Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Tidsplan14. december 2021Repræsentationen i Danmark2 min læsetid

Dagsorden for Kommissionens møde

Strasbourg - Endelig dagsorden for Kommissionens møde tirsdag den 14. december 2021 der bl.a. handler om transport, energi, kulstoflagring, forbedring af den strafferetlige beskyttelse af miljøet samt om Schengen..

Kommissionen afholder kollegieseminar

Mødet starter kl. 13:00

Dagsorden

:

DEN EUROPÆISKE GRØNNE PAGT /KLIMAHANDLINGSPOLITIK /EN ØKONOMI, DER TJENER ALLE /VÆRDIER OG GENNEMSIGTIGHED /JOBS OG SOCIALE RETTIGHEDER /LANDBRUG/JUSTICE/TRANSPORT/ENERGI/MILJØ, HAV OG FISKERI

Energi- og klimapakken - Læs mere...

 • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet: Bæredygtige kulstofkredsløb - Bliver fremlagt onsdag den 15. december...
 • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om nedbringelse af metanemissionerne i energisektoren og om ændring af forordning (EU) 2019/942 - Bliver fremlagt onsdag den 15. december...
 • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om de indre markeder for vedvarende gas, naturgas og brint (omarbejdning) - Bliver fremlagt onsdag den 15. december...
 • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fælles regler for de indre markeder for vedvarende gas, naturgas og brint (omarbejdning) - Bliver fremlagt onsdag den 15. december...
 • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om bygningers energimæssige ydeevne (omarbejdning) - Bliver fremlagt onsdag den 15. december...
 • Forslag til Rådets henstilling om sikring af en retfærdig omstilling til klimaneutralitet - Læs mere...

Pakken om effektiv og grøn mobilitet - Læs mere...

 • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Den nye EU-ramme for bytrafik                       
 • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om handlingsplanen til fremme af passagertransport med jernbane over lange afstande og på tværs af landegrænser
 • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Unionens retningslinjer for udvikling af det transeuropæiske transportnet, om ændring af forordning (EU) 2021/1153 og forordning (EU) 913/2010 og om ophævelse af forordning (EU) 1315/2013
 • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af direktiv 2010/40/EU om rammerne for indførelse af intelligente transportsystemer på vejtransportområdet og for grænsefladerne til andre transportformer

Pakken om miljøkriminalitet - Læs mere...

 • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om en styrket bekæmpelse af miljøkriminalitet
 • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om beskyttelse af miljøet gennem straffeloven, der erstatter direktiv 2008/99/EF

FREMME AF VORES EUROPÆISKE LEVEVIS/INDRE ANLIGGENDER

Schengengrænsekodeks - Læs mere...

 • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 2016/399 om en EU-kodeks for personers grænsepassage
 • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om håndtering af udnyttelse af mennesker på migration- og asylområdet              
             

Andet                             

 • Kommissionens gennemførelsesafgørelse om anmodningen om registrering af det europæiske borgerinitiativ ”Iniciativa EVE para la creación del derecho de decisión” i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/788 - Læs mere...
 • Kommissionens gennemførelsesafgørelse om anmodningen om registrering af det europæiske borgerinitiativ ”Green VAT - An EU Green VAT to stimulate sustainable and eco-friendly products and services” i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/788 - Læs mere...

 

Kilder

Detaljer

Publikationsdato
14. december 2021
Forfatter
Repræsentationen i Danmark