skulle levere til de priser, som BibMedia A/S havde afgivet som laveste bud. AVM accepterede dette. Den 9. juli 2021 indledte SKI en retssag. 
Østre Landsret har anmodet Domstolen om at oplyse, om principperne om gennemsigtighed og ligebehandling i udbudsdirektivet og det heraf følgende forhandlingsforbud er til hinder for, at en tilbudsgiver, der har afgivet det økonomisk næstmest fordelagtige tilbud i forbindelse med et offentligt udbud om særskilte delkontrakter, efter udløbet af fristen for afgivelse af tilbud får mulighed for at levere de tilbudte ydelser inden for en delkontrakt på samme vilkår som en tilbudsgiver, der har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud, og som derfor får tildelt en anden delkontrakt, der er udbudt samtidig.

Detaljer

Publikationsdato
13. juni 2024
Forfatter
Repræsentationen i Danmark