Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel23. marts 2020Repræsentationen i Danmark3 min læsetid

Coronavirus og grønne transportbaner

Kommissionen udsender praktisk vejledning for at sikre fri bevægelighed for varer i hele EU via grønne baner...

Det er vigtigt, at godstransporten kan flyde uhindret i hele EU under den nuværende pandemi. Derfor har Kommissionen udsendt en ny praktisk vejledning om, hvordan Kommissionens retningslinjer for grænseforvaltning skal gennemføres. For at sikre den fortsatte drift af de forsyningskæder, der dækker hele EU, anmodes medlemslandene om straks at udpege alle de interne grænseovergangssteder inden for det transeuropæiske transportnet (TEN-T), der egner sig som "grønne baner" ved grænseovergangssteder. De grønne baner ved grænseovergangsstederne bør være åbne for alle fragtkøretøjer, uanset hvilken type varer de transporterer. Passage af grænsen, herunder alle former for kontrol og sundhedsscreening, bør højst vare 15 minutter.

Grønne baner ved grænseovergangssteder

I de grønne baner ved grænseovergangssteder bør procedurerne minimeres og strømlines til det strengt nødvendige. Kontroller og screeninger bør udføres på en sådan måde, at føreren af et køretøj kun underkastes et minimum af kontrol og ikke er nødt til at forlade køretøjet. Førere af fragtkøretøjer bør ikke anmodes om at fremvise anden dokumentation end deres ID, kørekort og om nødvendigt en skrivelse fra deres arbejdsgiver. Det bør være tilladt at indsende/fremvise dokumenterne elektronisk.

Ingen godstransport eller fører bør udsættes for forskelsbehandling, uanset oprindelse, bestemmelsessted, førerens nationalitet eller køretøjets registreringsland.

I lyset af den nuværende situation opfordres medlemslandene også indtrængende til midlertidigt at ophæve alle gældende kørselsforbud på deres område, herunder weekend- og natforbud samt sektorbestemte forbud.

Kommissionen tilskynder medlemsstaterne til at oprette sikre transitkorridorer, der giver private førere og deres passagerer, f.eks. sundhedspersonale og transportarbejdere, samt EU-borgere, der hjemsendes, uanset deres nationalitet mulighed for prioriteret passage gennem landet langs begge retninger af TEN-T-nettet. De pågældende personer skal holde sig nøje til den udpegede rute og bør begrænse hvilepauser til det absolut nødvendige. Medlemsstaterne bør også sikre, at mindst én lufthavn i deres land kan anvendes til hjemsendelse af borgere og internationale nødhjælpsflyvninger.

Styrket samarbejde i og uden for EU

Efter videokonferencen mellem EU's transportministre den 18. marts oprettede Kommissionen et netværk af nationale kontaktpunkter samt en platform med oplysninger om de nationale transportforanstaltninger, som de enkelte medlemslande har truffet som reaktion på coronavirusset. De nationale kontaktpunkter bør hjælpe med at sikre, at de grønne baner ved grænseovergangsstederne fungerer effektivt. Lande, der grænser op til EU, opfordres til at arbejde tæt sammen med dette netværk for at sikre, at varer frit kan bevæge sig i alle retninger.

Anvendelse af reglerne for transportarbejdere

For at sikre uhindrede transportstrømme anbefaler Kommissionen, at medlemslandene tager de nødvendige skridt til at sikre, at alle arbejdere, der er aktive inden for international transport, uanset transportform, fortsat kan bevæge sig frit. Der bør navnlig ses bort fra regler såsom rejserestriktioner og obligatorisk karantæne for transportarbejdere, der ikke udviser nogen symptomer. Medlemslandene bør f.eks. ikke kræve, at transportarbejdere er i besiddelse af en lægeattest på, at de er raske. Af hensyn til transportarbejdernes sikkerhed er det derudover nødvendigt at forbedre hygiejnen i lufthavne, havne, jernbanestationer og andre knudepunkter for landtransport. Kommissionens meddelelse i dag omfatter en fuld liste over anbefalinger, som skal bidrage til at beskytte førere mod coronavirus (bilag 2).

Internationalt anerkendte kompetencebeviser bør anses for tilstrækkelig dokumentation for, at en arbejdstager er aktiv inden for international transport. I mangel på sådanne beviser (som ikke alle internationale førere er i besiddelse af) bør en skrivelse underskrevet af arbejdsgiveren (bilag 3) være tilstrækkelig.

Alle disse principper bør også gælde for statsborgere fra tredjelande, hvis disse er af afgørende betydning for at sikre fri transport af gods i og til EU.

Baggrund

Coronaviruspandemien har stor ødelæggende indvirkning på europæisk transport og mobilitet. Den europæiske forsyningskæde opretholdes gennem et omfattende net af godstransporttjenester, herunder alle former for transport. Fortsatte og uafbrudte land-, sø- og luftfragttjenester er af afgørende strategisk betydning for et velfungerende indre marked og en effektiv indsats over for den nuværende offentlige sundhedskrise.

Detaljer

Publikationsdato
23. marts 2020
Forfatter
Repræsentationen i Danmark