Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel15. marts 2021Repræsentationen i Danmark4 min læsetid

Åbningsskrivelse til Det Forenede Kongerige...

Kommissionen har sendt en åbningsskrivelse til Det Forenede Kongerige for manglende overholdelse af dets forpligtelser i henhold til udtrædelsesaftalens protokollen om Irland og Nordirland.

EU fuldender sine forberedelser på brexit uden en aftale den 12. april

Bl.a handler det om forpligtelsen til at agere i god tro i henhold til udtrædelsesaftalen. Dette markerer indledningen af en formel traktatbrudsprocedure mod Det Forenede Kongerige. Det er anden gang i løbet af seks måneder, at den britiske regering er parat til at overtræde folkeretten.

Kommissionen reagerer på denne situation på følgende to måder:

  • For det første har Kommissionen sendt en åbningsskrivelse til Det Forenede Kongerige om overtrædelse af væsentlige bestemmelser i EU-retten vedrørende varebevægelser og rejser med selskabsdyr, der finder anvendelse i medfør af protokollen om Irland og Nordirland. Dette markerer indledningen af en formel traktatbrudsprocedure, jf. protokollens artikel 12, stk. 4, sammenholdt med artikel 258 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. I henhold til artikel 12, stk. 4, i protokollen om Irland og Nordirland har EU-institutionerne, navnlig Europa-Kommissionen og Den Europæiske Unions Domstol, tilsyns- og håndhævelsesbeføjelser i henhold til EU-traktaterne for så vidt angår specifikke bestemmelser i protokollen, herunder artikel 5. I skrivelsen opfordres Det Forenede Kongerige til hurtigt at træffe afhjælpende foranstaltninger for at genoprette overholdelsen af betingelserne i protokollen. Det Forenede Kongerige har en måned til at besvare skrivelsen.
  • For det andet har næstformand Maroš Šefčovič sendt et politisk brev til David Frost, Det Forenede Kongeriges medformand for Det Blandede Udvalg, hvori han opfordrer den britiske regering til at korrigere og afstå fra i praksis at gennemføre de erklæringer og retningslinjer, der blev offentliggjort den 3. og 4. marts 2021. Disse ensidige foranstaltninger er et brud på pligten til at udvise god tro i henhold til udtrædelsesaftalens artikel 5. I brevet opfordres Det Forenede Kongerige også til i god tro at indlede bilaterale konsultationer i Det Blandede Udvalg med henblik på at nå frem til en gensidigt acceptabel løsning inden udgangen af denne måned.

Protokollen om Irland og Nordirland blev som en integreret del af udtrædelsesaftalen ratificeret af både EU og Det Forenede Kongerige, har været i kraft siden den 1. februar 2020 og har retsvirkninger i henhold til folkeretten. Formålet med protokollen er at opretholde fred og stabilitet, beskytte Langfredagsaftalen (Belfastaftalen), undgå en hård grænse på øen Irland og bevare EU's indre markeds integritet. For at disse mål kan nås, skal protokollen gennemføres fuldt ud. Den britiske regerings manglende gennemførelse bringer opfyldelsen af disse mål i fare.

Næste skridt

Det Forenede Kongerige har nu en måned til at fremsætte sine bemærkninger til åbningsskrivelsen. Efter at have gennemgået disse bemærkninger, eller i tilfælde af, at der ikke er fremsat bemærkninger, kan Kommissionen om nødvendigt beslutte at afgive en begrundet udtalelse. I henhold til protokollens artikel 12, stk. 4, har Den Europæiske Unions Domstol fulde beføjelser i henhold til traktaterne, herunder muligheden for at pålægge betaling af et engangsbeløb eller en bøde.

For det andet kan EU, hvis Det Forenede Kongerige ikke i god tro indleder konsultationer i Det Blandede Udvalg med henblik på at nå frem til en gensidigt acceptabel løsning inden udgangen af denne måned, give skriftlig meddelelse om indledning af konsultationer i henhold til udtrædelsesaftalens artikel 169 som et første skridt i processen for tvistbilæggelsesmekanismen i udtrædelsesaftalens sjette del, afsnit III. Hvis der ikke findes en løsning, kan EU henvise tvisten til bindende voldgift. Dette kan i sidste ende også føre til, at voldgiftspanelet pålægger økonomiske sanktioner. I tilfælde af manglende betaling eller vedvarende manglende overholdelse kan EU suspendere sine forpligtelser i henhold til udtrædelsesaftalen (med undtagelse af den del af aftalen, der vedrører borgerrettigheder) eller handels- og samarbejdsaftalen i overensstemmelse med artikel INST.24, stk. 4, f.eks. ved at indføre told på import af varer fra Det Forenede Kongerige.

Baggrund

Den 3. marts 2021 erklærede den britiske regering, at den agtede ensidigt at forsinke den fulde anvendelse af protokollen om bevægelighed for varer og rejser med selskabsdyr fra Storbritannien til Nordirland. Denne erklæring efterfulgte mødet i Det Blandede Udvalg den 24. februar 2021, hvor Det Forenede Kongerige offentligt forpligtede sig til at sikre en korrekt gennemførelse af protokollen samt til at gennemføre alle de afgørelser, der blev truffet i Det Blandede Udvalg i december 2020.

Det Forenede Kongerige tyede til denne ensidige handling uden nogen drøftelse med eller høring af EU i de organer, der er oprettet ved udtrædelsesaftalen. Handlingen udgør en klar afvigelse fra den konstruktive tilgang, der havde været fremherskende indtil dette tidspunkt, og undergraver dermed både Det Blandede Udvalgs arbejde og den gensidige tillid og samarbejdsånd, der var blevet genopbygget i de sidste måneder af 2020, efter den usikkerhed, som Det Forenede Kongeriges lov om det indre marked skabte.

EU har i god tro løbende engageret sig i Det Blandede Udvalg for at finde pragmatiske løsninger, der kan bidrage til at minimere de forstyrrelser, der forårsages af brexit, og bidrage til at lette dagligdagen for befolkningen i Nordirland. EU har konsekvent bestræbt sig på at styre alle berørte parter i retning af fuld overholdelse af protokollen.

Denne nylige afgørelse giver endnu en gang Det Forenede Kongerige retning mod en bevidst tilsidesættelse af landets internationale retlige forpligtelser og pligten til at udvise god tro, som i henhold til artikel 26 i Wienerkonventionen om traktatretten bør være i højsædet ved anvendelsen af internationale aftaler.

Detaljer

Publikationsdato
15. marts 2021
Forfatter
Repræsentationen i Danmark