Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel7. maj 2020Repræsentationen i Danmark7 min læsetid

Bekæmpelse af hvidvask...

Kommissionen's handlingsplan for en samlet EU-politik om forebyggelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme...

Kommissionen har offentliggjort en ambitiøs og mangesidet handlingsplan, der indeholder konkrete foranstaltninger, som Kommissionen vil træffe i løbet af de næste 12 måneder for bedre at håndhæve, føre tilsyn med og koordinere EU's regler om bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme. Formålet med denne nye samlede strategi er at lukke eventuelle resterende smuthuller og fjerne eventuelle svage led i EU's regler.

Kommissionens ledende næstformand, Valdis Dombrovskis, sagde: "Vi er nødt til at sætte en stopper for sorte penge, som infiltrerer vores finansielle system. I dag styrker vi vores forsvar yderligere for at bekæmpe hvidvask af penge og finansiering af terrorisme med en samlet og vidtrækkende handlingsplan. Der bør ikke være nogen svage led i vores regler og gennemførelsen heraf. Vi er fast besluttet på at gennemføre alle disse foranstaltninger — hurtigt og konsekvent — i løbet af de næste 12 måneder. Vi styrker også EU's globale rolle i forbindelse med udformningen af internationale standarder for bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme."

Kommissionen har i dag også offentliggjort en mere gennemsigtig, forbedret metode til identificering af højrisikotredjelande, som har strategiske mangler i deres ordninger for bekæmpelse af hvidvask af penge og bekæmpelse af finansiering af terrorisme, der udgør en væsentlig trussel mod EU's finansielle system. Dette vil styrke vores engagement i forhold til tredjelande og sikre et bedre samarbejde med Den Finansielle Aktionsgruppe (FATF).

Endelig har Kommissionen også i dag vedtaget en ny liste over tredjelande med strategiske mangler i deres rammer for bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme.

Handlingsplan for en samlet EU-politik for forebyggelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme

Den handlingsplan, der fremlægges i dag, bygger på seks søjler, der hver især har til formål at forbedre EU's samlede bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme og styrke EU's globale rolle på dette område. Disse seks søjler vil tilsammen sikre, at EU's regler er mere harmoniserede og derfor mere effektive. Reglerne vil være omfattet af et bedre tilsyn, og der vil være tale om en bedre koordinering mellem medlemsstaternes myndigheder.

De seks søjler er følgende:

  1. Effektiv anvendelse af EU-reglerne: Kommissionen vil fortsat nøje overvåge medlemsstaternes gennemførelse af EU-reglerne for at sikre, at de nationale regler er i overensstemmelse med de højest mulige standarder. Sideløbende hermed tilskynder dagens handlingsplan Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) til fuldt ud at udnytte sine nye beføjelser til at bekæmpe hvidvask af penge og finansiering af terrorisme.
  2. Et fælles EU-regelsæt: Selv om de nuværende EU-regler er vidtrækkende og effektive, har medlemsstaterne tendens til at anvende dem på en lang række forskellige måder. Divergerende fortolkninger af reglerne fører derfor til smuthuller i vores system, som kan udnyttes af kriminelle. For at bekæmpe dette vil Kommissionen fremsætte forslag til et mere harmoniseret regelsæt i første kvartal af 2021.
  3. Tilsyn på EU-plan: På nuværende tidspunkt er det op til hver enkelt medlemsstat at føre individuelt tilsyn med EU's regler på dette område, og derfor kan der opstå mangler i den måde, der føres tilsyn med reglerne på. I første kvartal af 2021 vil Kommissionen fremsætte forslag til oprettelse af en tilsynsmyndighed på EU-plan.
  4. En koordinerings- og støttemekanisme for medlemsstaternes finansielle efterretningsenheder: Finansielle efterretningsenheder i medlemsstaterne spiller en afgørende rolle med hensyn til at identificere transaktioner og aktiviteter, der kan kædes sammen med kriminelle aktiviteter. I første kvartal af 2021 vil Kommissionen fremsætte forslag til oprettelse af en EU-mekanisme, der kan bidrage til yderligere at koordinere og støtte arbejdet i disse organer.
  5. Håndhævelse af EU's strafferetlige bestemmelser og informationsudveksling: Retligt og politimæssigt samarbejde på grundlag af EU-instrumenter og institutionelle ordninger er afgørende for at sikre en passende udveksling af oplysninger. Den private sektor kan også spille en rolle i forbindelse med bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme. Kommissionen vil udstikke retningslinjer for offentlig-private partnerskabers rolle med hensyn til at præcisere og forbedre dataudveksling.
  6. EU's globale rolle: EU samarbejder aktivt med Den Finansielle Aktionsgruppe og på verdensplan i forbindelse med udformningen af internationale standarder for bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme. Vi er fast besluttet på at optrappe vores indsats, således at vi fremstår som én global aktør på dette område. EU vil navnlig skulle tilpasse sin tilgang til tredjelande med mangler i deres ordning for bekæmpelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme, som bringer det indre marked i fare. Den nye metode, der er offentliggjort i dag sammen med handlingsplanen, giver EU de nødvendige redskaber i den forbindelse. Indtil den reviderede metode finder anvendelse, vil den opdaterede EU-liste, der fremlægges i dag, sikre en bedre tilpasning til den seneste liste fra FATF (Den Finansielle Aktionsgruppe).

