Skip to main content
Europa-Kommissionens logo
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel19. oktober 2020Repræsentationen i Danmark

Arbejdsprogram 2021

Kommissionen har vedtaget sit arbejdsprogram for 2021, der tager sigte på at gøre Europa sundere, mere retfærdigt og velstående, samtidig med at man fremskynder den langsigtede omstilling til en grønnere økonomi, som er klar til den digitale...

EU og Vestbalkan

Arbejdsprogrammet indeholder nye lovgivningsinitiativer, der dækker alle de 6 overordnede ambitioner i kommissionsformand Ursula von der Leyenspolitiske retningslinjer og følger op på hendes første tale om Unionens tilstand. Kommissionen vil, samtidig med at den gennemfører prioriteterne i dette arbejdsprogram, fortsat gøre alt for at håndtere krisen og gøre de europæiske økonomier og samfund mere modstandsdygtige.

Gennemførelse af EU's prioriteter

I Kommissionens arbejdsprogram for 2021 går man fra strategi til gennemførelse på tværs af alle seks politiske prioriteter. Dermed bekræftes Kommissionens faste intention om at føre an i den grønne og den digitale omstilling, som giver en enestående mulighed for at komme ud af den skrøbelige krisesituation og skabe ny vitalitet i Unionen.

  1. En europæisk grøn pagt

For at opnå et klimaneutralt Europa senest i 2050 vil Kommissionen fremlægge en Klar til 55-pakke for at mindske emissionerne med mindst 55 % inden 2030. Den vil dække en bred vifte af politikområder — fra vedvarende energikilder til energieffektivitet, bygningers energimæssige ydeevne, arealanvendelse, energibeskatning, indsatsfordeling og emissionshandel. En CO2-grænsetilpasningsmekanisme vil bidrage til at mindske risikoen for CO2-lækage og sikre lige vilkår ved at tilskynde EU's partnere til at øge deres klimaambitioner. Desuden vil Kommissionen foreslå foranstaltninger med henblik på at gennemføre EU's handlingsplan for den cirkulære økonomi, EU's biodiversitetsstrategi og fra jord til bord-strategien.

  1. Et Europa klar til den digitale tidsalder

For at gøre dette årti til Europas "digitale årti" vil Kommissionen fremlægge en køreplan med klart definerede digitale mål for 2030 vedrørende konnektivitet, færdigheder og digitale offentlige tjenester. Der vil blive fokuseret på retten til privatlivets fred og konnektivitet, ytringsfrihed, fri udveksling af data og cybersikkerhed. Kommissionen vil lovgive om sikkerhed, ansvar, grundlæggende rettigheder og dataaspekter af kunstig intelligens. Den vil i samme ånd foreslå et europæisk e-ID. Initiativerne vil også omfatte en opdatering af den nye industristrategi for Europa for at tage hensyn til konsekvenserne af coronaviruskrisen samt et lovgivningsforslag med henblik på at forbedre arbejdsvilkårene for platformarbejdere.

  1. En økonomi, der tjener alle

For at sikre, at den økonomiske og sundhedsmæssige krise ikke udvikler sig til en social krise, vil Kommissionen fremlægge en ambitiøs handlingsplan for en fuldstændig gennemførelse af den europæiske søjle for sociale rettigheder, således at det sikres, at ingen lades i stikken i forbindelse med Europas genopretning. Kommissionen vil også fremlægge en ny europæisk børnegaranti, der sikrer, at alle børn har adgang til basale ydelser som sundhed og uddannelse. For at understøtte vores økonomier og styrke Den Økonomiske og Monetære Union vil den revidere rammerne for håndtering af bankkrak i EU, træffe foranstaltninger til at fremme grænseoverskridende investeringer i EU og intensivere bekæmpelsen af hvidvask af penge.

  1. Et stærkere Europa i verden

Kommissionen vil sikre, at Europa spiller sin vigtige rolle i denne skrøbelige verden, bl.a. ved at lede den globale indsats for at sikre, at alle kan få adgang til en sikker vaccine. Den vil foreslå en fælles meddelelse om styrkelse af EU's bidrag til en regelbaseret multilateralisme, et fornyet partnerskab med vores sydlige nabolande og en meddelelse om Arktis. Der vil også blive forelagt en ny strategisk tilgang til støtte for afvæbning, demobilisering og reintegration af tidligere kombattanter. I en meddelelse om EU's humanitære bistand vil der blive set på, hvordan vi kan samarbejde med vores partnere og andre donorer på nye måder.

