Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel25. november 2020Repræsentationen i Danmark4 min læsetid

Kønshandlingsplan

Kvinders og pigers rettigheder skal sættes i centrum af den globale genopretning, så vi kan opbygge en verden med ligestilling mellem kønnene...

Kvinder

Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik har fremlagt ambitiøse planer, der skal fremme ligestilling mellem kønnene og styrke kvinders indflydelse og status i hele Den Europæiske Unions optræden udadtil.

Der er gjort væsentlige, men ujævne fremskridt med hensyn til at fremme kvinders og pigers rettigheder, men der er ikke et eneste land i verden, der er på vej mod at opnå ligestilling mellem kønnene og styrke kvinders og pigers indflydelse og status inden 2030. Desuden er kvinder og piger hårdere ramt af covid-19-krisens sundhedsmæssige og socioøkonomiske konsekvenser. F.eks. er andelen af tabte arbejdspladser 1,8 gange højere for kvinder end for mænd, fordi en højere andel af kvinder arbejder uformelt og i sårbare sektorer. Andelen af kvinder i fattigdom kan stige med 9,1 %.

Fremme af ligestilling mellem kønnene i EU's optræden udadtil 2021-2025

Kønshandlingsplan III giver EU en politisk ramme med fem søjler for handling, der skal føre til hurtigere fremskridt hen imod opfyldelsen af internationale forpligtelser og en verden, hvor alle kan trives. Den gør fremme af ligestilling mellem kønnene til en prioritet i alle eksterne politikker og tiltag, omfatter en køreplan for samarbejde med interessenter på nationalt, regionalt og multilateralt plan, optrapper indsatsen inden for strategiske tematiske områder, opfordrer institutionerne til at gå foran med et godt eksempel og sikrer, at resultaterne er gennemsigtige.

De fem søjler i detaljer:

1) Senest i 2025 skal 85 % af alle nye foranstaltninger i forbindelse med EU's eksterne forbindelser bidrage til ligestilling mellem kønnene og styrke kvinders indflydelse og status. Med kønshandlingsplan III indføres der strenge regler for gennemførelsen og overvågningen af integrationen af kønsaspektet på tværs af sektorer. Al ekstern bistand på tværs af alle sektorer, bl.a. infrastruktur, digitalisering, energi, landbrug og blandede midler, bør integrere et kønsperspektiv og støtte ligestilling mellem kønnene.

2) Fælles strategisk vision og tæt samarbejde med medlemsstater og partnere på multilateralt, regionalt og nationalt plan. Kønshandlingsplan III taler for at udvikle en fælles tilgang for alle EU-aktører på landeniveau og for at fokusere på udvalgte strategiske spørgsmål. En omhyggelig kønsspecifik analyse og tæt samråd med medlemsstaterne, civilsamfundsorganisationer, kvinderettighedsaktivister og unge vil udgøre et solidt grundlag for tiltag på stedet.

3) I kønshandlingsplan III opfordres der til hurtigere fremskridt med fokus på de centrale tematiske indsatsområder, herunder bekæmpelse af kønsrelateret vold og fremme af kvinders og pigers økonomiske, sociale og politiske indflydelse og status. Den fremhæver på ny adgangen til sundhedspleje for alle, seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder, ligestilling mellem kønnene på uddannelsesområdet samt fremme af lige deltagelse og lederskab. Den integrerer også fuldt ud EU's politiske ramme for kvinder, fred og sikkerhed og bringer kønsperspektivet ind i nye politikområder såsom den grønne og den digitale omstilling.

4) Gå foran med et godt eksempel. I handlingsplanen opfordres Den Europæiske Union til at gå foran med et godt eksempel, bl.a. ved at etablere en kønsorienteret og kønsbalanceret ledelse på højeste politiske og forvaltningsmæssige niveauer.

5) Måling af resultaterne. Med kønshandelsplan III anvendes der en ny tilgang til overvågning, evaluering og læring med større fokus på at måle resultater. EU vil etablere et kvantitativt, kvalitativt og inklusivt overvågningssystem for at øge den offentlige ansvarlighed, sikre gennemsigtighed og adgang til oplysninger om EU's støtte til ligestilling mellem kønnene på verdensplan. Kommissionen vil i samarbejde med EU-Udenrigstjenesten hvert år overvåge de fremskridt, der gøres med hensyn til gennemførelsen af kønshandlingsplan III.

En transformativ tilgang

Et centralt mål i den nye handlingsplan er at bidrage til at sætte kvinder, piger og unge i stand til fuldt ud at udnytte deres rettigheder og øge deres deltagelse i det politiske, økonomiske, sociale og kulturelle liv. Kønshandlingsplan III støtter i høj grad pigers og kvinders deltagelse og lederskab ved at fremme det gennem eksempelvis forvaltningsprogrammer og reformer af den offentlige forvaltning.

Kønshandlingsplan III vil fremme en transformativ og intersektionel tilgang og integrere ligestillingsaspektet i alle politikker og tiltag. Den har til formål at sætte ind over for strukturelle årsager til ulighed mellem kønnene og forskelsbehandling på grund af køn, herunder ved aktivt at lade mænd og drenge udfordre kønsroller og -stereotyper. For at sikre, at ingen lades i stikken, sigter handlingsplanen mod at tage hånd om alle tværgående dimensioner af forskelsbehandling, idet der for eksempel lægges særlig vægt på kvinder med handicap og indvandrerkvinder samt forskelsbehandling på grund af alder eller seksuel orientering.

Baggrund

Denne kønshandlingsplan afspejler målene i EU's strategi for ligestilling mellem kønnene, Kommissionens første strategi på ligestillingsområdet, der opfylder de tilsagn, som formand Ursula von der Leyen gav i sine politiske retningslinjer.

Detaljer

Publikationsdato
25. november 2020
Forfatter
Repræsentationen i Danmark