Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel11. oktober 2018Repræsentationen i Danmark3 min læsetid

Bioøkonomistrategi for et bæredygtigt Europa

Kommissionen fremlagt en handlingsplan til udvikling af en bæredygtig og cirkulær bioøkonomi til gavn for Europas samfund, miljø og økonomi.

life_tongro_images_thinkstock_web.jpg

Som bebudet af Kommissionens formand Jean-Claude Juncker og førstenæstformand Frans Timmermans i den hensigtserklæring, der ledsagede formandens tale om Unionens tilstand 2018, er den nye bioøkonomistrategi et af Kommissionen initiativer til at sætte gang i jobskabelsen, vækst og investeringer i EU. Strategien skal forbedre og styrke en bæredygtig anvendelse af fornyelige ressourcer for at imødegå globale og lokale udfordringer såsom klimaændringer og bæredygtig udvikling.

I en verden med begrænsede biologiske ressourcer og økosystemer er der behov for en innovativ indsats for at brødføde folk og tilvejebringe rent vand og energi. Med bioøkonomien kan vi omdanne alger til brændstof, genanvende plastic, omdanne affald til nye møbler eller tøjartikler eller omdanne industrielle biprodukter til biobaseret gødning. Den vil også potentielt kunne skabe 1 million nye grønne jobs frem mod 2030.

Det kræver en fælles indsats fra de offentlige myndigheder og industrien at skabe en bæredygtig cirkulær økonomi. Kommissionen vil i 2019 lancere 14 konkrete initiativer, som skal være retningsgivende for den fælles indsats, bl.a.:

1. En opskalering og styrkelse af de biobaserede sektorer:

For at frigøre bioøkonomiens potentiale til at modernisere den europæiske økonomi og industri og skabe langvarig og holdbar velstand vil Kommissionen:

  • oprette en tematisk investeringsplatform for cirkulær bioøkonomi på 100 mio. EUR, som skal bringe biobaseret innovation tættere på markedet og mindske risikoen ved private investeringer i bæredygtige løsninger

  • understøtte udviklingen af nye bæredygtige bioraffinaderier i Europa

2. Hurtigt udbrede bioøkonomien til hele Europa:

Medlemsstaterne og regionerne i navnlig Central- og Østeuropa har et stort underudnyttet biomasse- og affaldspotentiale. For at rette op på dette vil Kommissionen:

  • udvikle en strategisk udbredelsesdagsorden for bæredygtige fødevare- og landbrugssystemer, skovbrug og biobaserede produkter

  • oprette en politisk støttefacilitet for bioøkonomien for EU-lande inden for rammerne af Horisont 2020 med henblik på at tilrettelægge nationale og regionale bioøkonomidagsordener

  • iværksætte pilotprojekter om udvikling af bioøkonomien i rurale, kystnære og urbane områder inden for eksempelvis affaldshåndtering eller CO2-ventligt landbrug

3. Værne om økosystemet og få indsigt i bioøkonomiens økologiske begrænsninger:

Vores økosystem er udsat for alvorlige trusler og udfordringer såsom en stigende befolkning, klimaændringer og jordforringelse. For at imødegå disse udfordringer vil Kommissionen:

  • gennemføre et overvågningssystem for hele EU til at følge fremskridtene i retning af en bæredygtig og cirkulær bioøkonomi

  • udvide vores vidensgrundlag for forståelse af specifikke områder inden for bioøkonomien gennem indsamling af data og ved at give bedre adgang hertil gennem Videncentret for Bioøkonomi

  • yde vejledning om og fremme god praksis for udnyttelse af bioøkonomiens muligheder inden for sikre økologiske grænser.

Kommissionen afholder den 22. oktober en konference i Bruxelles for at drøfte handlingsplanen med interesserede parter og indkredse konkrete biobaserede produkter.

Baggrund

I hensigtserklæringen til formændene for Det Europæiske Råd og Europa-Parlamentet nævnte Kommissionsformand Jean-Claude Juncker og førstenæstformand Frans Timmermans denne meddelelse som et af Kommissionens prioriterede initiativer til at sætte gang i jobs, vækst og beskæftigelse i EU. Strategien aktualiserer bioøkonomistrategien fra 2012.

Bioøkonomi vedrører alle sektorer og systemer, som udnytter biologiske ressourcer. Det er en af EU's største og vigtigste sektorer, som spænder over landbrug, skovbrug, fiskeri, fødevarer, bioenergi og biobaserede produkter, og den tegner sig for en årlig omsætning på ca. 2 bio. EUR og beskæftiger omkring 18 millioner mennesker. Det er også et centralt område, når det kommer til at fremme vækst i land- og kystområderne.

EU yder allerede finansiering til forskning, demonstration og udbredelse af bæredygtige, inklusive og biobaserede løsninger, herunder en tildeling på 3,85 mia. EUR under det nuværende EU-finansieringsprogram Horisont 2020. For 2021-2027 har Kommissionen foreslået at afsætte 10 mia. EUR under Horisont Europa til fødevarer og naturressourcer, herunder bioøkonomi.

Detaljer

Publikationsdato
11. oktober 2018
Forfatter
Repræsentationen i Danmark