Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel30. maj 2018Repræsentationen i Danmark3 min læsetid

Bekæmpelsen af svig, som skader EU's budget efter 2020...

Kommissionen foreslår at afsætte 181 mio. EUR på det næste langsigtede EU-budget for 2021-2027 for at støtte medlemsstaternes bestræbelser på at bekæmpe svig, korruption og andre uregelmæssigheder, der skader EU's budget.

Bekæmpelsen af svig, som skader EU's budget efter 2020...

EU's nye program for bekæmpelse af svig vil finansiere målrettet uddannelse og udveksling af oplysninger og bedste praksis mellem håndhævende myndigheder for bekæmpelsen af svig i hele Europa. Det vil også understøtte undersøgende arbejde gennem indkøb af teknisk udstyr til konstatering og efterforskning af svig og lette adgangen til sikre informationssystemer.

Som det fremgår herunder, har programmet tre specifikke mål:

Det nye program erstatter Hercule III-programmet, som allerede har haft en positiv virkning på bekæmpelsen af svig, som skader EU-budgettet, på nationalt og lokalt plan i de senere år. Eksempler på succesfulde projekter omfatter finansiering af digitalt kriminalteknisk udstyr, som har vist sig at have afgørende betydning for de franske toldmyndigheders forspring i forbindelse med toldoperationer målrettet mod smugling og momsunddragelse i 2016, finansiering af træningen af hunde, som i 2016 hjalp græske toldere med at beslaglægge 250 millioner ulovlige cigaretter, samt udviklingen af avancerede IT-værktøjer, som har gjort det muligt for de håndhævende myndigheder i hele Europa at afsløre uregelmæssigheder i handelsstrømme og afdække vigtige tilfælde af svig i forbindelse med import af tekstiler og fodtøj i 2017.

De midler, der skal tilvejebringes under EU's nye program for bekæmpelse af svig, vil finansiere lignende projekter samt uddannelse og ekspertkonferencer, som vil fremme udvekslingen af oplysninger og det tværnationale samarbejde. Programmet vil også støtte den fælles efterforskningsindsats, som varetages af medlemsstaternes toldmyndigheder, da sådanne fælles operationer er vigtige i forbindelse med opløsningen af kriminelle netværk, som opererer på tværs af grænser. Programmet forventes at give en væsentlig merværdi ved at supplere og støtte nationale bestræbelser på at imødegå svig og korruption.

Baggrund

Ud over de aktiviteter, som tidligere blev finansieret under Hercule III-programmet, yder det nye EU-program for bekæmpelse af svig støtte til operationelt og undersøgende arbejde, herunder gennem tilvejebringelsen af sikre IT-systemer. Det vil også lette medlemsstaternes indberetning af uregelmæssigheder og risikostyringen på nationalt plan. Programmet forvaltes og gennemføres af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF).

Det forslag, der fremsættes i dag vedrørende EU's nye program for bekæmpelse af svig, er en del af Kommissionens forslag for det næste langsigtede EU-budget, som blev vedtaget af Kommissionen den 2. maj 2018.

Aktionen til sikring af Unionens finansielle interesser gennem det nye styrkede og strømlinede finansieringsprogram er en del af en bredere tilgang, som har samme formål. Det næste langsigtede EU-budget gennemføres på baggrund af betydelige ændringer i de lovgivningsmæssige og institutionelle rammer for beskyttelsen af Unionens finansielle interesser.

For eksempel sigter Kommissionens forslag af 23. maj 2018 om ændring af "OLAF-forordningen"[1] mod at sikre et snævert samarbejde mellem OLAF og den nyoprettede Europæiske anklagemyndighed (EPPO)[2], når det drejer sig om at konstatere og efterforske svig vedrørende EU's finansielle interesser i hele EU. Andre aktioner omfatter gennemførelsen af direktivet om bekæmpelse af svig mod Unionens finansielle interesser ved hjælp af straffelovgivningen ("BFI-direktivet")[3].

De næste skridt

En hurtig vedtagelse af det overordnede langsigtede EU-budget og dets sektorspecifikke forslag er afgørende for at sikre, at EU-midlerne begynder at skabe resultater i praksis så hurtigt som muligt.

Forsinkelser som dem, der forekom ved begyndelsen af den igangværende budgetperiode 2014-2020, ville betyde, at vigtigt undersøgelses- og kriminalteknisk udstyr ikke kunne anskaffes, og at der ville være mindre støtte til de håndhævende myndigheder i medlemsstaterne. Dette ville have en negativ indvirkning på bekæmpelsen af svig på bekostning af EU's skatteydere.

En vedtagelse af det næste langsigtede budget i 2019 vil sikre såvel en gnidningsløs overgang mellem det nuværende langsigtede budget for 2014-2020 og det nye som forudsigelighed og kontinuitet i finansieringen til gavn for alle.

[1] Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 af 11. september 2013 om undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1073/1999 og Rådets forordning (Euratom) nr. 1074/1999.

[2] Rådets forordning (EU) 2017/1939 af 12. oktober 2017 om gennemførelse af et forstærket samarbejde om oprettelse af Den Europæiske Anklagemyndighed ("EPPO").

[3] Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/1371 af 5. juli 2017 om strafferetlig bekæmpelse af svig rettet mod Den Europæiske Unions finansielle interesser (EUT L 198 af 28.7.2017, s. 29).

Detaljer

Publikationsdato
30. maj 2018
Forfatter
Repræsentationen i Danmark