Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel20. december 2017Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

Dagsorden for Kommissionens møde

Bruxelles - Endelig dagsorden for Kommissionens møde onsdag den 20. december 2017 der bl.a. kommer til at handle om Brexit, visum, investeringer og Polen...

OJ

Dagsorden:

KOORDINERING AF POLITIKKER

  • Forslag til Rådets afgørelse om supplering af Rådets afgørelse af 22. maj 2017 om bemyndigelse til at indlede forhandlinger med Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland om en aftale om de nærmere bestemmelser for dets udtræden af Den Europæiske Union - Læs mere...

GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER OG RETSSTATSPRINCIPPET/MIGRATION, INDRE ANLIGGENDER OG MEDBORGERSKAB

  • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet: Status og de mulige veje frem med hensyn til situationen med manglende gensidighed på visumområdet i forhold til visse tredjelande og vurdering af effektiviteten af visumgensidighedsmekanismen jf. artikel 1, stk. 4 i Rådets forordning (EF) nr. 539/2001 - Læs mere...
  • Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet: Første rapport om visumsuspensionsmekanismen - Læs mere...

FINANSIEL STABILITET, FINANSIELLE TJENESTEYDELSER OG KAPITALMARKEDSUNIONEN/VÆKST, BESKÆFTIGELSE, INVESTERINGER OG KONKURRENCEEVNE - Læs mere...

  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om tilsynsmæssige krav til investeringsselskaber og om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013, (EU) nr. 600/2014 og (EU) nr. 1093/2010
  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om tilsyn med investeringsselskaber og om ændring af direktiv 2013/36/EU og 2014/65/EU
  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv (EU) 2016/97 for så vidt angår ikrafttrædelsesdatoen for medlemsstaternes gennemførelsesforanstaltninger

Andet

  • Status over retsstatsprincippets overholdelse i Polen - Læs mere...
  • Retsgrundlag og kontrolramme for schweiziske børser: afgørelse om ækvivalens vedrørende artikel 23 i direktivet om finansmarkederne

Detaljer

Publikationsdato
20. december 2017
Forfatter
Repræsentationen i Danmark