For at sikre inklusive drøftelser om udviklingen af disse politikker har Kommissionen i dag indledt en offentlig høring om handlingsplanen. Myndigheder, interessenter og borgere har indtil den 29. juli til at give feedback.

Forbedret metode

Kommissionen har i dag offentliggjort en ny metode til identificering af højrisikotredjelande, som har strategiske mangler i deres nationale ordninger for bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, der udgør en væsentlig trussel mod EU's finansielle system. Formålet med denne nye metode er at skabe større klarhed og gennemsigtighed i processen med at identificere disse tredjelande. De vigtigste nye elementer vedrører: i) samspillet mellem EU's og FATF's procedure for listeopførelse, ii) øget samarbejde med tredjelande og iii) udvidet høring af medlemsstaternes eksperter. Europa-Parlamentet og Rådet vil have adgang til alle relevante oplysninger på de forskellige trin i procedurerne under forbehold af passende håndteringskrav.

Opdateret liste

Kommissionen har i henhold til direktivet om bekæmpelse af hvidvaskning af penge en juridisk forpligtelse til at identificere højrisikotredjelande med strategiske mangler i deres ordninger for bekæmpelse af hvidvask af penge og bekæmpelse af finansiering af terrorisme. Mens vi afventer, at den forbedrede metode finder anvendelse, har Kommissionen i dag revideret sin liste under hensyntagen til udviklingen på internationalt plan siden 2018. Den nye liste stemmer nu bedre overens med de lister, der er offentliggjort af FATF.

Lande, der er opført på listen: Bahamas, Barbados, Botswana, Cambodja, Ghana, Jamaica, Mauritius, Mongoliet, Myanmar, Nicaragua, Panama og Zimbabwe.

Lande, der er fjernet fra listen: Bosnien-Hercegovina, Etiopien, Guyana, Den Demokratiske Folkerepublik Laos, Sri Lanka og Tunesien.

Kommissionen har ændret listen ved en delegeret forordning. Den vil nu blive forelagt for Europa-Parlamentet og Rådet til godkendelse inden for en måned (med en mulig forlængelse på en måned). Som følge af coronavirus-krisen finder den forordning, der fremlægges i dag, vedrørende tredjelande — og dermed de nye beskyttelsesforanstaltninger — først anvendelse fra den 1. oktober 2020. Dette skal sikre, at alle interessenter har tid til at forberede sig på passende vis. Fjernelsen af lande fra listen berøres dog ikke heraf og træder i kraft 20 dage efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Baggrund

I Kommissionens pakke om bekæmpelse af hvidvask af penge fra juli 2019 blev der peget på en række svagheder ved EU's bekæmpelse af hvidvask af penge og bekæmpelse af finansiering af terrorisme. Selv om gennemførelsen og ikrafttrædelsen af den seneste lovgivning vil løse nogle af disse problemer, er der fortsat andre problemer. Som svar på denne pakke opfordrede Europa-Parlamentet og Rådet Kommissionen til at undersøge, hvilke skridt der kan tages for at opnå et mere harmoniseret sæt regler, bedre tilsyn, herunder på EU-plan, samt en bedre koordinering mellem finansielle efterretningsenheder. Den handlingsplan, der fremlægges i dag, er Kommissionens svar på denne opfordring til handling og det første skridt i retning af Kommissionens prioritet, der er at levere en ny, samlet ramme for bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme. Den nye metode til at identificere og afbøde trusler, som strategiske mangler ved tredjelandes bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme udgør for integriteten af EU's finansielle system, også offentliggjort i dag, vil ruste EU til bedre at håndtere eksterne risici.

Detaljer

Publikationsdato
7. maj 2020
Forfatter
Repræsentationen i Danmark