Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Meddelelse17. juni 2024Repræsentationen i Danmark4 min læsetid

EU i uge 25 - 2024 - det sker...

Mandag var stats- og regeringscheferne til topmøde i Bruxelles for at finde ud af hvem der skal indtage topposterne i EU...

Juni 2024

 

 

 

 

 

 • 18/6: Rådet for Almindelige Anliggender (samhørighed)/ Luxembourg
  Ministrene skal bl.a. drøfte forholdet mellem samhørighedspolitikken og den næste strategiske dagsorden. Rådet forventes også at godkende konklusioner om den 9. samhørighedsrapport.

 

 • 18/6: Rådet for Transport, Telekommunikation og Energi (Transport)/ Luxembourg
  Rådet vil vedtage sin holdning (generel indstilling) til den nye forordning om Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed (EMSA), det reviderede direktiv om flodinformationstjenester (RIS) og den nye forordning om anvendelse af jernbaneinfrastrukturkapacitet i det fælles europæiske jernbaneområde. Ministrene skal også godkende konklusioner om Den Europæiske Revisionsrets særberetning om EU's indsats for at nå sine trafiksikkerhedsmål, notere sig en situationsrapport om direktivet om kombineret godstransport og have en orienterende debat om de strategiske prioriteter for transport i løbet af det næste lovgivningsmandat

 

 • 19/6: Kommissionens ugentlige møde / Bruxelles
  Emnerne bliver bl.a. forårspakken for det europæiske semester, budget-2025 samt den årlige forvaltnings- og effektivitetsrapport for EU-budgettet (2023)...

 

 • 19/6: Høring i sag C-383/23 om Ilva og en GDPR-bøde
  ILVA er en del af Lars Larsen Group. Koncernens samlede omsætning i regnskabsåret 2016/2017 beløb sig til 6,57 mia. kr. Heraf udgjorde datterselskabet ILVA's omsætning lige under 1,8 mia. DKK. 
  ILVA er tiltalt for overtrædelse af databeskyttelsesforordningen ved i perioden fra maj 2018 til januar 2019 at have tilsidesat sine forpligtelser som registeransvarlig for så vidt angår opbevaring af personoplysninger vedrørende ikke mindre end 350 000 tidligere kunder. 
  Retten i Aarhus afsagde dom i første instans den 12. februar 2021. Denne ret fandt ILVA skyldig i de nævnte forhold, men fastslog, at virksomheden - i modsætning til, hvad anklagemyndigheden hævdede - havde handlet uagtsomt og ikke forsætligt. Den idømte ILVA en bøde på 100 000 DKK. 
  Sagen verserer nu for Vestre Landsret. Hvis det fastslås, at ILVA A/S har overtrådt GDPR, skal Vestre Landsret pålægge ILVA en bøde. 
  Vestre Landsret har anført, at hverken den danske, franske, tyske eller engelske udgave af GDPR bidrager til at afklare, om der ved fastsættelsen af en bøde for en virksomheds overtrædelse af GDPR skal tages hensyn til omsætningen i den samlede koncern, som selskabet er en del af. Den har derfor anmodet Domstolen om at tage stilling til, om begrebet "virksomhed" i databeskyttelsesforordningen omfatter enhver enhed, der udøver en økonomisk aktivitet, uanset denne enheds retlige status og finansieringsmåde, og i så fald om den der ved bødefastsættelse skal tages hensyn til den samlede årlige omsætning på verdensplan for den økonomiske enhed, som virksomheden er en del af, eller om der kun tages hensyn til virksomhedens egen samlede årsomsætning på verdensplan.

 

 • 19/6: Margrethe Vestager mødes med Ander Bjarklev, rektor ved Danmarks Tekniske Universitet

 

 

 

 

 

 

 • 21/6: Rådet for Økonomi og Finans / Luxembourg
  Rådet vil blive opfordret til at nå til politisk enighed om merværdiafgiften (moms) i pakken om den digitale tidsalder. Ministrene skal drøfte gennemførelsen af genopretnings- og resiliensfaciliteten og de økonomiske og finansielle konsekvenser af Ruslands aggression mod Ukraine. Ministrene vil blive opfordret til at godkende en rapport til Det Europæiske Råd om beskatningsspørgsmål og konklusioner om de fremskridt, som Gruppen vedrørende Adfærdskodeksen har gjort under det belgiske formandskab
  Bemærkninger af Valdis Dombrovskis pressekonferencen

 

 

 

 

-

 • 27-28/6: Det Europæiske Råd / Bruxelles

Kilder

Detaljer

Publikationsdato
17. juni 2024
Forfatter
Repræsentationen i Danmark