Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel1. oktober 2020Repræsentationen i Danmark3 min læsetid

Åbningsskrivelse til Det Forenede Kongerige...

Kommissionen har sendt en åbningsskrivelse til Det Forenede Kongerige som følge af landets overtrædelse af sine forpligtelser i henhold til udtrædelsesaftalen. Dette markerer indledningen af en formel traktatbrudsprocedure mod Det Forenede Kongerige...

Brexit

Det fremgår af udtrædelsesaftalens artikel 5, at Den Europæiske Union og Det Forenede Kongerige skal træffe alle passende foranstaltninger for at sikre opfyldelsen af de forpligtelser, der følger af udtrædelsesaftalen, og at de skal afholde sig fra at træffe foranstaltninger, som kan bringe virkeliggørelsen af disse mål i fare. Begge parter er bundet af forpligtelsen til at samarbejde i god tro om udførelsen af de opgaver, der følger af udtrædelsesaftalen.

Den 9. september 2020 forelagde den britiske regering et lovforslag ("Det Forenede Kongeriges lov om det indre marked"), som, hvis det vedtages, udgør en grov krænkelse af protokollen om Irland/Nordirland, fordi det vil give Det Forenede Kongeriges myndigheder mulighed for at se bort fra retsvirkningerne af protokollens materielle bestemmelser ifølge udtrædelsesaftalen. Repræsentanter for Det Forenede Kongeriges regering har anerkendt denne overtrædelse ved at erklære, at lovforslaget har til formål at åbne mulighed for permanent at fravige de forpligtelser, der følger af protokollen. Det Forenede Kongeriges regering har undladt at trække de omstridte dele af lovforslaget tilbage til trods for Den Europæiske Unions anmodninger.

Derved har Det Forenede Kongerige tilsidesat den forpligtelse til at handle i god tro, der er fastsat i udtrædelsesaftalens artikel 5. Det Forenede Kongerige har endvidere indledt en procedure, som — hvis lovforslaget vedtages — vil hindre gennemførelsen af udtrædelsesaftalen. Derfor har Kommissionen i dag indledt en traktatbrudsprocedure i overensstemmelse med udtrædelsesaftalens bestemmelser.

Næste skridt

Det Forenede Kongerige har indtil udgangen af denne måned til at fremsætte sine bemærkninger til åbningsskrivelsen. Efter at have gjort sig bekendt med disse bemærkninger, eller hvis der ikke fremsættes bemærkninger, kan Kommissionen, hvis det er hensigtsmæssigt, beslutte at afgive en begrundet udtalelse.

Baggrund

Udtrædelsesaftalen blev ratificeret af både EU og Det Forenede Kongerige. Den trådte i kraft den 1. februar 2020 og har retsvirkninger i henhold til folkeretten.

Efter at Det Forenede Kongeriges regering offentliggjorde udkastet til "Det Forenede Kongeriges lov om det indre marked" den 9. september 2020, indkaldte Maroš Šefčovič, næstformand i Kommissionen, til et ekstraordinært møde i Det Blandede Udvalg mellem EU og Det Forenede Kongerige for at anmode Det Forenede Kongeriges regering om at redegøre nærmere for sine hensigter og reagere på Unionens alvorlige betænkeligheder. Dette møde fandt sted den 10. september i London mellem Michael Gove, Chancellor of the Duchy of Lancaster, og næstformand Maroš Šefčovič.

På mødet oplyste næstformand Maroš Šefčovič, at hvis lovforslaget vedtages, vil det udgøre en yderst alvorlig overtrædelse af udtrædelsesaftalen og af folkeretten. Han opfordrede Det Forenede Kongeriges regering til at trække disse foranstaltninger tilbage fra lovforslaget hurtigst muligt og under alle omstændigheder inden udgangen af september.

På det tredje ordinære møde i Det Blandede Udvalg den 28. september 2020 opfordrede næstformand Maroš Šefčovič endnu en gang Det Forenede Kongeriges regering til at trække de omstridte foranstaltninger tilbage fra lovforslaget. Det Forenede Kongeriges regering bekræftede ved denne lejlighed, at den agtede at gå videre med udkastet til lovgivning.

Ifølge udtrædelsesaftalen hører Det Forenede Kongerige ind under EU-Domstolens kompetence i overgangsperioden, og Kommissionen har de beføjelser, den har fået tillagt ved EU-retten, i forhold til Det Forenede Kongerige — også når det gælder fortolkningen og anvendelsen af aftalen.

Detaljer

Publikationsdato
1. oktober 2020
Forfatter
Repræsentationen i Danmark