Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel2. april 2020Repræsentationen i Danmark7 min læsetid

Beskyttelse af liv og levebrød...

Kommissionen optrapper yderligere sin reaktion på krisen ved at foreslå, at der oprettes et solidaritetsinstrument, kaldet SURE, til en værdi af 100 mia. EUR for at hjælpe arbejdstagerne med at bevare deres indtægter og virksomhederne med at holde...

Den foreslår også, at alle disponible strukturfondsmidler omdirigeres til indsatsen over for coronaviruskrisen.

Landbrugere og fiskere vil også modtage støtte, og det samme gælder de socialt dårligst stillede. Alle disse foranstaltninger er baseret på det nuværende EU-budget, og hver eneste euro, der er til rådighed, vil blive udnyttet. Foranstaltningerne viser, at der er behov for et stærkt og fleksibelt langsigtet EU-budget. Kommissionen vil arbejde på at sikre, at EU får vedtaget et sådant solidt budget, så vi kan komme på ret køl igen og tage fat på at genoprette økonomien.

Coronavirusudbruddet udfordrer Europa på måder, der var utænkelige for kun få uger siden. Dybden og bredden af denne krise kræver en reaktion, der er uden fortilfælde hvad angår omfang, hastighed og solidaritet.

I de seneste uger har Kommissionen reageret ved at give medlemsstaterne al den fleksibilitet, de har brug for for at kunne yde økonomisk støtte til deres sundhedssystemer, deres virksomheder og arbejdstagerne. Den har taget skridt til at koordinere, fremskynde og styrke de offentlige indkøb af medicinsk udstyr og har dirigeret forskningsmidler til udvikling af en vaccine. Den har arbejdet utrætteligt på at sikre, at grænserne fortsat er åbne for varer, og at grænsearbejdere fortsat kan bevæge sig frit i hele EU, så hospitalerne kan blive ved med at fungere, fabrikkerne køre, og så hylderne i butikkerne bliver fyldt op. Den har støttet og fortsætter med at støtte hjemtransporten af EU-borgere og deres familier til Europa fra hele verden.

I den forbindelse er Kommissionen overbevist om, at den eneste effektive løsning på krisen i Europa er baseret på samarbejde, fleksibilitet og frem for alt solidaritet.

Med Kommissionens forslag i dag kommer indsatsen op i et højere gear.

I sin kommentar til de forslag, der er vedtaget i dag, sagde Kommissionens formand, Ursula von der Leyen: “Kun den allerstærkeste reaktion er tilstrækkelig i denne coronaviruskrise. Vi må bruge alle de midler, vi har til rådighed. Hver eneste euro, der er til rådighed på EU's budget, vil blive omdirigeret til håndtering af krisen, og alle regler vil blive lempet for at sikre, at midlerne hurtigt og effektivt kan fordeles. Med et nyt solidaritetsinstrument vil vi mobilisere 100 mia. EUR for at holde virksomhederne kørende og folk i arbejde. Med dette for øje gør vi en fælles indsats sammen med medlemsstaterne for at redde liv og beskytte borgernes levebrød. Det er europæisk solidaritet.

100 mia. EUR til at holde virksomhederne kørende og folk i arbejde: SURE-initiativet

Vi er nødt til at afbøde det økonomiske slag, så EU's økonomi kan være klar til genstart, når betingelserne er til det. For at opnå dette skal vi holde folk i arbejde og virksomhederne i gang. Alle medlemsstater har eller vil snart have en ordning med kortere arbejdstid, der kan bidrage til at opnå dette.

SURE er Kommissionens svar på dette: et nyt instrument, der vil yde op til 100 mia. EUR i lån til lande, der har brug for det for at sikre, at arbejdstagerne modtager en indtægt, og virksomhederne beholder deres personale. Dette gør det muligt for folk at fortsætte med at betale husleje, regninger og indkøb af fødevarer og hjælper med at sikre den nødvendige stabilitet i økonomien.

Lånene vil blive baseret på garantier fra medlemsstaterne og vil blive rettet mod de områder, hvor der er størst behov for dem. Alle medlemsstater vil kunne gøre brug af denne mulighed, men den vil være af særlig betydning for de hårdest ramte.

Gennem SURE vil der blive ydet støtte til ordninger for kortere arbejdstid og lignende tiltag for at hjælpe medlemsstaterne med at beskytte arbejdspladser, arbejdstagere og selvstændige mod risikoen for fyring og tab af indkomst. Virksomhederne vil midlertidigt kunne reducere antallet af arbejdstimer for de ansatte eller helt suspendere arbejdet med indkomststøtte ydet af staten for de timer, hvor der ikke arbejdes. Selvstændige vil modtage erstatning for tabt indkomst som følge af den aktuelle nødsituation.

