Skip to main content
Repræsentation i Danmark logo
Repræsentation i Danmark

Genopretnings- og resiliensplanen

Kommissionen udbetaler forfinansiering på 1,5 mia. kr. til Danmark den 2. september 2021 - Klik her...

Dansk genopretningsplan endeligt godkendt i Ministerrådet den 13. juli 2021 - Klik her...

Statsminister Mette Frederiksen tog torsdag den 17. juni 2021 imod Kommissionens formand, Ursula von der Leyen i forbindelse med NextGenerationEU og godkendelsen af de danske genopretnings- og resiliensplaner - Læs mere...

Lederne af samtlige lande i Den Europæiske Union, Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen blev i december 2020 enige om en genopretningsplan for at bidrage til at udbedre de økonomiske og sociale skader, som skyldes covid-19-pandemien.

I alt 1,8 billioner EUR vil gennem EU’s langsigtede budget og det midlertidige NextGenerationEU-instrument være med til at opbygge et grønnere, mere digitalt og mere modstandsdygtigt Europa.

Hvad indeholder EU’s genopretningsplan?

Det langsigtede EU-budget, som blev forøget for at tackle de covid-relaterede udfordringer, sikrer, at mere end 50 % af genopretningsplanen målrettes modernisering gennem forskning og innovation, de grønne og digitale omstillinger og beredskab, genopretning og resiliens.

Denne fremadrettede pakke vil på linje med den europæiske grønne pagt anvendes til at bekæmpe klimaforandringer, og der vil være særlig fokus på beskyttelse af biodiversitet. 30 % af EU-budgettet vil blive brugt på disse prioriteter.

NextGenerationEU indeholder yderligere 750 milliarder EUR, hvoraf 672,5 milliarder EUR vil blive brugt gennem genopretnings- og resiliensfaciliteten i form af lån og tilskud for at støtte EU-landenes strukturreformer og investeringer.

Det europæiske semester, som er rammen for koordinering og overvågning af økonomisk politik, er også blevet tilpasset, da det er tæt knyttet til genopretnings- og resiliensfaciliteten. Dermed kan det sikres, at strukturreformer er en integreret del af hvert lands genopretning.

Alle EU’s medlemslande, som vil have adgang til midler fra genopretnings- og resiliensfaciliteten, har fremlagt en genopretnings- og resiliensplan, hvori mindst 37 % af udgifterne er til klima og 20 % er til digitale investeringer og reformer, som skal være gennemført inden 2026.

Med NextGenerationEU skaber vi et nyt, grønt Europa - Læs mere...

Mere om EU’s genopretningsplan

Spørgsmål og svar om pakken på 1,8 billioner EUR

Genopretnings- og resiliensfaciliteten

Det europæiske semester 2021 – en ekstraordinær cyklus

Den europæiske grønne pagt

Genopretningsplanen i Danmark

Prognose for DK

Genopretningen af Europa efter de økonomiske, finansielle og sociale virkninger af covid-19-pandemien er af afgørende betydning for Danmarks økonomiske interesser, navnlig eftersom Danmark er afhængig af eksport til det indre marked.

Hvad kan genopretningsplanen betyde for Danmark?

Der er i NextGenerationEU, EU’s midlertidige genopretningsinstrument, fokus på at gøre den danske økonomi grønnere, mere digital og modstandsdygtig over for fremtidige forstyrrelser. Målet med den danske plan er at støtte massive investeringer i den grønne omstilling, hvilket er nødvendigt for at nå målet om at mindske drivhusgasemissionerne i Danmark med 70 procent inden 2030. Et mål, som et bredt flertal i Folketinget har sat. Danmark står til at modtage omkring 11.500 millioner kr. frem til 2026 fra genopretnings- og resiliensfaciliteten, som udgør omkring 90 % af NextGenerationEU. 

Den danske plan er blevet til på basis af input fra:

  • otte “genstartshold” for væsentlige virksomhedsområder med deltagelse af arbejdsmarkedets parter. De undersøgte mulige initiativer med særlig vægt på styrkelse af danske eksportmuligheder og med regelmæssige tilbagemeldinger til regeringen om deres konklusioner.
  • anbefalingerne fra de 13 klimapartnerskaber med industrien og erhvervslivet. Klimapartnerskaberne fik til opgave at identificere og udvikle nye grønne løsninger, som kunne både mindske erhvervslivets og industriens emissioner og styrke virksomhedernes grønne konkurrenceevne. 

Feedback her fra er blevet integreret i udkastet til planen, som nu er blevet fremlagt for Europa-Kommissionen. Den endelige plan vil blive vurderet af Kommissionens inden for to måneder, når den er fremlagt.

Den danske genopretnings- og resiliensplan

Kan læses her...

Danmark står også til at modtage betydelige midler fra den europæiske fond for retfærdig omstilling (grøn omstilling), Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (erhvervsliv) og fra Den Europæiske Landbrugsfond gennem det normale 7-årige budget for 2021-2027.

Den økonomiske efterårsprognose


Danmark fremlagde officiel genopretnings- og resiliensplan den 30. april 2021