  1. Fremme af vores europæiske levevis

I forbindelse med covid-19 vil Kommissionen foreslå at opbygge en stærkere europæisk sundhedsunion, navnlig ved at styrke de eksisterende agenturers rolle og oprette et nyt agentur for biomedicinsk avanceret forskning og udvikling. For at bevare og forbedre Schengensystemets funktion vil der blive fremlagt en ny strategi for Schengens fremtid. Den nye pagt om migration og asyl vil blive fulgt op af en række forslag til foranstaltninger vedrørende lovlig migration, herunder en pakke om "talent og færdigheder". De øvrige elementer omfatter bl.a. en handlingsplan for bekæmpelse af smugling af migranter samt en bæredygtig strategi for frivillig tilbagevenden og reintegration. Kommissionen vil fortsat styrke sikkerhedsunionen og bekæmpe terrorisme, organiseret kriminalitet og hybride trusler. Den vil også fremlægge en omfattende strategi for bekæmpelse af antisemitisme.

  1. Nyt skub i det europæiske demokrati

For at opbygge en Union med lige muligheder vil Kommissionen fremlægge nye strategier for barnets rettigheder og rettigheder for personer med handicap samt et forslag om bekæmpelse af kønsbaseret vold. Den vil også foreslå, at listen over grov grænseoverskridende kriminalitet udvides til at omfatte alle former for hadforbrydelser og hadefuld tale. Kommissionen vil foreslå klarere regler for finansiering af europæiske politiske partier og træffe foranstaltninger til at beskytte journalister og civilsamfundet mod unødige retssager. I en langsigtet vision for landdistrikterne vil der blive foreslået foranstaltninger til at udnytte disse regioners fulde potentiale.

I betragtning af de planlagte initiativers langsigtede og gennemgribende karakter er det vigtigere end nogensinde at lovgive på den mest virkningsfulde måde og med tanke på fremtiden. I den kommende meddelelse om bedre lovgivning vil der på ny blive lagt vægt herpå. Der vil blive fokuseret på forenkling og reduktion af byrder, navnlig gennem indførelsen af en "én ind, én ud" -tilgang. Fit for Future-platformen vil understøtte Kommissionen i forbindelse med denne ambition, som der vil være særligt behov for efter covid-19-pandemien. For at opnå konkrete resultater vil Kommissionen også intensivere sit opsøgende arbejde, og konferencen om Europas fremtid vil i den sammenhæng spille en central rolle.

Bilag 1 til arbejdsprogrammet for 2021 indeholder en fuldstændig liste over de 44 nye politiske mål inden for rammerne af de 6 overordnede ambitioner.

De næste skridt

Kommissionens arbejdsprogram for 2021 er resultatet af et tæt samarbejde med Europa-Parlamentet, medlemsstaterne og EU's rådgivende organer. Kommissionen vil nu indlede drøftelser med Parlamentet og Rådet for at opstille en liste over fælles prioriteter, som medlovgiverne er enige om at handle hurtigt på.

Baggrund

Hvert år vedtager Kommissionen et arbejdsprogram med en liste over foranstaltninger, den vil iværksætte i de kommende tolv måneder. Arbejdsprogrammet informerer offentligheden og medlovgiverne om vores politiske tilsagn om at fremlægge nye initiativer, trække udestående forslag tilbage og gennemgå den eksisterende EU-lovgivning. Programmet omfatter ikke Kommissionens løbende arbejde med at varetage sin rolle som traktaternes vogter og håndhæve eksisterende lovgivning eller de løbende initiativer, som Kommissionen hvert år vedtager.

Kommissionens arbejdsprogram for 2021 er kædet tæt sammen med genopretningsplanen for Europa, genopretningsinstrumentet NextGenerationEU og et styrket EU-budget for 2021-2027. Via genopretnings- og resiliensfaciliteten skal der kanaliseres et hidtil uset beløb på 672,5 mia. EUR i form af tilskud og lån i det første afgørende genopretningsår. I mellemtiden udarbejder medlemsstaterne planer for genopretning og modstandsdygtighed, hvori der fastlægges reformer og investeringer, som er i overensstemmelse med EU's politiske mål på det grønne og digitale område: mindst 37 % af udgifterne skal gå til den grønne omstilling og mindst 20 % til den digitale omstilling. For at tilbagebetale de midler, der tilvejebringes under NextGenerationEU, vil Kommissionen fremsætte forslag til nye egne indtægter med udgangspunkt i et revideret emissionshandelssystem, en CO2-grænsetilpasningsmekanisme og en digital afgift.

Detaljer

Publikationsdato
19. oktober 2020
Forfatter
Repræsentationen i Danmark