  • Hjælp til de socialt dårligst stillede — Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede

Da størstedelen af Europa praktiserer social distancering for at bremse spredningen af virusset, er det så meget desto vigtigere, at de personer, der er afhængige af andre for at få dækket de mest basale behov, ikke afskæres fra hjælp. Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede skal rustes til at tage denne udfordring op: der vil navnlig blive indført elektroniske vouchere for at mindske risikoen for smitte, og der bliver mulighed for at købe beskyttelsesudstyr til dem, der leverer støtten.

  • Støtte til fiskere og landbrugere

Europas landbrug og fiskeri spiller en afgørende rolle med hensyn til at forsyne os med fødevarer. Disse sektorer er hårdt ramt af krisen, og deres problemer forplanter sig til fødevareforsyningskæderne og de lokale økonomier, som de forsyner.

Ligesom med strukturfondene vil anvendelsen af Den Europæiske Hav- og Fiskerifond blive gjort mere fleksibel. Medlemsstaterne vil kunne yde støtte:

  • til fiskere som følge af midlertidigt ophør med fiskerivirksomhed
  • til akvakulturbrugere som følge af midlertidig suspension eller reduktion af produktionen
  • og til producentorganisationer for midlertidig oplagring af fiskevarer og akvakulturprodukter.

Kommissionen vil også snarest foreslå en række foranstaltninger for at sikre, at landbrugere og andre støttemodtagere kan få den støtte fra den fælles landbrugspolitik, de har brug for, f.eks. ved at give dem mere tid til at indgive ansøgninger om støtte og give myndighederne mere tid til at behandle dem, øge forskuddene på direkte betalinger og betalinger til udvikling af landdistrikterne og tilbyde yderligere fleksibilitet i forbindelse med kontrol på stedet for at minimere behovet for fysisk kontakt og mindske den administrative byrde.

Beskyttelse af vores økonomi og mennesker med alle til rådighed stående midler

  • Omdirigering af alle midler under samhørighedspolitikken til kriseforanstaltninger

Alle uudnyttede midler fra de tre fonde under samhørighedspolitikken — Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden — vil blive mobiliseret for at imødegå følgerne af den offentlige sundhedskrise.

For at sikre, at midlerne kan omdirigeres til de områder, hvor behovet er mest akut, vil det være muligt at overføre midler mellem forskellige kategorier af regioner og mellem forskellige politiske målsætninger. Desuden vil krav om medfinansiering blive opgivet, da medlemsstaterne allerede anvender alle deres midler til at tackle krisen. Administrationen vil blive forenklet.

  • Nødhjælpsinstrumentet

Den Europæiske Union har aldrig i sin historie stået over for en sundhedskrise, der har været så omfattende eller spredt sig så hurtigt. Vores højeste prioritet i en sådan krise er at redde liv og sørge for, at vores sundhedssystemer og medarbejdere i sundhedssektoren, som dagligt udfører mirakler på tværs af Unionen, har det, de skal bruge.

Kommissionen arbejder hårdt på at sikre, at vi har forsyninger af værnemidler og respiratorer. På trods af industriens store produktionsindsats oplever medlemsstaterne stadig en alvorlig mangel på værnemidler og respiratorer i visse områder. De mangler også tilstrækkeligt med behandlingsfaciliteter og ville have gavn af at kunne flytte patienter til områder med flere ressourcer og kunne sende lægepersonale til de hårdest ramte områder. Der vil også være behov for støtte til storstilet testning, medicinsk forskning, udrulning af nye behandlinger og for at producere, indkøbe og omdele vacciner i hele EU.

EU fremsætter i dag forslag om at anvende alle tilgængelige tilbageværende midler fra dette års EU-budget til at hjælpe med at opfylde de europæiske sundhedssystemers behov.

Der vil blive overført 3 mia. EUR til nødhjælpsinstrumentet, og heraf vil 300 mio. EUR blive tildelt rescEU med henblik på at understøtte det fælles beredskabslager med udstyr. Vores højeste prioritet er at håndtere folkesundhedskrisen og sikre livsnødvendigt udstyr og livsnødvendige forsyninger fra respiratorer til personlige værnemidler, fra mobile lægehold til lægehjælp til de mest sårbare, herunder mennesker i flygtninge lejre. Det næste fokusområde er muligheden for at øge vores indsats for at teste flere. Forslaget vil også give Kommissionen mulighed for at foretage direkte indkøb på medlemsstaternes vegne.

Der kommer flere

Eftersom situationen udvikler sig hele tiden, vil Kommissionen fremsætte flere forslag og samarbejde med de andre EU-institutioner om at få dem gennemført så hurtigt som muligt.

Detaljer

Publikationsdato
2. april 2020
Forfatter
Repræsentationen i Danmark