Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel21. december 2016Repræsentationen i Danmark2 min læsetid

Dagsorden for Kommissionens møde

Bruxelles - Endelig dagsorden for Kommissionens møde onsdag den 21. december 2016 handlede bl.a. om bekæmpelse af terrofinansiering, styrkelse af Schengeninformationssystemet samt om rapporter om sikkerhedsunionen og om gensidighed på visumområdet...

Foto©istockphoto/Thinkstock

Dagsordenen:

Grundlæggende rettigheder og retsstatsprincipper/Migration, indre anliggender og unionsborgerskab/Sikkerhedsunionen - Læs mere...

 • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse, drift og brug af Schengen-informationssystemet (SIS) til grænsekontrol, om ændring af forordning (EU) nr. 515/2014 og ophævelse af forordning (EF) nr. 1987/2006
 • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse, drift og brug af Schengen-informationssystemet (SIS) på området for politisamarbejde og retligt samarbejde i straffesager, om ændring af forordning (EU) nr. 515/2014 og ophævelse af forordning (EF) nr. 1986/2006, Rådets afgørelse 2007/533/RIA og Kommissionens afgørelse 2010/261/EU
 • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om brug af Schengen-informationssystemet ved tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold
 • Rapport fra Europa-Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om evalueringen af anden generation af Schengen-informationssystemet (SIS II) i overensstemmelse med artikel 24, stk. 5, artikel 43, stk. 3, og artikel 50, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1987/2006 og artikel 59, stk. 3, og artikel 66, stk. 5, i afgørelse 2007/533/RIA
 • Meddelelse fra Europa-Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet:Status og de mulige veje frem med hensyn til situationen med manglende gensidighed på visumområdet i forhold til visse tredjelande (opfølgning på meddelelsen af den 12. april)

Grundlæggende rettigheder og retsstatsprincipper/Euroen og den sociale dialog/ Migration, indre anliggender og unionsborgerskab/Beskatning og told/Retlige anliggender og forbrugere/Sikkerhedsunionen - Læs mere...

 • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om strafferetlig bekæmpelse af hvidvaskning af penge
 • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kontrol af kontantbevægelser ind og ud af Unionen og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1889/2005
 • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om gensidig anerkendelse af kendelser om beslaglæggelse og konfiskation
 • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd og Rådet: Tredje rapport om fremskridt i forbindelse med oprettelse af en reel og effektiv sikkerhedsunion

Euroen og den sociale dialog/Beskatning og told

 • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg: Udvikling af EU's toldunion og dens forvaltning
 • Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF for så vidt angår det fælles merværdiafgiftssystem med hensyn til midlertidig anvendelse af en generel ordning for omvendt betalingspligt for levering af varer og tjenesteydelser over en vis tærskel - Læs mere...

Beskæftigelse, vækst, investeringer og konkurrenceevne/Handel

 • Henstilling med henblik på Rådets afgørelse om bemyndigelse til at indlede forhandlinger med Tyrkiet for at indgå en aftale om at anvendelsesområdet for den bilaterale præferentielle handelsforbindelse og moderniseringen af toldunionen - Læs mere...

Diverse

 • Kommissionens henstilling vedrørende retsstatsforholdene i Polen, der supplerer Kommissionens henstilling (EU) nr. 2016/1374 - Læs mere...
 • Kommissionens afgørelser om antageligheden af et forslag til et europæisk borgerinitiativ kaldet: "European free movement instrument" - Læs mere...
 • Euronews: Status

Detaljer

Publikationsdato
21. december 2016
Forfatter
Repræsentationen i Danmark