Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel9. marts 2020Repræsentationen i Danmark3 min læsetid

Afrikastrategi

Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik har fremlagt et forslag om grundlaget for en ny strategi for samarbejdet med Afrika.

Femte topmøde mellem Den Afrikanske Union og EU

Meddelelsen indeholder forslag om gennem partnerskaber at intensivere samarbejdet på fem nøgleområder: grøn omstilling, digital omstilling, bæredygtig vækst og job, fred og regeringsførelse samt migration og mobilitet. På grundlag af dette dokument vil Europa indlede drøftelser med afrikanske partnere med henblik på at nå frem til en ny fælles strategi, der skal godkendes på topmødet mellem Den Europæiske Union og Den Afrikanske Union i oktober 2020.

Det fornyede samarbejde inden for de fem områder, som der blev fremlagt forslag om i dag, vil bygge på en løbende dialog med de afrikanske partnere frem mod det næste topmøde mellem EU og AU i Bruxelles i oktober 2020 med henblik på at fastlægge fælles strategiske prioriteter for de kommende år.

De fremlagte forslag bygger på et voksende momentum i forbindelserne mellem EU og Afrika. 2020 vil i kraft af det 6. topmøde mellem Den Afrikanske Union og EU og afslutningen af forhandlingerne om den nye partnerskabsaftale mellem EU og gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet blive et afgørende år for realiseringen af vores ambition om et endnu stærkere partnerskab med Afrika, vores naturlige partner.

Partnerskabet bør bygge på en klar forståelse af vores respektive og fælles interesser og ansvarsområder.

I meddelelsen foreslås det, at EU og Afrika slår sig sammen med henblik på at gennemføre følgende foranstaltninger:

  1. maksimere fordelene ved den grønne omstilling og minimere truslerne mod miljøet i fuld overensstemmelse med Parisaftalen
  2. fremme den digitale omstilling på kontinentet
  3. i væsentlig grad øge miljømæssigt, socialt og finansielt bæredygtige investeringer, der er modstandsdygtige over for klimaændringernes virkninger fremme investeringsmulighederne ved at øge anvendelsen af innovative finansieringsmekanismer og fremme den regionale og kontinentale økonomiske integration, navnlig gennem den afrikanske kontinentale frihandelsaftale
  4. tiltrække investorer ved at støtte afrikanske stater i vedtagelsen af politikker og gennemførelsen af reguleringsmæssige reformer, der forbedrer erhvervsklimaet og investeringsklimaet, herunder lige konkurrencevilkår for erhvervslivet
  5. hurtigt forbedre læring, viden og færdigheder, forsknings- og innovationskapaciteter, navnlig for kvinder og unge, beskytte og forbedre sociale rettigheder og udrydde børnearbejde
  6. tilpasse og uddybe EU-støtten til afrikanske fredsindsatser gennem en mere struktureret og strategisk samarbejdsform med særligt fokus på de mest sårbare regioner
  7. integrere god regeringsførelse, demokrati, menneskerettigheder, retsstatsprincippet og ligestilling mellem kønnene i foranstaltninger og samarbejde
  8. sikre modstandsdygtighed ved at sammenkoble indsatser på det humanitære, udviklingsmæssige samt freds og sikkerhedsmæssige område i alle faser af konflikter og kriser
  9. sikre afbalancerede, sammenhængende og omfattende partnerskaber vedrørende migration og mobilitet
  10. styrke den internationale regelbaserede orden og det multilaterale system med FN i centrum.

Baggrund

Den 27. februar 2020 mødtes Europa-Kommissionen og Kommissionen for Den Afrikanske Union for 10. gang i Addis Abeba, hvor det fremtidige samarbejde på de ovennævnte områder blev drøftet. I maj vil ministermødet mellem AU og EU for udenrigsministrene fra begge kontinenter være endnu en vigtig lejlighed til at konsultere afrikanske partnere.

Forslagene bygger også på de tilsagn, der blev givet på det 5. topmøde mellem Den Afrikanske Union og Den Europæiske Union i Abidjan. De fremskridt, der er gjort siden da, omfatter lanceringen i 2018 af alliancen mellem Afrika og Europa med fokus på bæredygtige investeringer og job, som opfordrer til at styrke de økonomiske og handelsmæssige forbindelser gennem bæredygtige investeringer og jobskabelse. Indgåelsen af aftalememorandummet mellem AU og EU i 2018 om fred, sikkerhed og regeringsførelse var også en vigtig milepæl, som uddybede af samarbejdet inden for disse områder.

Detaljer

Publikationsdato
9. marts 2020
Forfatter
Repræsentationen i Danmark